Projektowanie zbiorników z tworzyw termoplastycznych i kompozytów oraz instalacji towarzyszących: przesyłowych, dozujących, wentylacji oraz hermetyzacji oparów, systemów NO

Oferujemy projektowanie i obliczanie zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych i kompozytów, z uwzględnieniem instalacji technologicznych w ramach których pracują (nie projektujemy samej technologii). Dzięki profesjonalnemu podejściu już na wstępnym etapie Twoja inwestycja będzie cechować się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz będzie osadzona w realiach finansowych.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Wykonanie projektu zbiornika z uwzględnieniem schematu technologicznego (w zależności od rodzaju/przeznaczenia zbiornika projekt obejmuje: P&ID, BOM, orientacyjny harmonogram prac, rysunki wykonawcze zbiornika, wyliczenia statyki zbiornika, karty materiałowe)
 • Produkcja bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych (w przypadku zbiorników dozorowych także obsługa wszelkich kwestii formalnoprawnych) oraz zbiorników na wodę wedle projektu
 • Dostawa i realizacja montażu zbiorników na obiekcie wraz z odbiorami UDT i późniejszym serwisem
 • Wykonawstwo instalacji przemysłowych wraz z podpięciem zbiorników do całego układu i rozruchem instalacji:

Jak wygląda proces projektowania zbiorników i instalacji?

Opracowanie projektowe powstaje w oparciu o informacje dostarczone przez Inwestora, wymogi obowiązujących norm i rozporządzeń oraz materiały zgromadzone przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej.

Etap projektowania zbiornika rozpoczyna się od potwierdzenia parametrów zbiornika takich jak pojemność, kształt (cylindryczny lub prostopadłościenny), gabaryty oraz niezbędne wyposażenie.

Wykorzystanie najnowszego oprogramowania pozwala nam na wykonanie dokładnych obliczeń wytrzymałościowych (dotyczy zbiorników chemoodpornych), co przekłada się na gwarancję żywotności zbiornika i jego wytrzymałości przez długie lata.

Dzięki wykonaniu projektu poza doborem odpowiedniej konstrukcji i technologii produkcji zbiornika poznasz budżet oraz realny harmonogram prac.

Dlaczego opracowanie projektu zbiornika i instalacji zbiornikowej jest ważne?

Gotowy projekt jest niezwykle istotny dla obu stron i stanowi podstawę do podpisania protokołu końcowego, dzięki któremu Klient-Inwestor wie czego wymagać od Zleceniobiorcy, a ten z kolei (tak jak my, Amargo) – ma precyzyjne informacje co dokładnie ma zostać wykonane.

Prawidłowe założenia przyjęte na etapie koncepcji mają znaczący wpływ na sukces realizacji zamierzenia inwestycyjnego. W tematach związanych z instalacjami technologicznymi w obrębie których występują zbiorniki chemoodporne ważny element stanowi projekt zbiornika wraz z obliczeniami statyki, który potwierdza wykonanie materiałowe, kosztorys i wskazuje na harmonogram realizacji. To wszystko pozwala na świadome przystąpienie do inwestycji i profesjonalne przeprowadzenie postępowania przetargowego warunkujące jego wyniki i przystąpienie do prac.

Projektowanie i obliczanie zbiorników pozwala oszczędzić czas, wyeliminować błędne założenia oraz zminimalizować ryzyko pomyłek.

Jakie dane są potrzebne do zaprojektowania zbiornika i instalacji zbiornikowej?

Przed przystąpieniem do prac projektowych niezbędne jest wskazanie przez Inwestora takich informacji jak:

 • miejsce posadowienia zbiornika – wewnątrz / na zewnątrz obiektu,
 • przeznaczenie zbiornika – zbiornik magazynowy / zbiornik wspomagający procesy przemysłowe,
 • rodzaj i właściwości medium procesowego – nazwa handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy oraz stężenie substancji,
 • temperatura i warunki pracy zbiornika,
 • wymagane wymiary i pojemność zbiornika,
 • informacje nt. armatury, czujników, funkcjonalności jakie będą potrzebne,
 • wymagane certyfikaty i atesty.

W przypadku projektowania instalacji niezbędne jest także przekazanie danych dotyczących wymaganych przepływów, wysokości podnoszenia, doboru pomp, potrzebnych funkcjonalności (np. przepływomierze, manometry itp.).

Co zawiera projekt zbiornika chemoodpornego i instalacji, w obrębie której pracuje zbiornik?

 • P&ID
 • BOM materiałowy
 • harmonogram prac
 • rysunki wykonawcze zbiornika
 • karty materiałowe

1. P&ID

P&ID (ang. piping and instrumentation diagram/drawing) jest to tzw. schemat instalacji procesowej (orurowania i oprzyrządowania (schemat OO)). W ramach wykonywanych przez nas projektów otrzymasz P&ID obejmujący schemat instalacji technologicznej / zbiornikowej pokazujący wzajemne połączenia urządzeń procesowych i stosowanego oprzyrządowania (rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji).

Jakie informacje będzie zawierał P&ID?

Schemat P&ID zawiera ogólne wytyczne dotyczące kolejności i miejsca usytuowania urządzeń w obrębie instalacji:

 • umiejscowienie zbiorników, urządzeń mechanicznych (np. pompy), oprzyrządowania (np. czujniki) czy też stanowisk (np. dozowania)
 • schemat rur wraz z oznaczeniem kierunku przepływu
 • umiejscowienie zaworów

Jakich informacji nie będzie zawierał P&ID?

Schemat P&ID nie zawiera danych technicznych urządzeń oraz ich wewnętrznej instalacji, konkretnej lokalizacji przebiegu rurociągu (kolanek, trójników, złączek oraz innej armatury); danych dotyczących ciśnienia, przepływu i temperatury oraz innych obszernych wyjaśnień. Podsumowując, schemat nie uwzględnia:

 • warunków przebiegu procesu i jego danych fizycznych,
 • warunków pracy instalacji,
 • szczegółów dot. parametrów przepływów etc.,
 • dokładnej lokalizacji urządzeń,
 • prowadzenie rur, długość i złączki,
 • szczegółów konstrukcyjnych.

2. BOM materiałowy

W ramach projektu otrzymasz BOM (ang. Bill Of Materials), czyli zestawienie materiałowe ze wskazaniem modelu / producenta oraz ilości.

3. Harmonogram prac

W projekcie wskażemy na szacowany czas realizacji zadania z ogólnym wskazaniem na poszczególne etapy. To pozwoli przewidzieć możliwe terminy wykonania prac inwestycyjnych.

4. Rysunki wykonawcze zbiornika

Nasi technolodzy opracują rysunki techniczne zbiornika lub baterii zbiorników uwzględniające wyliczenia statyki zbiornika, dobór materiału pod kątem odporności chemicznej, dobór technologii wykonania, koncepcję kształtu, gabarytów, wyposażenia dodatkowego, transportu, rozmieszczenia i montażu. Dokumentacja powykonawcza zbiornika jest dostarczana po realizacji zamówienia.

5. Karty materiałowe

Uzupełnieniem projektu są karty techniczne materiałów zaprojektowanych do wykonania zbiornika oraz w zależności od ustaleń karty techniczne dodatkowego wyposażenia tj. pomp, czujników, zaworów etc.

Projektowanie zbiorników chemoodpornych i instalacji z tworzyw sztucznych – przykładowe realizacje

 • Projekt instalacji technologicznej do przechowywania ciekłych materiałów promieniotwórczych
 • Projekt instalacji załadunku odpadów chemicznych zgodnie z wymogami TDT (stanowisko UNO)
 • Projekt zbiornika magazynowego na żywicę epoksydową oraz instalacji towarzyszącej
 • Projekt zbiornika magazynowego kwasu solnego HCl o stężeniu 37% wraz z instalacją tankowania zbiornika, stanowiskiem NO, instalacją zasilania pomp od zbiornika, instalacją przesyłania HCl od pomp do trzech punktów poboru
 • Projekt zbiorników magazynowych na Aluminim Zirkonium i Betainę wraz z instalacją dawkowania oraz zbiornika procesowego na solankę wraz z instalacją transferową
 • Projekt zbiornika magazynowego na środek pianotwórczy

Zbiornik i instalacja zostały zaprojektowane – co dalej?

Tak, jak wspominaliśmy wyżej, projekt będzie bardzo ważny zarówno dla Ciebie-Inwestora, jak i dla nas, jako producenta i wykonawcy. Dzięki niemu każda ze stron wie czego wymagać, co jest do wykonania, w jakich terminach oraz w jakim budżecie.

Nasz zakres działań, który następuje po etapie projektowania obejmuje kolejne kroki:

 • produkcję zbiorników chemoodpornych i na wodę do posadowienia naziemnego jak i podziemnego, wraz ze wszelkimi odbiorami UDT (dotyczy zbiorników dozorowych),
 • dostawę i realizacja montażu zbiorników na obiekcie,
 • wykonawstwo instalacji wraz z podpięciem zbiorników do całego układu,
 • rozruch instalacji.

Przykłady kompleksowych realizacji obejmujących zbiorniki i instalacje dla przemysłu

Zbiornik stężonego ługu sodowego posadowiony na terenie zakładu
Zbiornik na NaOH 50% z instalacjami
dwa zbiorniki na kwas solny HCl jako naczynie połączone przystosowane do eksploatacji z nadciśnieniem 0,035 bar
Zbiorniki na kwas solny z instalacjami
zbiornik do magazynowania wody amoniakalnej z tworzywa pionowy montowany na miejscu chemoodporny
Zbiornik na wodę amoniakalną + instalacje
projekt produkcja i montaż zbiorników do przetaczania mas jonitowych z rurociągami i podłączeniami giętkimi do przetaczania i odpylania mas jonitowych
Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych
 • Przykład 1.
  Zbiornik magazynowy stężonego ługu sodowego NaOH 50% wraz z instalacjami
  dla producenta z branży spożywczej wykonany w ramach inwestycji związanej z rozbudową zakładu w celu zwiększenia produkcji – kliknij, by przeczytać pełny opis realizacji >>

 • Przykład 2.
  Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącym
  i zrealizowane w ramach nowej instalacji magazynowania i dozowania medium wynikającej z rozbudowy zakładu – kliknij, by przeczytać pełny opis realizacji >>

 • Przykład 3.
  Bezciśnieniowy zbiornik dwupłaszczowy UDT wody amoniakalnej 25-procentowej wraz z układem oczyszczania spalin
  w celu ograniczenia emisji gazów zrealizowany w wyniku zmiany sposobu magazynowania medium ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa (wcześniej magazynowano w zbiorniku stalowym, następnie w mauserach, docelowo zdecydowano o inwestycji w jeden duży zbiornik magazynowy z tworzywa) – kliknij, by przeczytać pełny opis realizacji >>

 • Przykład 4.
  Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych
  (anionitowych i kationitowych) dla SUW elektrociepłowni wraz z rurociągami i podłączeniami giętkimi do przetaczania i odpylania mas jonitowych – kliknij, by przeczytać pełny opis realizacji >>

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli planujesz inwestycję, która ma zrealizować konkretne cele i chcesz świadomie podejść do realizacji zadania – napisz do nas. Opracujemy projekt zbiornika i instalacji, a w kolejnym etapie kompleksowo wykonamy niezbędne prace produkcyjne, montażowe i rozruchowe.