Regulamin Newsletter Amargo

Regulamin Newsletter Amargo

Spis treści. Regulamin Newsletter Amargo.
Artykuł 1. Postanowienia ogólne.
Artykuł 2. Usługa Newsletter.
Artykuł 3. Korzystanie z usługi Newsletter.
Artykuł 4. Umowa.
Artykuł 5. Dane osobowe.
Artykuł 6. Odstąpienie od umowy i reklamacje.
Artykuł 6. Pozostałe postanowienia.

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Newsletter Amargo (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez operatora usługi Newsletter, którym jest Dostawca.
 2. Dostawcą jest AMARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353653, posiadająca NIP  1182029374.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas zamówienia usługi Newsletter. Natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej oraz standardowego oprogramowania pozwalającego na przeglądanie plików w formacie PDF, DOC itp.

Artykuł 2. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Dostawcę na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje, w tym informacje handlowe, dotyczące produktów i oferty Dostawcy oraz partnerów i spółek z nim powiązanych, wydarzeń związanych z działalnością Dostawcy, treści edukacyjnych oraz prasowych wytworzonych przez Dostawcę lub inne podmioty oraz wszelkich informacji powiązanych z działalnością prowadzoną przez Dostawcę.
 3. Użytkownik w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter z Dostawcą i otrzymywania wiadomości, o których mowa w niniejszym Regulaminie, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach Dostawcy, a następnie klika przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Dostawcy oraz wysłanie na niego linku potwierdzającego zapis. Kliknięcie w link powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Zapis na usługę Newsletter może nastąpić również poprzez inny formularz, w obrębie którego Dostawca umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter. W tym celu użytkownik zaznacza checkbox dotyczący usługi Newsletter, a następnie klika w przycisk analogiczny do „Zapisz się”, zależnie od treści formularza. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Dostawcy oraz wysłanie na niego linku potwierdzającego zapis. Kliknięcie w link powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Artykuł 3. Korzystanie z usługi Newsletter

 1. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. Użytkownik zobowiązany jest podać własny i aktywny adres e-mail.
 2. Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Dostawcy stanowić może naruszenie prawa.
 3. Dostawca w ramach usług Newsletter zastrzega sobie prawo:
 1. wysyłania reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do użytkownika,
 2. czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 3. zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi Newsletter przez innych użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin Newsletter.

Artykuł 4. Umowa

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Dostawcy akademia@amargo.pl, pocztą na adres Dostawcy albo poprzez wypisanie z usługi Newsletter przez kliknięcie linku zawartego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w związku z realizacją usługi Newsletter.
 4. Dostawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu użytkowników korzystających z usługi Newsletter, na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Dostawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez użytkownika.

Artykuł 5. Dane osobowe

 1. Dostawca jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi Newsletter i przetwarza je w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu dochodzenia lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługi reklamacji, na podstawie uzasadnione interesu Dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Dostawcy dotyczących ochrony praw Dostawcy i osób, których prawa dotyczą. Wszelkie dane dodatkowe, podane przez osobę której dotyczą, przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane są do czasu rezygnacji z usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Dostawcy, przez okres przedawnienia danego roszczenia. Jeżeli została wyrażona zgoda, to dane osobowe jej dotyczące przetwarzane są do czasu jej wycofania.
 3. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są Polityce Prywatności i Plików Cookie, której treść dostępna jest na stronie https://www.amargo.pl/polityka-prywatnosci/.

 Artykuł 6. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newsletter, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, a odstąpienie takie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter. Informację taką można przekazać Dostawcy w sposób wskazany w artykule 4 pkt 3 Regulaminu.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację wobec Dostawcy, w szczególności w przypadku jeżeli działania Dostawcy przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami.
 3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres akademia@amargo.pl lub w formie listu poleconego na adres Dostawcy.
 4. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 6. Pozostałe postanowienia

 1. Dostawca może dokonać zmian Regulaminu z uwagi na ważne powody, jakie jak:

1.1. zmiana przepisów prawa, które wpływają na świadczoną usługę Newsletter;
1.2. zmiany technologiczne, które dotyczą bezpośrednio świadczonej usługi Newsletter, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
1.3. zmiany dotyczące bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw;
1.4. zmiany redakcyjne, które na celu mają polepszenie zrozumienia Regulaminu.

 1. Dostawca poinformuje o zmianie Regulaminu 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez wiadomość mailową.
 2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje od 26.11.2023, a wszelkie poprzednie wersje dostępne są w załączeniu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Newsletter stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.