Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi – kompleksowa realizacja

Jakie były potrzeby Klienta:

 • budowa nowej instalacji magazynowania i dozowania kwasu solnego wykorzystywanego do trawienia elementów stalowych wynikająca z rozbudowy zakładu
 • zbiornik miał znajdować się wewnątrz pomieszczenia, co ograniczało jego gabaryty – w związku z tym finalnie zaprojektowano 2 mniejsze zbiorniki pracujące na zasadzie naczyń połączonych
 • Klientowi zależało na kompleksowej realizacji – od wsparcia na etapie planowania po wykonanie pełnego zakresu (produkcja i montaż zbiornika wraz instalacją rurową, NO, pompą i automatyką oraz odbiorami TDT)

Nasz Klient, który realizował rozbudowę zakładu zlecił nam kompleksowe prace w zakresie magazynowania kwasu solnego o stężeniu 37%. Dotychczas w zakładzie nie stosowano zbiorników magazynowych kwasu o dużych pojemnościach. Substancja miała być wykorzystywana do trawienia elementów stalowych. W ramach zlecenia wyprodukowaliśmy i zamontowaliśmy 2 wewnętrzne zbiorniki magazynowe na kwas solny HCl 37% wraz z instalacjami towarzyszącymi, przystosowane do eksploatacji z nadciśnieniem 0,035 bar.

Założenia projektowe zbiorników na stężony HCl

Pierwszym etapem była konsultacja założeń projektowych. Planowanie zbiorników do przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz instalacji towarzyszących nie jest łatwym zadaniem – trzeba przewidzieć takie rozwiązanie, które nie tylko zapewni bezpieczny przebieg procesu technologicznego, ale zostanie dostosowane do panujących na zakładzie warunków i będzie optymalne finansowo.

Schemat instalacji magazynowania i dozowania stężonego kwasu solnego HCl

Ze względu na to, że w zakładzie naszego Klienta stężony kwas solny miał być magazynowany wewnątrz budynku, okazało się, że ze względu na gabaryty pomieszczenia do przechowywania planowanych ilości substancji będzie potrzebny nie jeden zbiornik, a dwa.

Finalnie zaprojektowano więc dwa zbiorniki dwupłaszczowe o pojemnościach użytkowych po 15 m3, połączone rurociągiem i pracujące jako naczynie połączone. Ponieważ zbiorniki podlegają dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach zlecenia zajęliśmy się wszelkimi formalnościami związanymi z tą procedurą.

Zbiorniki zostały wyprodukowane z polietylenu o dużej gęstości PE High Density UV (PE-HD, HDPE) w kolorze czarnym. Każdy z nich miał średnicę wewnętrzną ok. 2760 mm (średnica maksymalna dna wanny) oraz wysokość cylindra ok. 3200 mm (wysokość całkowita: 3690 mm). W dachu zbiornika przewidziano wyłaz rewizyjny o średnicy DN500.

Z uwagi na rodzaj magazynowanych substancji zbiorniki zostały wykonane jako tzw. dwupłaszczowe – w ich konstrukcji przewidziano drugi płaszcz, który będzie pełnił funkcję wanny wychwytującej. To rozwiązanie w przypadku potencjalnego rozszczelnienia zbiornika pozwoli ochronić otoczenie produkcyjne i środowisko przed wyciekiem żrącego medium poza zbiornik. Dodatkowo zbiorniki zostały wyposażone w poziomowskazy suche, czujniki przecieku wanny oraz czujniki przepełnienia.

Przydatne linki:


Jeśli chodzi o magazynowanie stężonego kwasu solnego poza samym zbiornikiem i jego zabezpieczeniami, uwagę należy zwrócić również na:

 • bezpieczny rozładunek medium,
 • zagospodarowanie szkodliwych oparów kwasu solnego (hermetyzacja),
 • podwójne rurociągi zabezpieczające przed wyciekiem substancji.

System dystrybucji stężonego kwasu solnego na linie produkcyjne

W ramach zadania zrealizowaliśmy system dystrybucji stężonego kwasu solnego HCl. Instalacja będzie pozwalała na dozowanie kwasu do czterech punktów odbiorczych na linii produkcyjnej. Proces dozowania będzie mógł być kontrolowany z głównej szafy sterowniczej (lokalnie) lub za pomocą pilotów przewodowych (zdalnie). Na stanowisku rozładunku autocysterny oraz w pomieszczeniu ocynkowni zlokalizowane zostały dodatkowe szafy informujące o stanie i poziomie napełnienia zbiorników magazynowych.

Nasze prace obejmowały przeprowadzenie rurociągów dwuściennych wykonanych z PE/PE do 4 miejsc poboru o łącznej długości 150 mb po istniejącej infrastrukturze zakładu. Rurociągi zostały wyposażone w system detekcji wycieku.

Dodatkowo dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 4 zawory pneumatyczne, 10 zaworów ręcznych oraz przeprowadziliśmy trasy kablowe w korytach.

Urządzenia napełniająco-opróżniające UNO

Jeśli chodzi o system napełniania i opróżniania zbiorników dostarczyliśmy i zamontowaliśmy:

 • urządzenie napełniająco-opróżniające NO (właściwe) o średnicy węża i złącza samozrywalnego DN80, przepustnica ręczna od instalacji, złącze awaryjnego rozłączania, przeziernik, wąż elastyczny 6 mb, szybkozłącze do cysterny, zatyczka,
 • podporę przenoszącą siły złącza awaryjnego rozłączania, mocowana do gruntu lub ściany kotwami chemicznymi,
 • wieszak do odkładnia węża po przeładunku,
 • zacisk z kablem uziemiającym do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z cysterny.

Ze względu na to, że zespół armatury i instalacji UNO według Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami) podlega uzgodnieniu oraz zgłoszeniu w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT, zajęliśmy się wszelkimi formalnościami. Dzięki temu zapewniliśmy Klientowi sprawny przebieg procedury.

Zagospodarowanie oparów kwasu solnego

Magazynowanie kwasu solnego HCl wiąże się z możliwością powstawania szkodliwych oparów, które zgodnie z prawem należy zneutralizować. Dla naszego Klienta wykonaliśmy podłączenie zbiorników kwasu do linii absorbera dostarczonego przez firmę zewnętrzną. W tym celu przeprowadziliśmy rurociągi PVC fi 160 mm oraz rurociągi PCV fi 200 mm (każde do 6 mb w obrębie zbiornika). Dodatkowo została zamontowana przepustnica pneumatyczna D 200 mm sterowana z pilota oraz lampka od pracy absorbera.

Podsumowanie wykonanych prac

 • Uzgodnienie projektu zbiorników i instalacji
 • Uzgodnienie dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego
 • Produkcja zbiorników chemoodpornych
 • Budowa rurociągów oraz przeprowadzenie próby szczelności
 • Transport oraz posadowienie zbiorników na miejscu
 • Podłączenie z instalacją
 • Odbiór UDT zbiornika
 • Izolacja zbiornika oraz wykonanie wanny zabezpieczającej
 • Montaż rurociągów, szafy i pompy
 • Budowa stacji rozładunkowej TDT
 • Odbiór TDT
 • Rozruch instalacji

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Chcesz porozmawiać o problemach związanych z magazynowaniem chemikaliów lub realizujesz projekt i w Twojej głowie pojawiły się pewne wątpliwości? Napisz do nas – chętnie pomożemy.