Zbiorniki i instalacje chemoodporne

Oferujemy zbiorniki oraz instalacje chemoodporne z tworzyw sztucznych zapewniające bezpieczne magazynowanie substancji żrących, trujących i niebezpiecznych oraz gwarantujące niezawodność prowadzonych procesów przemysłowych

Produkujemy bezciśnieniowe zbiorniki chemoodporne oraz dostarczamy instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych. Całość stanowi infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania ciągu produkcyjnego i technologicznego. Nasze prace realizujemy w oparciu o aktualne normy i rozporządzenia oraz uprawnienia UDT do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników. W zależności od zastosowania wyróżniamy następujące rodzaje zbiorników chemoodpornych:

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Naziemne zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania w sposób ciągły (z okresowym dozowaniem na dalszą część linii produkcyjnej) materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących, podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego

Zbiorniki magazynowe bez UDT

Zbiorniki bezciśnieniowe magazynowe, które nie podlegają pod dozór UDT, w tym zbiorniki na substancje nieagresywne takie jak glikol, solanka, woda demineralizowana DEMI, płyn clariant, środek pianotwórczy, horolith, ścieki szare, ścieki poszpitalne, woda, etc.

Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Zbiorniki niedozorowe, w których następuje przetwarzanie produktów w procesach produkcyjnych (m.in. zbiorniki chemoodporne z mieszadłem (mieszalniki), urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad) itp.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Demontaż istniejącego zbiornika (jeśli inwestycja dotyczy wymiany na nowy)
 • Dobór zbiornika na bazie udostępnionych danych – pomoc w opracowaniu koncepcji
 • Opracowanie projektu technicznego zbiornika i instalacji towarzyszących wraz z oszacowaniem budżetu i wskazaniem harmonogramu prac
 • Produkcja nowego zbiornika oraz przeprowadzenie prób szczelności
 • Dostawa i montaż zbiornika (oraz instalacji) na obiekcie wraz z niezbędnym wyposażeniem
 • Podłączenie do instalacji, opomiarowanie
 • Rozruch instalacji
 • Późniejszy serwis zbiornika i instalacji

Współpracujemy zarówno bezpośrednio z przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również z firmami inżynieryjno-wykonawczymi (generalnymi wykonawcami inwestycji – kliknij tutaj i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.

Zbiorniki bezciśnieniowe na chemikalia – możliwości konstrukcyjne

ZBIORNIKI W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA POSADOWIENIA

Produkujemy i dostarczamy zarówno pojedyncze zbiorniki bezciśnieniowe, baterie zbiorników, jak również zbiorniki wraz z współpracującą instalacją i niezbędnymi komponentami.

Zbiorniki chemoodporne naziemne wewnętrzne i zewnętrzne

Zbiorniki magazynowe i procesowe, które produkujemy jako konstrukcje prostopadłościenne lub cylindryczne / rurowe oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed wyciekiem substancji (zbiorniki dwupłaszczowe, zbiorniki w wannie ochronnej). Co ważne, w przypadku braku możliwości wniesienia zbiornika w całości wykonujemy montaż i zgrzewanie zbiornika na miejscu inwestycji.

Materiał wykonania zbiornika: tworzywa sztuczne PE100, PE100 RC, PP-H, PP-C, PCV, PVC-U, PVC-C, PVDF, E-CTFE, PFA, a także żywice GRP/TWS/FRP – konstrukcje kompozytowe poliestrowe i winyloestrowe oraz hybrydowe konstrukcje zespolone: liner chemoodporny i ścianka konstrukcyjna z kompozytu szklanego

Zbiorniki chemoodporne podziemne lub częściowo zagłębione

Zbiorniki rurowe przeznaczone do posadowienia podziemnego (sztywność obwodowa SN2, SN4, SN8 lub inna według projektu) lub częściowo zagłębione stanowią konstrukcje cylindryczne, rurowe wytwarzane metodą nawojową. Są przeznaczone do magazynowania substancji ciekłych agresywnych i żrących oraz jako komory techniczne podziemne lub obudowy przepompowni, separatorów i urządzeń.

Materiał wykonania zbiornika: dwuścienna rura nawojowa
PE-HD/PP o średnicy wewnętrznej od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym, sztywności obwodowej
SN2/SN4/SN8 lub innej według projektu oraz odporności temperaturowej od −30°C do +60°C

Warianty budowy konstrukcji bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych naziemnych i podziemnych

Jako polski producent i dopuszczony przez UDT wykonawca bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych oferujemy szeroki zakres rozwiązań konstrukcyjnych. Przede wszystkim należy wymienić w tym miejscu zbiorniki prostopadłościenne i cylindryczne, pionowe i poziome, o dostosowanej do potrzeb średnicy i wysokości oraz o dużej pojemności, które mogą być stosowane jako zbiorniki naziemne (wewnętrzne lub zewnętrzne). Możliwości konstrukcyjne zależą od zastosowania (parametrów), które wpływa na technologię produkcji zbiorników.

KONSTRUKCJE ZBIORNIKÓW CHEMOODPORNYCH NAZIEMNYCH

Warianty konstrukcji naziemnych zbiorników chemoodpornychWarianty dachu
zbiorników naziemnych
Warianty dna
zbiorników naziemnych
a) zbiorniki pionowe
b) zbiorniki poziome
c) zbiorniki cylindryczne
d) zbiorniki prostopadłościenne
e) zbiorniki niestandardowe
a) dach płaski
b) dach stożkowy
a) dno płaskie
b) dno skośne
c) dno stożkowe
d) dno uniesione

KONSTRUKCJE ZBIORNIKÓW CHEMOODPORNYCH PODZIEMNYCH

Warianty konstrukcji podziemnych zbiorników chemoodpornychWarianty dachu zbiorników podziemnychWarianty dna zbiorników podziemnych
Zbiorniki podziemne realizujemy jako konstrukcje cylindryczne, wyróżnia się:
a) zbiorniki jednobryłowe
b) zbiorniki wielomodułowe
a) dennice sferyczne – zakrzywione z systemowym układem profilowaniaa) dno płaskie z płyty litej PE100 (chemoodpornego tworzywa sztucznego) 
b) dno płaskie z płyty sandwichowej (przestrzennej) HDPE MultiPower / CubX, 
c) dno z tworzywa dodatkowo wzmacnianego konstrukcją i/lub metalowymi profilami (kratownica) odpowiednio zabezpieczonymi przeciwkorozyjnie poprzez pokrycie szczelnie tworzywem sztucznym
Przykładowe warianty ścian / płaszcza zbiorników chemoodpornych podziemnych
a) ścianka lita jednorodna w przekroju (posadowienie podziemne w katafalku betonowym)
b) zbiorniki dwuścienne wyposażone w system stałego monitorowania przestrzeni międzyściankowej i detekcji ewentualnych awarii / uszkodzeń
c) zbiorniki dwuścienne z izolacją / ogrzewaniem
d) zbiorniki dwuścienne z gładkimi ściankami – zewnętrzna czarna zapewniająca pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzna jasna ułatwiająca inspekcję

Wyposażenie dodatkowe zbiornika na substancje chemiczne żrące

W zależności od rodzaju magazynowanej lub przetwarzanej substancji czy też mieszaniny związków chemicznych, a także rodzaju zbiornika (naziemny lub podziemny), wyposażamy go w niezbędną armaturę i różnorodne komponenty instalacji, które są dobierane indywidualnie, w zależności od przeznaczenia zbiornika i potrzeb Klienta.

Poniższa tabela zawiera zestawienie przykładowych elementów wyposażenia – zarówno standardowych, którymi są króćce w odpowiedniej konfiguracji, włazy, czujniki, jak i dodatkowych, jak np. układy grzejne.

Należy pamiętać, że stacja magazynowania chemikaliów to nie tylko zbiornik – nasz zakres to kompleksowa budowa magazynów i układów (instalacji) dozowania chemikaliów.

Elementy konstrukcyjne zbiornika
a) Włazy dachowe, boczne, wzierniki
b) Niezbędne króćce (wlotowe/wylotowe, przyłączeniowe itd.)
c) Drabiny, pomosty obsługowe, trapy, kraty pomostowe, barierki, oświetlenie, oznakowanie
d) Systemy mocowania do podłoża, zabezpieczenia przed wpływem wiatru
e) W przypadku zbiorników podziemnych – kominy z włazami i pokrywami
Armatura zabezpieczająca
a) Wskaźniki poziomu cieczy (sondy pomiaru bezkontaktowego: ultradźwiękowe lub radarowe z opcją retransmisji sygnałów oraz poziomowskazy pływakowe)
b) Czujniki przepełnienia i wycieku zbiornika zgodnie z wymaganiami UDT
c) Elementy do pomiaru przepływu
d) Układy grzejne w postaci chemoodpornych grzałek lub ogrzewanie płaszczyznowe (w razie potrzeby – systemy redundantne)
e) Automatyczne układy sterowania i kontrolno-pomiarowe (szafy sterownicze, siłowniki, przepustnice, zawory)
f) W przypadku produkcji metodą nawojową – system detekcji przestrzeni międzyściankowej 
Elementy instalacji towarzyszących
a) Orurowanie (przesyłowe, dozujące, mieszające)
b) Odprowadzenie oparów i gazów – do odprowadzenia trujących i żrących oparów ze zbiornika stosujemy kanały chemoodporne wykonane z odpornych tworzyw (m.in. polichlorku winylu PVC, polietylenu, polipropylenu, polipropylenu trudno zapalnego PPs lub tworzywa umożliwiające odprowadzanie ładunków elektrostatycznych – PE-EL lub PPs-EL)
c) Pompy dozujące, mieszadła, łamacze fal
d) Zasypy i leje zasypowe na produkty sypkie
e) Pomoce ssawne: automatyczne/ręczne

Ekonomiczny zakres wymiarów zbiornika

Poniżej wskazujemy na wymiary zbiornika, które są optymalne pod kątem kosztów i możliwości transportu. Nie zmienia to jednak faktu, że zbiorniki wykonujemy pod konkretne zastosowania, co sprawia, że ich wymiary mogą wyjść poza poniższe schematy.

 • średnica/szerokość: 0,6–3,2 m (zapewniająca ekonomiczny transport)
 • średnica/szerokość: 4,5–5,5 m (konieczność zamówienia specjalnego transportu z pilotem, co powoduje dodatkowy koszt)
 • wysokość/długość: 0,5–10 m (maks. 13 m) – na ogół wynosi ok. 8 m

Zbiornik chemoodporny z tworzywa sztucznego – praktyczne korzyści dla użytkownika

Spełnienie wymagań prawnych

Spełnisz wymagania zawarte w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych Urzędu Dozoru Technicznego – w przypadku zbiorników dozorowych pomyślnie przejdziesz przez procedurę dozorową UDT dzięki naszemu wsparciu

Bezpieczeństwo magazynowania chemii

Wysoka odporność chemiczna certyfikowanych tworzyw oraz szczelna i hermetyczna konstrukcja zapewnią bezpieczne i właściwe magazynowanie i dozowanie substancji chemicznych (tworzywa posiadają także atesty PZH szczególne ważne w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym)

Niezawodność prowadzonych procesów

Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania substancji (np. odpowiednia izolacja pozwoli uniknąć zmiany jej parametrów, co wpłynie na ciągły i niezawodny przebieg procesów technologicznych)

Oszczędności eksploatacyjne

Zoptymalizujesz wydatki związane z eksploatacją oraz kosztownymi renowacjami dzięki długiej żywotności zbiornika (zawsze zwracaj uwagę na oferowany okres żywotności, by zoptymalizować koszty wymiany zbiornika w krótkim okresie czasu), korzystnym właściwościom tworzywa oraz eliminacji ryzyka korozji

BHP i ochrona personelu zakładu

Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń zbiornika chemoodpornego (konstrukcje dwupłaszczowe, wanny wychwytująco-zabezpieczające, płaszcz z systemem monitorowania szczelności / wycieków, zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnień w zbiorniku) ochronisz personel zakładu oraz środowisko przed skutkami ewentualnego wycieku

Wpływ na środowisko naturalne

Produkcja zbiorników z tworzywa charakteryzuje się ograniczonymi kosztami zużycia energii, dodatkowo dzięki stosunkowo niskiej wadze zbiornika w porównaniu do innych technologii wykonania jako Zamawiający zaoszczędzisz na transporcie, a tym samym będziesz mieć wpływ na zmniejszenie emisji CO2

Kogo wspieramy, czyli jakie cele realizują nasze zbiorniki na chemię

Bezciśnieniowe zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych stanowią element instalacji w zakładach, w których warunki pracy wynikające z realizowanego procesu produkcyjnego, technologii, specyfiki stosowanych środków chemicznych, agresywności temperatur, ciśnień lub stężeń są tak wymagające, że nie wystarczają standardowe rozwiązania.

Zadaniem zbiorników jest sprostanie wyzwaniom, z jakimi mierzą się przedstawiciele działów technicznych, UR czy inwestycyjnych reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłowe.

Plany wzrostu produkcji

Zbiorniki bezciśnieniowe dla przedsiębiorstw będących w trakcie rozbudowy / modernizacji, które planują wzrost produkcji i zwiększają tym samym zapotrzebowanie na magazynowane substancje lub potrzebują nowych zbiorników procesowych, które wspomogą przetwarzanie produktów

Koniec okresu żywotności

Zbiorniki z tworzywa dla zakładów, które posiadają mocno wyeksploatowane zbiorniki stalowe lub minął czas żywotności stosowanych dotychczas zbiorników i zachodzi potrzeba ich wymiany na nowe, trwalsze, bardziej odporne chemicznie, co pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji

Optymalizacja kosztów

Zbiorniki dla przedsiębiorstw, które szukają oszczędności w obrębie procesu magazynowania substancji chemicznych (np. wymiana większych ilości pojemników IBC na jeden duży zbiornik z tworzywa, zmniejszenie kosztów dostaw i obsługi procesu)

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Zbiorniki dla zakładów, które chcą poprawić bezpieczeństwo realizowanych procesów technologicznych i personelu (ograniczenie ryzyka wypadków) i/lub dostosować dany wydział do nowych warunków pracy zgodnie z wymogami prawnymi

Poprawa jakości oraz wydajności produkcji

Zbiorniki chemoodporne dla przedsiębiorstw, które chcą zapewnić prawidłowy przebieg produkcji, inwestując w wykonanie zautomatyzowanej linii technologicznej, która zapewni kontrolowany i bezpieczny przebieg produkcji, co wpłynie na niezawodność, wydajność i wysoką jakość produkcji

Nowe inwestycje przemysłowe

Bezciśnieniowe zbiorniki na chemię dla przedsiębiorstw, które planują nowe inwestycje przemysłowe (budowa nowych linii technologicznych, nowych zakładów etc.)

Zbiornik procesowy do przygotowywania roztworu solanki wraz z instalacjami w ramach budowy nowej linii technologicznej

Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3 wykonany w ramach wymiany wyeksploatowanego, stalowego zbiornika, któremu skończył się okres żywotności

Zbiornik buforowy wody DEMI o pojemności całkowitej 3,6 m3 dla nowoprojektowanej instalacji oczyszczania gazów procesowych (płukania i mgławienia)

Zbiornik cylindryczny na popłuczyny wody z olejem wykonany w ramach optymalizacji kosztów i poprawy BHP (obiór odpadów jest tańszy z jednej zlewni niż z wielu mauzerów)

Zabezpieczenie zbiorników bezciśnieniowych naziemnych i podziemnych przed wyciekiem substancji chemicznych

Jeśli chodzi o zbiorniki naziemne kwestie zabezpieczeń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących wskazuje wedle § 11. 1. iż:

„Zbiornik umiejscowiony, którego pojemność wynosi powyżej 1 m3, przeznaczony do cieczy bardzo toksycznych lub żrących, powinien być zabezpieczony, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych”.

W przypadku zbiorników chemoodpornych, które pracują ze żrącymi i niebezpiecznymi substancjami wyposażamy je we wskaźniki poziomu cieczy (sondy pomiaru bezkontaktowego: ultradźwiękowe lub radarowe z opcją retransmisji sygnałów oraz poziomowskazy pływakowe), a także czujniki przepełnienia zgodnie z wymaganiami UDT. Ponadto dobieramy optymalne technicznie i ekonomicznie rozwiązania zabezpieczające przed wyciekiem medium na skutek rozszczelnienia, którymi są:

drugi płaszcz w konstrukcji zbiornika (tzw. zbiornik chemoodporny dwupłaszczowy), który pełni funkcję wanny wychwytującej, np. wewnętrzny dwupłaszczowy zbiornik chemoodporny)

płaszcz z systemem monitorowania szczelności / wycieków ze zbiornika

wanna ochronna zbiornika chemoodpornego (np. zewnętrzny zbiornik chemoodporny z wanną wychwytującą) – dzięki temu zabezpieczeniu chronione są posadzki hal produkcyjnych oraz odpływy ściekowe

Powyższe formy zabezpieczenia dotyczą zbiorników produkowanych metodą standardową z gotowych płyt tworzywa (wspomniane wyżej wykonanie jako konstrukcje dwupłaszczowe z monitoringiem „zewnętrznym” lub z wanną wychwytującą).

Przy zbiornikach wykonywanych innowacyjną technologią nawojową – naziemnych lub podziemnych – stosujemy tworzywowy system dwuścienny (AmargTank MultiLayer DoubleWall), co daje nam możliwość monitorowania części międzywarstwowej. Jednym słowem mamy warunki do aplikacji w przestrzeni międzyściankowej tworzywa np. systemu nad- lub podciśnieniowego monitoringu szczelności / detekcji wycieków. To daje użytkownikowi zbiornika możliwość precyzyjnego pomiaru zmian ciśnienia pomiędzy obiema płaszczyznami zbiornika: wewnętrzną i zewnętrzną.

Technologie produkcji zbiorników bezciśnieniowych

 • Technologia AmargTank ClassicWeld (wykonanie z gotowych arkuszy tworzywa poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub spawanie ekstruzyjne tworzyw termoplastycznych według norm DVS) – dotyczy zbiorników naziemnych

 • Technologia nawojowa (w zależności od rodzaju wykonania ścianki zbiornika: AmargTank SafeSeamLess / AmargTank MultiLayer / AmargTank MultiLayer DoubleWall) – dotyczy zarówno zbiorników naziemnych jak i podziemnych, w szczególności dla substancji silnie żrących

 • Metoda nawojowa jw. lub laminowania etapowo ręcznego (w przypadku kompozytów) – dotyczy zarówno zbiorników naziemnych jak i podziemnych

Zbiorniki produkujemy według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020.

Przykłady bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych z tworzyw sztucznych dla zakładów przemysłowych

Tylko uporządkowany proces może zakończyć się sukcesem – sprawdź, jaki przebieg współpracy proponujemy

Etap 1. KONCEPCJA

Możesz liczyć na specjalistyczne doradztwo w zakresie w zakresie koncepcji związanej z planowaną inwestycją obejmującą zbiorniki magazynowe i/lub procesowe. W pierwszym kroku, na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji nasi inżynierowie dokonują wstępnej analizy Twoich potrzeb – znając problem / cele będziemy mogli określić odpowiednie założenia koncepcji, która pozwoli oszacować najbardziej optymalne rozwiązanie techniczne, ocenić potencjalne ryzyka, aby ograniczyć je już na początkowej fazie i tym samym odpowiednio przygotować się do dalszej ścieżki procesu inwestycyjnego.

Na tym etapie dowiadujemy się jaką funkcję będzie pełnił zbiornik, do jakiej i w jakich ilościach substancji będzie przeznaczony oraz na jakiej instalacji będzie pracował. Pozwala to na wstępne dobranie tworzywa o odpowiedniej odporności chemicznej na dane medium i określenie technologii, w jakiej zostanie wyprodukowany zbiornik.

Etap 2. Opracowanie projektu zbiornika chemoodpornego

Mając już pewną koncepcję, po określeniu niezbędnych wytycznych sprecyzowanych podczas wizji lokalnej i zebraniu wszystkich danych rozpoczynamy etap projektowania zbiornika chemoodpornego. Praca projektanta zbiorników rozpoczyna się od doboru parametrów zbiornika takich jak pojemność, kształt (cylindryczny lub prostopadłościenny), gabaryty oraz niezbędne wyposażenie. Wykorzystanie najnowszego oprogramowania pozwala nam na wykonanie dokładnych obliczeń wytrzymałościowych zbiorników chemoodpornych, co przekłada się na gwarancję żywotności zbiornika i jego wytrzymałości przez długie lata. Poza doborem odpowiedniej konstrukcji zbiornika dzięki wykonaniu projektu poznasz budżet oraz realny harmonogram prac, co pozwoli Ci prawidłowo i świadomie przygotować się do realizacji inwestycji.

Jakie dane są potrzebne do zaprojektowania zbiornika chemoodpornego?

 • miejsce posadowienia zbiornika – wewnątrz / na zewnątrz obiektu,
 • przeznaczenie zbiornika – zbiornik magazynowy / zbiornik wspomagający procesy przemysłowe,
 • rodzaj i właściwości medium procesowego – nazwa handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy oraz stężenie substancji,
 • temperatura i warunki pracy zbiornika,
 • wymagane wymiary i pojemność zbiornika.

Co obejmuje projekt zbiornika chemoodpornego (przykład)

 • P&D
 • BOM
 • Harmonogram prac
 • Rysunki wykonawcze zbiornika
 • Wyliczenia statyki zbiornika
 • Karty materiałowe

Etap 3. Procedury przedprodukcyjne oraz produkcja zbiornika magazynowego

Z produkcją zbiorników chemoodpornych, a szczególnie tych, które podlegają pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego wiążą się procedury, uzgodnienia oraz zgłoszenia przedprodukcyjne w UDT. Nie musisz się jednak martwić o kwestie formalnoprawne – wszystkie sprawy urzędowe poprowadzimy za Ciebie.

Przy produkcji zaprojektowanego zbiornika pracują wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie obróbki wysokogatunkowych tworzyw sztucznych do wymagających zastosowań (posiadamy niezbędne szkolenia i uprawnienia UDT). Dodatkowo dysponujemy nowoczesnym, doskonale wyposażonym parkiem maszynowym.

W zależności od założeń projektowych zbiorniki bezciśnieniowe produkowane są z prefabrykowanych płyt tworzywa sztucznego poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub spawanie ekstruzyjne tworzyw termoplastycznych według norm DVS (AmargTank ClassicWeld) lub w technologii nawojowej AmargTank SafeSeamLess.

Z jakich tworzyw produkujemy zbiorniki chemoodporne? Na czym polega wykonanie chemoodporne zbiornika?

Aby wyprodukować zbiornik w wersji chemoodpornej należy pochylić się nad pewną cechą tworzyw sztucznych, jaką jest odporność chemiczna. Odgrywa ona kluczową rolę w momencie doboru odpowiedniego tworzywa ze względu na jej znaczący wpływ na żywotność danej konstrukcji i niezawodną pracę w najbardziej wymagających warunkach. Należy pamiętać, że odporność chemiczna tworzyw uzależniona jest od koncentracji substancji chemicznej, czasu bezpośredniego kontaktu oraz oddziaływającej na tworzywo temperatury. Jako producent zbiorników chemoodpornych przykładamy szczególną wagę do oceny odporności chemicznej tworzyw sztucznych oraz parametrów substancji, z którymi mają pracować wytwarzane przez nas zbiorniki.

Do produkcji zbiorników chemoodpornych najczęściej stosujemy tworzywa sztuczne PE100, PE100 RC, PP-H, PP-C, PCV, PVC-U, PVC-C, PVDF, E-CTFE, PFA, a także żywice GRP/TWS/FRP – konstrukcje kompozytowe poliestrowe i winyloestrowe oraz hybrydowe konstrukcje zespolone: liner chemoodporny i ścianka konstrukcyjna z kompozytu szklanego.

Zbiorniki o materiałowo jednorodnej ściance

(zgrzewane z ekstrudowanych płyt lub z rur beznaprężeniową technologią nawojową – ekstrudowanej wstęgi tworzywa: ścianka lita/strukturalna)
a) PE High Density UV (PE-HD, HDPE) – polietylen o dużej gęstości, stosowany np. do produkcji zbiorników magazynowania ługu sodowego
b) PE100 RC – polietylen charakteryzujący się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe oraz nadzwyczajną odpornością na powolną propagację pęknięć (według ISO 13479 8760 h vs. >1000 h dla HDPE)
c) homopolimer polipropylenu PP-H (dobra odporność chemiczna na działanie większości związków organicznych)
d) kopolimer polipropylenu PP-C (podwyższona udarność także w niższych temperaturach, zakres użycia od −20 do +80oC)
e) polichlorek winylu (stosowany również jako wkład do zbiornika z innego tworzywa) typ PVC-U lub PVC-C
Zbiorniki
o układzie warstwowym
a) płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVC
b) płaszcz zewnętrzny z PEHD, wkład z PVDF/E-CTFE – ze względu na koszty są one stosowane w małych grubościach jako linery, np. od 2–3 do maks. 4 mm
Zbiorniki
kompozytowe
żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS):
a) układ żywic pokryty warstwą wykańczającą
b) konstrukcje wielowarstwowe, np. liner wewnętrzny z tworzywa PE, PP, PVC, PVDF, E-CTFE, PFA (zapewniający niezwykle wysoką odporność chemiczną i temperaturową) + jako konstrukcja kompozyt o wysokiej odporności antykorozyjnej i chemicznej

Etap 4. Procedury poprodukcyjne

Po wyprodukowaniu zbiornika chemoodpornego zostaje on poddany kontroli jakości. Procedura ta obejmuje:

 • przeprowadzenie prób szczelności metodą iskrowania i/lub napełniania,
 • ocenę zgodności z dokumentacją techniczną,
 • zależnie od potrzeb wykonanie badań ultradźwiękowych lub prześwietlenia spoin.

Etap 5. Dostawa zbiornika chemoodpornego wraz z montażem i uruchomieniem

Zapewniamy transport, montaż zbiornika na miejscu wraz z wykonaniem rurociągów, przyłączy do zbiorników chemoodpornych oraz uruchomienie na obiekcie. Jeśli zbiornik znajduje się wewnątrz pomieszczenia, do którego nie jest możliwe wprowadzenie go w całości, montaż realizujemy na miejscu z pojedynczych, przygotowanych wcześniej elementów konstrukcyjnych.

Etap 6. Opieka serwisowa i modernizacje zbiorników chemoodpornych

W kolejnych okresach gwarantujemy serwis zbiornika i instalacji. Ponadto nasza ekipa serwisowa posiada odrębny zakres uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie modernizacji i remontów zbiorników, dlatego jeśli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany konfiguracji króćców, modernizacji lub wymiany zbiornika, bez problemu wykonamy dla Ciebie niezbędne prace.

Dodatkowo wykonujemy przeglądy i przygotowujemy zbiorniki chemoodporne do rewizji UDT lub naprawy poprzez czyszczenie wodą pod ciśnieniem.

Zakres prac dodatkowych w zakresie zbiorników i instalacji chemoodpornych

Realizujemy kompleksowe prace w zakresie instalacji oraz zbiorników naziemnych lub podziemnych bezciśnieniowych na środki trujące, żrące, niebezpieczne, stężone zasady i kwasy tj.: dobór właściwego rozwiązania, wykonanie projektu zbiornika, produkcję, dostawę, montaż na obiekcie oraz późniejszy serwis. W ramach inwestycji zapewniamy również kompleksową obsługę pod kątem formalnoprawnym. Dla rozwijających się przedsiębiorstw oferujemy modernizację istniejących zbiorników pod kątem dostosowania do nowych warunków pracy.

Dodatkowy zakres realizacji w obrębie zbiorników na chemikalia:

W razie potrzeby dokonujemy renowacji zbiorników np. poprzez doszczelnienie. W sytuacjach, gdy istniejące zbiorniki wykonane są np. z żelbetu czy stali zastosowanie znajdują wkłady chemoodporne (wykładziny z tworzyw termoplastycznych), które odgrywają rolę izolacji materiału konstrukcyjnego. Dzięki nim zbiorniki zyskują warstwę chemoodporną, która w znaczący sposób poprawia szczelność m.in. zbiorników na środki chemiczne, biokompostowników, kanałów i odstojników do płynów przemysłowych oraz chroni przed korozją. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać istniejące konstrukcje i przy stosunkowo niższym koszcie, aniżeli wymiana na całkiem nowy zbiornik, wydłużyć ich czas pracy.

Ciekawe materiały z zakresu zbiorników chemoodpornych

Izolacja zbiorników z tworzyw termoplastycznych – podstawowe informacje, które warto wiedzieć

Czy da się wydłużyć okres żywotności zbiornika i dopuścić go do dalszej eksploatacji?

Zmiana sposobu przechowywania chemikaliów w mauzerach IBC 1000 litrów na zbiorniki magazynowe

Poznaj przykładowe realizacje

Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych (anionitowych i kationitowych) dla SUW na elektrociepłowni

Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi

Case study: niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego NaOH 50%

zbiorniki chemoodporne w praktyce poradnik

Firma Amargo znajduje się wśród czołowych firm takich jak Weber Polska, Imfitex, Remer, Lech-Plast, Trokotex, Termochem, flstech, PE-System, Aquaworld, 3aqua , Skorpio, Splastic, ChemicTank, Brenal, Apakor zajmujących się zbiornikami.

Zbiorniki do magazynowania chemikaliów

Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT

Oferujemy zbiorniki do przechowywania chemikaliów, dostosowane do parametrów substancji i najbardziej wymagających warunków pracy. Do produkcji stosujemy m.in. HDPE, PE100 RC, PP-H, PP-C, żywice chemoodporne wzmacniane włóknem szklanym (GRP, FRP, TWS).

Zobacz więcej
Urządzenie technologiczne prostopadłościenne o pojemności 2 m3 przeznaczone do neutralizacji ścieków.

Zbiorniki procesowe (technologiczne)

Projektujemy i produkujemy niezawodne i wydajne zbiorniki, przystosowane do określonych procesów technologicznych, m.in. mieszalniki żrących substancji chemicznych, urządzenia do redukcji ładunku chemicznego, dozowania chemikaliów, koagulantów, kwasów oraz zasad.

Zobacz więcej
zbiorniki chemoodporne które nie podlegają pod dozór udt do magazynowania chemii bezciśnieniowe

Zbiorniki chemoodporne magazynowe bez UDT

Produkujemy zbiorniki chemoodporne z tworzyw sztucznych, które ze względu na konkretne przepisy lub pojemność zbiornika nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki znajdują zastosowanie zarówno w branży przemysłowej, jak i w obiektach użyteczności publicznej.

Zobacz więcej
zbiorniki z rury nawojowej tworzywa do posadowienia jako podziemne lub częściowo zagłębione

Zbiorniki podziemne

Oferujemy cylindryczne poziome podziemne zbiorniki chemoodporne PE-HD/PP z dwuściennej rury nawojowej o średnicy od 1000 do 4000 mm, o przekroju profilowym.

Zobacz więcej

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli szukasz zbiornika do magazynowania substancji niebezpiecznych lub wspomagającego realizowane procesy technologiczne, zachęcamy do kontaktu. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie i przesłanie formularza doboru zbiornika chemoodpornego naziemnego lub podziemnego, które możesz pobrać także powyżej. Znajdują się w nich najważniejsze parametry, które pozwolą nam na poznanie Twoich potrzeb i sprawne przygotowanie wstępnej wyceny.