Zbiorniki na przemysłowe ścieki chemiczne

Produkujemy zbiorniki magazynowe, technologiczne na poprodukcyjne ścieki chemiczne, do skomplikowanych instalacji oczyszczania. Zbiorniki wykonujemy z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na przemysłowe ścieki chemiczne, które są agresywne i wymagają neutralizacji, zmiany odczynu pH, strącania chemicznego – koagulacja / neutralizacja / flokulacja/ sedymentacja.

W ramach kompleksowych realizacji poza produkcją zbiornika dostarczamy pełną dokumentację typu DTR – techniczno-ruchową z określeniem zasad dostawy, transportu, montażu, i użytkowania zbiornika. Zbiorniki na ścieki są produkowane według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020 >>.

Zakres prac

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Wyślij zapytanie

Zbiorniki do magazynowania ścieków pochodzących z instalacji chemicznej

Wyposażenie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i miejsc, w których składuje się osady ściekowe, musi być szczelne, chemoodporne i niezawodne. Nowe technologie pomagają usprawnić działanie zakładów, a także pomóc efektywnie wykorzystywać odpady ze ścieków.

Produkujemy szczelne, niekorodujące zbiorniki chemoodporne na ścieki powstające w procesach technologicznych, zbiorniki do neutralizacji ścieków. Zbiorniki wykonujemy o dużych pojemnościach, naziemne, o kształcie prostopadłościennym lub cylindrycznym.

Korzystamy tylko z wysokogatunkowego tworzywa PE, PP, PVC, PVDF, a nasi pracownicy to fachowcy z doświadczeniem i pasją. Każdorazowo uzgadniamy odpowiednie rozmieszczenie i wielkość króćców, włazów, przyłączy. Zapewniamy wyposażenie oczyszczalni ścieków i obiektów do składowania osadów ściekowych, wszelkich innych przedsiębiorstw, przeglądy i serwisy istniejących instalacji, w razie potrzeby przeprowadzimy serwis lub modernizację.

Poznaj zakres oferty

 • Dobór zbiorników na ścieki na podstawie udostępnionych danych (m.in. parametrów ilościowych i jakościowych ścieków, warunków eksploatacyjnych)
 • Produkcja zbiornika, który będzie pracował na oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Jeśli ściek zawiera związki żrące to zbiornik podlega pod Urząd Dozoru Technicznego, dlatego zbiornik magazynowy UDT wykonywany jest w wannie ochronnej
 • Wyposażenie zbiornika we wskaźniki stanu napełnienia i czujniki detekcji wycieku
 • Montaż zbiorników na ścieki realizowany przez zespół posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Obszary zastosowania zbiorników na ścieki

Osadów ściekowych przybywa, a ich składowanie jest problematyczne ze względu na ewentualne niebezpieczeństwo sanitarne. Powinny być one zutylizowane w bezpieczny sposób, ponieważ lwia część z nich wykazuje zawartość metali ciężkich. Unia Europejska wprowadziła specjalne regulacje dotyczące osadów ściekowych. Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu, możemy dokonywać ich „recyklingu”, na przykład do celów rolniczych. Do ich odpowiedniego przetworzenia służą urządzenia chemoodporne.

Zbiorniki na ścieki chemiczne znajdują zastosowanie m.in. w:

 • przemyśle spożywczym (cukrownie, mleczarnie),
 • przemyśle petrochemicznym,
 • koksowniach,
 • garbarniach,
 • celulozowniach,
 • laboratoriach.

Dobranie odpowiedniego zbiornik w takim przedsiębiorstwie, jakim jest oczyszczalnia ścieków, to nie lada wyzwanie. Ścieki, osady czynne, wody nadosadowe i uzdatnione muszą być przechowywane w pojemnikach / zbiornikach o stuprocentowej bezawaryjności. Muszą spełniać wymogi wytrzymałościowe, normy unijne, a także być zabezpieczone antykorozyjnie. Ważne jest, żeby konstrukcja umożliwiała montaż na nich szeregu urządzeń do oczyszczania ścieków. Gabaryty zbiorników dostosowuje się do przepustowości oczyszczalni, a w grę wchodzą duże wartości (mogą wynosić do kilkuset metrów sześciennych na dobę). Przechowywane media wymagają pełnej szczelności zbiornika.

Jak zabezpieczyć stalowy lub żelbetowy zbiornik na ścieki?

Dla stalowych lub żelbetowych zbiorników magazynowych na żrące ścieki przemysłowe proponujemy wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C), charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:

 • występującego ciśnienia,
 • temperatury pracy i montażu,
 • składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do zabudowy we własnym zakresie oraz kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Renowacja, uszczelnienie istniejącego zbiornika na ścieki – wypełnienie wykładziną chemoodporną z tworzywa

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Wykładziny chemoodporne doskonale sprawdzają się w przypadku:

 • betonowych osadników w oczyszczalni ścieków, których ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczoną do zabezpieczania powierzchni betonowych. Często zdarza się, że warstwa ta ulega uszkodzeniu, prawdopodobnie m.in. z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także trudnych warunków pracy: zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach.
 • zbiorników uśredniających ścieki emulsyjne w oczyszczalni ścieków przemysłowych, takich jak: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące czy zużyty olej.

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych. Są to m.in.:

 • szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych,
 • brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania,
 • wysoka odporność na uderzenia i ścieranie,
 • możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym,
 • duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich,
 • odporność w szerokim zakresie temperatur i na promieniowanie UV,
 • prosty i szybki montaż.

Jeśli potrzebujesz zbadać szczelność zbiorników na ścieki chemiczne, radioaktywne, uszczelnić istniejący zbiornik z żelbetu / innego materiału lub budujesz nowy zbiornik żelbetonowy i chcesz uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – prześlij nam szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, parametry ścieków (skład mieszaniny, z którą zbiornik ma styczność) – dobierzemy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Oczyszczanie chemiczne ścieków

Układy chemiczne to technologie służące do oczyszczania i podczyszczania ścieków trudno rozkładalnych biologicznie. Procesy te zachodzą głównie podczas chemicznego strącania (koagulacja, neutralizacja, flokulacja) wspomaganego mechanicznym oddzieleniem zawiesiny (flotacja, sedymentacja).

Układy do chemicznego strącania wykorzystywane są w zakładach przemysłowych do podczyszczania ścieków:

 • zawierających metale ciężkie (galwanizernie, trawialnie, fabryki akumulatorów),
 • odznaczających się intensywną barwą (np. ścieki z produkcji zapałek, ścieki z produkcji tkanin),
 • charakteryzujących się wysokim ładunkiem,
 • zawierających tłuszcze, emulsje.

Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych

W myśl Ustawy o odpadach osady ściekowe powinny podlegać pewnej hierarchii postępowania, polegającej na minimalizacji ich ilości, a dopiero na końcu usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Unieszkodliwianie oznacza przekształcenie właściwości osadów na drodze procesów biologicznych, fizycznych, chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia i dla środowiska.

Dokumentacja DTR zbiorników PP – instalacja oczyszczania ścieków, stacje polielektrolitów

Temat może również dotyczyć zbiorników z chemoodpornych tworzyw – stosowanych jako mieszalniki, dozowniki, układy strącania, chemicznego oczyszczania, stacji polielektrolitów itd.

 • Zbiorniki stosowane w układach frakcjonowania / sedymentacji / flokulacji oraz używane jako osadniki (w tym kaskadowe z układem przegród różnej wysokości) powinny być regularnie czyszczone (opróżniane z frakcji stałej). Zaleca się przyjąć odpowiednią stałą procedurę (w oparciu o wewnętrzną instrukcję zakładową) kontroli – oceny stopnia napełnienia komór osadnika, w zależności od intensywności prowadzonych procesów – eksploatacji oraz zawartości procentowych frakcji osadzających się. Zaleca się utrzymywanie elementów przeźroczystych w pełnym stopniu czystości – gdyż ocena zawartości komór osadnika oparta jest jedynie na metodzie wizualnej, bez zastosowania czujników oraz sond pomiarowych.
 • Do czyszczenia zbiornika używać metod wyłącznie nieinwazyjnych. Zakazuje się wszelkiego rodzaju skubania, skrobania, pukania, postukiwania, używania elementów ostrych (typu noże, śrubokręty, skrobaki naruszające strukturę materiału, powodujące – inicjujące efekt karbu itd.) – pod groźbą utraty gwarancji i nieuznania reklamacji powstałego uszkodzenia.
 • Zaleca się stosować głównie metodę rozmiękczania (z ewentualnym wcześniejszym podaniem odpowiedniej substancji chemicznej – po potwierdzeniu odporności zabudowanych materiałów), a następnie stopniowego wypłukiwania (strumieniem rozproszonym) zawartości zbiornika przy nieprzekraczaniu ciśnienia roboczego strumienia wody ponad 3 bary.
 • Celem zachowania pełnej ruchomości elementów kulowych zaworów należy minimum raz w miesiącu zastosować dwa pełne cykle otwarcia / zamknięcia. Celem wyeliminowania w dłuższej perspektywie czasowej wycierania gniazd zaworów oraz zabudowanego uszczelnienia – czynność należy wykonać przy braku naporu – zalegania cząstek stałych w osi pionowej zaworu. Użycie zbyt dużej siły – momentu obrotowego na dźwignię otwierającą zaworu może spowodować urwanie trzpienia lub pęknięcie boczne obudowy kuli wraz z gniazdem uszczelniającym.
 • Podłączenia wszelkich przewodów, rur, instalacji wykonywać w sposób nie generujący powstawaniu naprężeń, z zastosowaniem elementów kompensujących ewentualne efekty rozszerzalności liniowej temperaturowej.

Sprawdź ciekawe materiały

Ciekawy wywiad: Planujesz inwestycję? Nie szukaj oszczędności na etapie koncepcji!

Odporność chemiczna tworzyw PE i PP w kontekście projektowania i produkcji zbiorników

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika magazynowego, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego, który możesz pobrać powyżej. Znajdują się w nim najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.