Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Realizujemy prace kompleksowo – dobieramy, projektujemy, produkujemy, montujemy i uruchamiamy bezciśnieniowe zbiorniki magazynowe dozorowe UDT z tworzywa sztucznego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Produkujemy naziemne, bezciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe dozorowe (podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego) przeznaczone do magazynowania w sposób ciągły (z okresowym dozowaniem na dalszą część linii produkcyjnej) substancji żrących, trujących i niebezpiecznych wraz z wymaganym wyposażeniem i kompletnymi instalacjami chemoodpornymi – instalacje przesyłowe, dozujące, mieszające (rury pojedyncze i dwuścienne z systemem detekcji) oraz elementy instalacji transportu oparów / gazów do instalacji oczyszczania – płuczek / skruberów. Produkcja jest poprzedzona wykonaniem projektu zbiornika dozorowego.

Poza produkcją zbiorników i dostarczaniem instalacji wykonujemy przeglądy i przygotowujemy zbiorniki chemoodporne do rewizji UDT poprzez czyszczenie wodą pod ciśnieniem.

Dodatkowo zajmujemy się wszelką dokumentacją i uzgodnieniami związanymi procedurą dozorową UDT.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Produkujemy zbiorniki magazynowe bezciśnieniowe UDT do posadowienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, o dowolnych, nawet nietypowych wymiarach i szerokim zakresie pojemności (ograniczenia wynikają jedynie z technologii produkcji lub warunków transportu). W ramach projektu dokonujemy obliczeń wytrzymałościowych, co pozwala zagwarantować żywotność i wytrzymałość zbiornika na długie lata.

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Oferujemy:

 • zbiorniki magazynowe pionowe, 
 • zbiorniki magazynowe poziome, 
 • zbiorniki magazynowe cylindryczne, 
 • zbiorniki magazynowe prostopadłościenne, 
 • zbiorniki magazynowe o niestandardowych kształtach.

Kiedy zbiornik magazynowy podlega pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego?

Według zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz.U. 2012, poz. 1468 wydanego na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, t.j. Dz.U. 2019, poz. 667, pod dozór techniczny podlegają m.in. poniższe urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:

 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

Zagadnienia związane ze zbiornikami dozorowymi UDT poruszyliśmy w jednym z odcinków naszego podcastu „Zbiorniki pełne rozwiązań – sztuka projektowania i bezpiecznej eksploatacji”: Odcinek 6: Kiedy zbiornik podlega pod dozór UDT?.

Tabela 1: Formy dozoru technicznego zależnie od czynnika roboczego i pojemności zbiornika

Tabela 1: Formy dozoru technicznego zależnie od czynnika roboczego i pojemności zbiornika

Zgodnie z przytoczoną tabelą 1 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. magazynowanie czynnika, który określa się jako „bardzo toksyczny” kwalifikuje się do procedury UDT (dozór techniczny uproszczony) nawet przy pojemnościach poniżej 60 dm3. Dokładne zdefiniowanie rodzaju pojemników, jakie podlegają dozorowi UDT, bywa jednak skomplikowane ze względu na brak zrozumiałych definicji. Jako jedyne kryterium zakłada się bowiem pojemność, w wyniku czego nawet ta niewielka klasyfikuje się do procedury dozoru uproszczonego.

Warto w tym miejscu wspomnieć o rozporządzeniu w sprawie rodzajów urządzeń technicznych, które wskazuje, iż dozorowi technicznemu podlegają dodatkowo (oprócz opisanych w tab. 1 rozporządzenia) zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych o temperaturze zapłonu do 61 st. C oraz przy ilości czynnika powyżej 1000 dm3.

Niestety nie ma zamkniętego katalogu substancji, który byłby użytkowy i minimalizowałby nadinterpretację wskazując czy dany zbiornik podlega pod dozór UDT czy też nie. Bazując na doświadczeniu poniżej zamieściliśmy przykładowe substancje, dla których wykonuje się zbiorniki dozorowe z tworzywa sztucznego:

W sytuacjach wątpliwych (często są to mieszaniny substancji) – jeśli karty charakterystyki na to nie wskazują lub nie posiadamy odpowiednich danych – warto przeanalizować jakie związki są używane w procesie technologicznym i skierować pytanie do Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o weryfikację danego medium.

Inną opcją może być pobór próbek np. ścieków, które często ciężko dokładnie określić – do badań, w różnych odstępach czasu – i w wyniku tychże badań stwierdzić czy są one żrące czy też nie.

Gdy mamy już pewność, że substancja, która będzie przechowywana w zbiorniku magazynowym, została zakwalifikowana jako niebezpieczna, zbiornik taki będzie podlegać obligatoryjnie dozorowi UDT. Paragraf 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego wskazuje na praktycznie wszystkie rodzaje zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, niezależnie od usytuowania, konstrukcji czy też charakteru ciśnienia pracy.

W każdym takim przypadku jako producent w pełni przejmujemy formalności związane z procedurami dozorowymi i uzgadniamy dokumentację techniczno-projektową w jednostce UDT.

Zgodnie z § 64 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, Dz.U. 2002, nr 63, poz. 572. w uzasadnionych technicznie przypadkach, gdy materiał zbiornika jest bardzo odporny na działanie czynnika roboczego, a przygotowanie zbiornika do badań utrudnione lub zbiornik posiada podwójną ściankę i system monitorowania przecieków, organ właściwej jednostki dozoru technicznego może wydłużyć termin rewizji wewnętrznej lub próby szczelności albo wyrazić zgodę na zastąpienie jej innymi badaniami. Rewizja wewnętrzna powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 10 lat. W przypadku zbiorników stalowych malowanych okres ten jest dwukrotnie krótszy.

Przebieg procesu realizacji w przypadku bezciśnieniowych zbiorników magazynowych dozorowych

KROK 1:
Ustalenie potrzeb i zakresu inwestycji, przeprowadzenie wizji lokalnej, zebranie podstawowych danych charakteryzujących zbiornik magazynowy i jego środowisko pracy – efektem czego będzie doprecyzowanie założeń koncepcyjnych i wykonanie projektu.

KROK 2:
Uzgodnienie dokumentacji techniczno-projektowej w Urzędzie Dozoru Technicznego (przed rozpoczęciem produkcji).

KROK 3:
Wykonanie prób kontroli jakości wyprodukowanego zbiornika po stronie producenta i przy udziale inspektorów UDT oraz przygotowanie tzw. „paszportu zbiornika”.

KROK 4:
Montaż zbiornika i przeprowadzenie ostatnich testów szczelności, potwierdzonych protokołami wykonania czynności dozoru technicznego – badania sprawdzającego.

KROK 5:
Przygotowanie indywidualnej instrukcji eksploatacyjnej zbiornika i zgłoszenie go do czynnej eksploatacji (po stronie Zamawiającego).

Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących zbiorników dozorowych UDT

Zbiorniki magazynowe – zabezpieczenie przed wyciekiem substancji

Według § 11.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w przypadkach, gdy pojemność zbiornika przekracza 1 m3 dla cieczy żrących i bardzo toksycznych, należy przewidzieć wykonanie odrębnego zabezpieczenia przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych. Na konkretne rozwiązania chroniące przed wyciekiem wskazuje paragraf § 11.2:

 • podwójna ścianka zbiornika i monitorowanie przestrzeni międzyściankowej,
 • zbiornik rezerwowy, ściana osłonowa, obwałowanie lub taca,
 • hermetyczne pomieszczenie z drzwiami umiejscowionymi na odpowiedniej wysokości, w którym jest ustawiony zbiornik,
 • geomembrana.

W przypadku produkowanych przez nas zbiorników magazynowych stosujemy drugi płaszcz w konstrukcji zbiornika, który odgrywa rolę wanny wychwytującej (jest to tzw. zbiornik dwupłaszczowy), płaszcz z systemem monitorowania szczelności/wycieków lub też wykonujemy zbiornik w wannie zabezpieczająco-wychwytującej.

Zbiorniki magazynowe dozorowe z tworzywa sztucznego – przykładowe realizacje, z którymi warto się zapoznać

Zbiorniki dozorowe UDT na NaOH i HCl wraz z absorberem oparów i stacją NO

Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi

Case study: niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego NaOH 50%

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Przykłady bezciśnieniowych zbiorników magazynowych UDT z tworzywa w zależności od przechowywanej substancji

Zbiorniki na ścieki radioaktywne

Produkujemy zbiorniki na ścieki radioaktywne, do budowy których wykorzystujemy specjalny typ chemoodpornego tworzywa laminowanego. Zajmujemy się także renowacją starych zbiorników stalowych z powłoką gumową, które uległy silnej korozji i ich nieszczelność stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska, a także personelu.

Zobacz więcej

CO ZYSKASZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z AMARGO?

Oszczędzimy Twój czas dzięki kompleksowej realizacji inwestycji

Możesz liczyć na kompleksowe wykonanie zlecenia i pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, w tym:

 • wstępne przygotowanie oraz sprecyzowanie Twoich wymagań i oczekiwań,
 • opracowanie i skompletowanie pełnej dokumentacji techniczno-projektowej,
 • dobór optymalnego tworzywa i rozwiązania konstrukcyjnego,
 • uzgodnienie dokumentacji techniczno-projektowej zbiornika chemoodpornego w Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • produkcję zbiornika wraz z późniejszą procedurą kontroli jakości (m.in. przeprowadzenie prób szczelności, ocena zgodności z dokumentacją techniczną oraz testy wytrzymałościowe i badanie ultradźwiękami we własnym przyzakładowym laboratorium),
 • transport, rozładunek, montaż wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem testów na medium właściwym,
 • wyposażenie całej infrastruktury niezbędnej funkcjonowania zbiorników w ciągu produkcyjnym i technologicznym – m.in. kolektory, rurociągi, systemy rozładunku, pompowania, absorbery,
 • kompletowanie i dostawa asortymentu towarzyszącego, np. rur, kształtek czy armatury,
 • wsparcie przy zgłoszeniu zbiornika do eksploatacji (UDT),
 • gwarancja późniejszego serwisu, napraw lub modernizacje zbiornika.

Zapewnimy Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa i trwałość zbiornika na lata

Dla Amargo bezpieczeństwo to podstawa. Produkowane przez nas zbiorniki magazynowe spełniają wytyczne Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

 • Zbiorniki magazynowe Amargo produkujemy z certyfikowanych tworzyw spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych UDT
 • W celu ochrony przed przedostaniem się czynników roboczych do otoczenia, zbiorniki wykonujemy z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci drugiego płaszcza (z opcją detekcji wycieków) lub z wanną wychwytującą 
 • W każdym przypadku wykonujemy precyzyjne obliczenia statyczne zbiornika
 • W zależności od warunków magazynowania zbiornik wyposażamy w instalację grzejną z pełną automatyką oraz dodatkowe komponenty wspomagające pracę zbiornika

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE CHEMOODPORNE – ZASTOSOWANIE

Magazynowanie chemikaliów w zakładach przemysłowych jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Chemoodporne zbiorniki magazynowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przechowywania substancji niebezpiecznych, które ze względu na swoje właściwości wymagają szczególnego postępowania.

Zastosowanie zbiorników magazynowych chemoodpornych Amargo według branż:

 • przemysł ciężki
 • przemysł energetyczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farb i lakierów
 • przemysł spożywczy (m.in. browary, producenci napojów)
 • przemysł celulozowo-papierniczy
 • przemysł włókienniczy
 • przemysł oponiarski
 • stacje uzdatniania wody, zakłady wodociągów
 • oczyszczalnie ścieków

Z JAKICH TWORZYW PRODUKUJEMY ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Zbiorniki magazynowe wykonujemy z niekorodujących tworzyw odpornych na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. Materiał dobieramy stosownie do właściwości substancji, jaka ma być przechowywana oraz warunków pracy zbiornika. W przypadku, gdy zbiornik będzie służył do magazynowania substancji palnych, do produkcji wykorzystujemy tworzywo antystatyczne.

Do produkcji zbiorników chemoodpornych najczęściej stosujemy tworzywa sztuczne PE100, PE100 RC, PP-H, PP-C, PCV, PVC-U, PVC-C, PVDF, E-CTFE, PFA, a także żywice GRP/TWS/FRP – konstrukcje kompozytowe poliestrowe i winyloestrowe oraz hybrydowe konstrukcje zespolone: liner chemoodporny i ścianka konstrukcyjna z kompozytu szklanego.

Zbiorniki o materiałowo jednorodnej ściance

(zgrzewane z ekstrudowanych płyt lub z rur beznaprężeniową technologią nawojową – ekstrudowanej wstęgi tworzywa: ścianka lita/strukturalna)

a) PE High Density UV (PE-HD, HDPE) – polietylen o dużej gęstości, stosowany np. do produkcji zbiorników magazynowania ługu sodowego
b) PE100 RC – polietylen charakteryzujący się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe oraz nadzwyczajną odpornością na powolną propagację pęknięć (według ISO 13479 8760 h vs. >1000 h dla HDPE)
c) homopolimer polipropylenu PP-H (dobra odporność chemiczna na działanie większości związków organicznych)
d) kopolimer polipropylenu PP-C (podwyższona udarność także w niższych temperaturach, zakres użycia od −20 do +80oC)
e) polichlorek winylu (stosowany również jako wkład do zbiornika z innego tworzywa) typ PVC-U lub PVC-C
Zbiorniki
o układzie warstwowym
a) płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVC
b) płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVDF/E-CTFE – ze względu na koszty są one stosowane w małych grubościach jako linery, np. od 2–3 do maks. 4 mm
Zbiorniki
kompozytowe
żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS):
a) układ żywic pokryty warstwą wykańczającą
b) konstrukcje wielowarstwowe, np. liner wewnętrzny z tworzywa PE, PP, PVC, PVDF, E-CTFE, PFA (zapewniający niezwykle wysoką odporność chemiczną i temperaturową) + jako konstrukcja kompozyt o wysokiej odporności antykorozyjnej i chemicznej

Kanały chemoodporne

Do odprowadzenia trujących i żrących oparów ze zbiornika stosujemy kanały chemoodporne wykonane z odpornych tworzyw (m.in. polichlorku winylu PVC, polietylenu, polipropylenu, polipropylenu trudnozapalnego PPs lub wykonania z możliwością odprowadzenia ładunków elektrostatycznych – PE-EL lub PPs-EL).

ZAKRES POJEMNOŚCIOWY ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Chcemy, by proponowane rozwiązania były jak najbardziej ekonomiczne, dlatego zalecamy, by gabaryty zbiorników magazynowych nie przekraczały wymiarów, które mają znaczący wpływ na wzrost kosztów transportu. W poniższej tabeli uwzględniliśmy wymiary w zależności od rodzaju zbiornika (tabela poniżej).

Rodzaj zbiornika

Zakres wymiarów

Zbiorniki cylindryczne oraz prostopadłościenne zgrzewane / spawane

 • średnica / szerokość: 0,6 – 3,2 m (zapewniająca ekonomiczny transport)
 • średnica / szerokość: 4,5 – 5,5 m (konieczność zamówienia specjalnego transportu z pilotem co powoduje znaczący wzrost kosztów)
 • wysokość / długość: 0,5 – 10 m (maks. 13 m) (na ogół oscyluje ok. 8 m)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZBIORNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

 • Poziomowskaz suchy z listwą wysokości napełnienia
 • Czujnik przecieku do wanny
 • Czujnik przepełnienia zbiornika
 • Sterowniki do czujników
 • Stycznik poziomu (montaż na poziomowskazie suchym)
 • Czujnik radarowy + osłona z PE
 • Daszek ochronny do wanny
 • Lanca ssąca z zaworem zwrotnym PVC D32 , Lmax 4000 mm
 • Lanca ssąca z zaworem zwrotnym PVC D63 , Lmax 4000 mm
 • Kolano 180 stopni odpowietrzające, zabezpieczone siatką, Dmax 160 mm

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.