Projektowanie zbiorników z tworzyw termoplastycznych i kompozytów oraz instalacji towarzyszących: przesyłowych, dozujących, wentylacji oraz hermetyzacji oparów, systemów NO

Oferujemy projektowanie i obliczanie zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych i kompozytów, z uwzględnieniem instalacji technologicznych w ramach których pracują (nie projektujemy samej technologii). Dzięki profesjonalnemu podejściu już na wstępnym etapie Twoja inwestycja będzie cechować się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz będzie osadzona w realiach finansowych.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

 • Wykonanie projektu zbiornika z uwzględnieniem schematu technologicznego (w zależności od rodzaju/przeznaczenia zbiornika projekt obejmuje: P&ID, BOM, orientacyjny harmonogram prac, rysunki wykonawcze zbiornika, wyliczenia statyki zbiornika, karty materiałowe)
 • Produkcja bezciśnieniowych zbiorników chemoodpornych (w przypadku zbiorników dozorowych także obsługa wszelkich kwestii formalnoprawnych) oraz zbiorników na wodę wedle projektu
 • Dostawa i realizacja montażu zbiorników na obiekcie wraz z odbiorami UDT i późniejszym serwisem
 • Wykonawstwo instalacji przemysłowych wraz z podpięciem zbiorników do całego układu i rozruchem instalacji:

Jak wygląda proces projektowania zbiorników i instalacji?

Opracowanie projektowe powstaje w oparciu o informacje dostarczone przez Inwestora, wymogi obowiązujących norm i rozporządzeń oraz materiały zgromadzone przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej.

Etap projektowania zbiornika rozpoczyna się od potwierdzenia parametrów zbiornika takich jak pojemność, kształt (cylindryczny lub prostopadłościenny), gabaryty oraz niezbędne wyposażenie.

Wykorzystanie najnowszego oprogramowania pozwala nam na wykonanie dokładnych obliczeń wytrzymałościowych (dotyczy zbiorników chemoodpornych), co przekłada się na gwarancję żywotności zbiornika i jego wytrzymałości przez długie lata.

Dzięki wykonaniu projektu poza doborem odpowiedniej konstrukcji i technologii produkcji zbiornika poznasz budżet oraz realny harmonogram prac.

Dlaczego opracowanie projektu zbiornika i instalacji zbiornikowej jest ważne?

Gotowy projekt jest niezwykle istotny dla obu stron i stanowi podstawę do podpisania protokołu końcowego, dzięki któremu Klient-Inwestor wie czego wymagać od Zleceniobiorcy, a ten z kolei (tak jak my, Amargo) – ma precyzyjne informacje co dokładnie ma zostać wykonane.

Prawidłowe założenia przyjęte na etapie koncepcji mają znaczący wpływ na sukces realizacji zamierzenia inwestycyjnego. W tematach związanych z instalacjami technologicznymi w obrębie których występują zbiorniki chemoodporne ważny element stanowi projekt zbiornika wraz z obliczeniami statyki, który potwierdza wykonanie materiałowe, kosztorys i wskazuje na harmonogram realizacji. To wszystko pozwala na świadome przystąpienie do inwestycji i profesjonalne przeprowadzenie postępowania przetargowego warunkujące jego wyniki i przystąpienie do prac.

Projektowanie i obliczanie zbiorników pozwala oszczędzić czas, wyeliminować błędne założenia oraz zminimalizować ryzyko pomyłek.

Projektowanie zbiornika – praktyczne korzyści dla Inwestorów

Weryfikacja zasadności inwestycji

Dzięki wykonanej koncepcji i uproszczonemu opracowaniu projektowemu poznasz stosunkowo niskim kosztem szacunkowe wymagane nakłady na inwestycję, co umożliwi Ci analizę stopy zwrotu

Kompleksowa analiza i doradztwo

W oparciu o praktyczną wiedzę i doświadczenie płynące z realizacji analogicznych zadań otrzymasz swego rodzaju audyt wraz z wizją lokalną w miejscu potencjalnej inwestycji, spiszemy wymagania, oczekiwania i obostrzenia, czego podsumowaniem będzie projekt wraz z obliczeniami – bez teoretyzowania

Merytoryczny materiał do rozmów

Opracowanie projektowe to merytoryczny i wiarygodny materiał, który pozwoli Ci na przeprowadzenie w pełni świadomych rozmów wewnątrz organizacji, w tym z zarządem, innymi działami czy spółką nadrzędną

Wsparcie w przebiegu inwestycji

Wiemy, że działy inwestycji lub zakupów zajmują się wieloma branżami i szerokim asortymentem – nie muszą i wręcz nie mogą znać się perfekcyjnie na wszystkim. Dzięki naszej pomocy zyskasz konkretny opis przedmiotu zamówienia (swego rodzaju specyfikację, schemat orurowania i oprzyrządowania przydatny np. do ogłoszenia postępowania zakupowego), zakres realizacji wraz z wstępnym harmonogramem – niezwykle pomocny do prawidłowego przygotowania przyszłej umowy, a także sprawne procedowanie odbioru inwestycji dzięki jasno określonemu zakresowi inwestycji, z zaznaczonymi granicami realizacji

Świadomość kosztów inwestycji

Projekt, w którym zawieramy szacowane koszty realizacji przedsięwzięcia pozwolą Ci osadzić je w ramach i realiach finansowych – unikniesz odrębnych poszukiwań kosztorysanta, zlecania dodatkowych czasochłonnych opracowań oraz przede wszystkim niedoszacowania kosztów inwestycji

Pewność realizacji i ograniczenie ryzyka

Jeśli projekt zostanie zaakceptowany do realizacji zyskujesz cenny czas, pewność wykonania i działania całego układu (od miejsca rozładunku – zasilania zbiornika, aż do miejsca dostarczenia medium). Eliminujesz także ryzyko, gdyż masz możliwość zlecenia kompleksowej usługi pod klucz włącznie z odbiorami, uruchomieniem i testami rozruchowymi jednej firmie

Jakie dane są potrzebne do zaprojektowania zbiornika i instalacji zbiornikowej?

Przed przystąpieniem do prac projektowych niezbędne jest wskazanie przez Inwestora takich informacji jak:

 • miejsce posadowienia zbiornika – wewnątrz / na zewnątrz obiektu,
 • przeznaczenie zbiornika – zbiornik magazynowy / zbiornik wspomagający procesy przemysłowe,
 • rodzaj i właściwości medium procesowego – nazwa handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy oraz stężenie substancji,
 • temperatura i warunki pracy zbiornika,
 • wymagane wymiary i pojemność zbiornika,
 • informacje nt. armatury, czujników, funkcjonalności jakie będą potrzebne,
 • wymagane certyfikaty i atesty.

W przypadku projektowania instalacji niezbędne jest także przekazanie danych dotyczących wymaganych przepływów, wysokości podnoszenia, doboru pomp, potrzebnych funkcjonalności (np. przepływomierze, manometry itp.).

Co zawiera projekt zbiornika chemoodpornego i instalacji, w obrębie której pracuje zbiornik?

 • P&ID
 • BOM materiałowy
 • harmonogram prac
 • rysunki wykonawcze zbiornika
 • karty materiałowe

Jeśli jako Inwestor masz czas, środki i potrzebujesz szerszych opracowań, możemy skomunikować Cię z zewnętrznym współpracującym biurem projektowym celem realizacji złożonej dokumentacji, w tym z uzyskaniem odrębnych decyzji oraz pozwoleń na budowę.

1. P&ID

P&ID (ang. piping and instrumentation diagram/drawing) jest to tzw. schemat instalacji procesowej (orurowania i oprzyrządowania (schemat OO)). W ramach wykonywanych przez nas projektów otrzymasz P&ID obejmujący schemat instalacji technologicznej / zbiornikowej pokazujący wzajemne połączenia urządzeń procesowych i stosowanego oprzyrządowania (rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji).

Jakie informacje będzie zawierał P&ID?

Schemat P&ID zawiera ogólne wytyczne dotyczące kolejności i miejsca usytuowania urządzeń w obrębie instalacji:

 • umiejscowienie zbiorników, urządzeń mechanicznych (np. pompy), oprzyrządowania (np. czujniki) czy też stanowisk (np. dozowania)
 • schemat rur wraz z oznaczeniem kierunku przepływu
 • umiejscowienie zaworów

Jakich informacji nie będzie zawierał P&ID?

Schemat P&ID nie zawiera danych technicznych urządzeń oraz ich wewnętrznej instalacji, konkretnej lokalizacji przebiegu rurociągu (kolanek, trójników, złączek oraz innej armatury); danych dotyczących ciśnienia, przepływu i temperatury oraz innych obszernych wyjaśnień. Podsumowując, schemat nie uwzględnia:

 • warunków przebiegu procesu i jego danych fizycznych,
 • warunków pracy instalacji,
 • szczegółów dot. parametrów przepływów etc.,
 • dokładnej lokalizacji urządzeń,
 • prowadzenia rur, długości i złączek,
 • szczegółów konstrukcyjnych.

2. BOM materiałowy

W ramach projektu otrzymasz BOM (ang. Bill Of Materials), czyli zestawienie materiałowe ze wskazaniem modelu / producenta oraz ilości.

3. Harmonogram prac

W projekcie wskażemy na szacowany czas realizacji zadania z ogólnym wskazaniem na poszczególne etapy. To pozwoli przewidzieć możliwe terminy wykonania prac inwestycyjnych.

4. Rysunki wykonawcze zbiornika

Nasi technolodzy opracują rysunki techniczne zbiornika lub baterii zbiorników uwzględniające wyliczenia statyki zbiornika, dobór materiału pod kątem odporności chemicznej, dobór technologii wykonania, koncepcję kształtu, gabarytów, wyposażenia dodatkowego, transportu, rozmieszczenia i montażu. Dokumentacja powykonawcza zbiornika jest dostarczana po realizacji zamówienia.

5. Karty materiałowe

Uzupełnieniem projektu są karty techniczne materiałów zaprojektowanych do wykonania zbiornika oraz w zależności od ustaleń karty techniczne dodatkowego wyposażenia tj. pomp, czujników, zaworów etc.

Projektowanie zbiorników chemoodpornych i instalacji z tworzyw sztucznych – przykładowe realizacje

 • Projekt instalacji technologicznej do przechowywania ciekłych materiałów promieniotwórczych
 • Projekt instalacji załadunku odpadów chemicznych zgodnie z wymogami TDT (stanowisko UNO)
 • Projekt zbiornika magazynowego na żywicę epoksydową oraz instalacji towarzyszącej
 • Projekt zbiornika magazynowego kwasu solnego HCl o stężeniu 37% wraz z instalacją tankowania zbiornika, stanowiskiem NO, instalacją zasilania pomp od zbiornika, instalacją przesyłania HCl od pomp do trzech punktów poboru
 • Projekt zbiorników magazynowych na Aluminim Zirkonium i Betainę wraz z instalacją dawkowania oraz zbiornika procesowego na solankę wraz z instalacją transferową
 • Projekt zbiornika magazynowego na środek pianotwórczy

Zbiornik i instalacja zostały zaprojektowane – co dalej?

Tak, jak wspominaliśmy wyżej, projekt będzie bardzo ważny zarówno dla Ciebie-Inwestora, jak i dla nas, jako producenta i wykonawcy. Dzięki niemu każda ze stron wie czego wymagać, co jest do wykonania, w jakich terminach oraz w jakim budżecie.

Nasz zakres działań, który następuje po etapie projektowania obejmuje kolejne kroki:

 • produkcję zbiorników chemoodpornych i na wodę do posadowienia naziemnego jak i podziemnego, wraz ze wszelkimi odbiorami UDT (dotyczy zbiorników dozorowych),
 • dostawę i realizacja montażu zbiorników na obiekcie,
 • wykonawstwo instalacji wraz z podpięciem zbiorników do całego układu,
 • rozruch instalacji.

Przykłady kompleksowych realizacji obejmujących zbiorniki i instalacje dla przemysłu

Zbiorniki procesowe wraz z instalacjami w ramach budowy nowej linii technologicznej

Zbiorniki magazynowy i technologiczny wraz z instalacją transferu i dozowania medium

Zbiorniki do przetaczania mas jonitowych dla SUW na elektrociepłowni

Case study: niezawodne magazynowanie i transfer stężonego ługu sodowego NaOH 50%

Zbiornik na wodę amoniakalną 25% z odbiorem UDT oraz układem oczyszczania spalin

Zbiorniki dozorowe UDT magazynowe na kwas solny HCl wraz z instalacjami towarzyszącymi

Zbiornik modułowy zapasu wody pitnej dla budynku szpitala

Zbiornik wody na cele przeciwpożarowe realizowany w schronisku górskim

Zbiornik zapasu wody do celów produkcyjno-myjących

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Jeśli planujesz inwestycję, która ma zrealizować konkretne cele i chcesz świadomie podejść do realizacji zadania – napisz do nas. Opracujemy projekt zbiornika i instalacji, a w kolejnym etapie kompleksowo wykonamy niezbędne prace produkcyjne, montażowe i rozruchowe.