Jak zoptymalizować koszty i obsługę procesu technologicznego dzięki zmianie sposobu magazynowania medium?

ZAKRES REALIZACJI: ZBIORNIK CHEMOODPORNY | ZBIORNIK PROCESOWY | PROJEKTOWANIE ZBIORNIKÓW I INSTALACJI
BRANŻA: PRZEMYSŁ AUTOMOTIVE

Grzegorz Zając, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych

Inwestycje w obrębie przemysłowych linii technologicznych i wdrażanie nowych rozwiązań mają na celu zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Najczęściej bodźcem do zmian warunkujących rozwój przedsiębiorstwa i utrzymanie na rynku jest optymalizacja procesów pod kątem finansowym, co także determinuje sytuacja na rynku.

Nie da się ukryć, że inwestycje przemysłowe często wiążą się z dużym wydatkiem. Świadoma decyzja i dobór odpowiednich rozwiązań w perspektywie czasu przynoszą jednak wymierne korzyści i pozwalają na postęp przedsiębiorstwa. Jakie obszary wziąć pod uwagę podczas rozmów nt. optymalizacji kosztów w obrębie linii technologicznej? Z pewnością warto rozważyć zmianę sposobu magazynowania i transferu medium w ciągu produkcyjnym. Cały proces takich zmian pokazujemy na przykładzie jednego z zakładów reprezentujących branżę automotive.

Najsilniejszym motorem do zmian zazwyczaj są…

W przemyśle automotive jednym z wydziałów jest lakiernia kataforetyczna, w której zachodzi proces powlekania powłok antykorozyjnych. Kataforeza pozwala na otrzymanie optymalnej grubości warstwy lakierniczej, co przekłada się na wysoką jakość i dłuższą żywotność malowanego elementu.

W jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych w takiej lakierni realizowano malowanie stelaży siedzeń samochodowych. W tym celu stosowano wodorozcieńczalne powłoki (mieszaninę żywic syntetycznych, rozpuszczalników oraz wody).

Dotychczas medium było dostarczane i przechowywane na terenie zakładu w pojemnikach IBC. Uwaga osób odpowiedzialnych za utrzymanie wydziału skupiła się na rzetelnej analizie sytuacji i kalkulacji kosztów związanych ze wspomnianym sposobem magazynowania. Okazało się, że wiąże się on ze stosunkowo częstymi oraz kosztownymi zakupami i dostawami surowca, dodatkową obsługą personelu, jak również potencjalnymi zagrożeniami pod kątem BHP.

Warto także wspomnieć o ryzyku występowania przerw w procesie. W przypadku instalacji magazynowania medium będącej częścią procesu technologicznego jego dostawy powinny być tak zaplanowane, by na bieżąco pokrywać zapotrzebowanie. To bywa jednak zależne np. od sytuacji na rynku surowców i może generować pewne trudności.

Motorem do zmian stały się optymalizacja kosztów oraz usprawnienie procesu poprzez jego zautomatyzowanie. Wśród głównych celów znalazły się:

 1. oszczędności pod kątem zakupu i dostaw medium,
 2. zmniejszenie kosztów obsługi dystrybucji i procesu magazynowania oraz przesyłu,
 3. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka wypadków.

„Czy to nam się opłaca”, czyli w jaki sposób przedsiębiorstwa podchodzą do dużych inwestycji

Warto podkreślić, że zmiany pod kątem magazynowania substancji żrących i ich przesyłu w określone miejsca zakładu wiążą się z dużymi kosztami i nie zawsze są one opłacalne. Aby się o tym przekonać, działy inwestycyjne i techniczne analizują obecną sytuację, plany rozwoju produkcji i ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania na medium oraz oceniają przebieg procesu pod kątem kosztów i bezpieczeństwa związanych m.in. z jego obsługą.

Podsumowując, w podobnych przypadkach najlepszą ścieżką jest:

 1. wewnątrzzakładowa analiza procesu technologicznego oraz ilości wykorzystywanych substancji, a także związanych z nim kosztów pod kątem dostaw medium i obsługi,
 2. ocena aktualnego sposobu realizacji procesu pod kątem planów strategicznych przedsiębiorstwa,
 3. opracowanie i weryfikacja koncepcji przy współpracy z biurem projektowym lub dostawcą systemów pod kątem możliwych rozwiązań technicznych, możliwego czasu realizacji oraz kosztów rozważanych wariantów,
 4. gruntowne spojrzenie na korzyści, ich ocena pod kątem opłacalności inwestycji i decyzja o wdrożeniu zmian.

Pomimo że analiza koncepcji, która pojawia się na każdym szczeblu funkcjonowania przedsiębiorstwa może być czasochłonna, to pokazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia dostarcza właścicielowi informacji niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji i pozwala ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu. Analiza możliwych udoskonaleń w obrębie produkcji musi mieć swoje uzasadnienie dla każdej z komórek przedsiębiorstwa, m.in.:

dla działu BHP

zwiększenie bezpieczeństwa poprzez eliminację paletopojemników na rzecz jednego dużego zbiornika oraz zautomatyzowanej obsługi (zmniejszenie ilości ryzyk, zagrożeń podczas magazynowania mediów niebezpiecznych = mniej wypadków)

dla szefa produkcji i UR

usprawnienie przebiegu procesu, zmniejszenie potrzeby zaangażowania personelu do obsługi, co pozwoli na wykonywanie w tym samym czasie innych zadań, wpłynie na brak przerw w procesie i niezawodność produkcji

dla działu finansowego

oszczędności na skutek zmniejszenia kosztów stałej obsługi (inwestycja w automatykę daje obniżenie kosztów osobowych) i zakupu medium

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Optymalizacja kosztów i usprawnienie procesu – dalszy ciąg historii klienta

Klient z branży automotive, który jest bohaterem tej historii, podszedł do zadania bardzo odpowiedzialnie. Już od początku firmie zależało na tym, by znaleźć do współpracy partnera, który zajmie się tematem kompleksowo – od koncepcji po odbiór instalacji. Takie podejście pozwoliło na ograniczenie ryzyka związanego z niedoszacowaniem inwestycji i wskazanie prawidłowych rozwiązań pod względem technicznym.

Optymalizacja kosztów i automatyzacja procesu były możliwe dzięki:

 • decyzji o zmianie częstych dostaw medium w pojemnikach IBC na rzadszy dowóz większych ilości w cysternie,
 • budowie kompletnych instalacji napełniania zbiornika magazynowego żywicy oraz instalacji przesyłu żywicy do zbiornika technologicznego (buforowego).
 • pewność co do możliwych rozwiązań technicznych, także weryfikację pod kątem prawnym (tj. czy potrzebne są uzgodnienia z UDT oraz TDT),
 • rysunki techniczne zbiorników, które pozwoliły na umiejscowienie ich w przestrzeni, która jest z reguły ograniczona,
 • BOM (zestawienie materiałowe),
 • schemat instalacji technologicznej / zbiornikowej (P&ID),
 • kosztorys,
 • szacowany czas realizacji z określeniem poszczególnych etapów prac.

Od rozładunku po dozowanie medium – nowe instalacje na wydziale lakierni kataforetycznej

Elementy nowej instalacji magazynowania i transferu medium stanowią:

 • zbiornik magazynowy jednopłaszczowy z PE100 o pojemności czynnej 31,00 m3 oraz zbiornik technologiczny jednopłaszczowy z PE100 o pojemności czynnej 1,0 m3 wraz z wyposażeniem (czujniki poziomu i przepełnienia, poziomowskazy),
 • szafa AKiP tankowania zbiornika magazynowego (montaż zewnętrzny) oraz szafa AKiP napełniania zbiornika technologicznego (montaż przy zbiorniku magazynowym),
 • stanowisko rozładunku autocysterny (na zewnątrz budynku),
 • pompa rozładunkowa do tankowania zbiornika magazynowego wraz z instalacją zasilania,
 • pompa transferowa do napełniania zbiornika technologicznego wraz z instalacją.

Zobacz wybrane elementy instalacji

Zbiornik magazynowy powłok wodorozcieńczalnych

Zbiornik technologiczny (buforowy)

Początek instalacji tłocznej z przyłączem umożliwiającym opróżnienie instalacji w przypadku prac serwisowych oraz zaworem odcinającym

Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na zbiorniku technologicznym

Koniec instalacji tłocznej zabezpieczony dodatkowym zaworem odcinającym

Czujnik przepełnienia zbiornika

Początek instalacji ssawnej w miejscu montażu króćca dla zbiornika magazynowego (króciec zabezpieczony zaworem odcinającym)

Pompa transferowa do przepompowania czynnika roboczego ze zbiornika magazynowego do zbiornika technologicznego

Instalacja tankowania zbiornika z obudową i wanną wychwytową szczelną na ewentualne wycieki wyposażona w zawór odwadniający obudowę, dodatkowo szafa pomocnicza układu AKiP

Analiza korzyści – zwrot inwestycji w zbiorniki i instalacje w 3 lata!

Oszczędności, bezpieczeństwo, niezawodność – to główne korzyści jakie zyskał Inwestor i cele, do jakich dąży wiele świadomych przedsiębiorstw. W tym konkretnym przypadku można szacować, że inwestycja w nowe instalacje i zbiorniki zwróci się w przeciągu 3 lat.

Co więcej, na wdrożenie takich samych zmian na wydziale lakierni zdecydował się kolejny oddział producenta z branży automotive. To doskonałe potwierdzenie na to, że proponowane rozwiązanie zrealizowało wyzwania Klienta, a Amargo jako producent oraz dostawca zbiorników i instalacji stanęło na wysokości zadania kompleksowo wykonując prace projektowe, produkcyjne, montażowe i uruchomienie.

FINANSE

Optymalizacja zakupu i dostaw surowca = oszczędności finansowe i personalne

CZAS

Większy bufor medium = optymalizacja czasu obsługi, brak ryzyka przestoju

BEZPIECZEŃSTWO

Automatyzacja = niezawodność procesu, zmniejszenie ryzyka wypadków, elastyczność produkcji

Finalnie przedsiębiorstwo zyskało:

 • zbiorniki magazynowy i technologiczny dostosowane do ilości i właściwości fizykochemicznych medium – po ich zainstalowaniu dowóz żywicy odbywa się w cysternie, co przekłada się na redukcję ilości mniejszych zamówień. Zakup większych ilości medium jednocześnie pozwala na optymalizację dostaw surowca, z kolei magazynowanie substancji w jednym większym zbiorniku zmniejsza potrzebę dodatkowej obsługi personelu (manewrowanie IBC itp.), co ogranicza ryzyko wypadków;

 • instalacje rozładunku i dozowania medium wraz z automatyzacją, która wpływa na niezawodność i bezpieczeństwo układu (elementy monitorowania i kontroli poziomu dla zbiorników) oraz w perspektywie czasu daje obniżenie kosztów osobowych. Dodatkowo wpływa na komfort pracy i umożliwia wykorzystanie kompetencji personelu w innych obszarach.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Zobacz, jak robią to inni

Opisywane w artykule kwestie tak naprawdę dotyczą większości przedsiębiorstw, nie tylko branży automotive. Każde z nich łączy dbałość o bezpieczną produkcję, optymalizacja kosztów w różnych obszarach czy realizacja planów rozwojowych. Poniżej znajdziesz przykładowe inwestycje w zakładach z branży spożywczej, energetycznej i producenta elementów stalowych, w których braliśmy udział:

Jeśli podobne dylematy dotyczą także Twojego zakładu, skonsultuj obecną sytuację i możliwe rozwiązania z naszym specjalistą. Możesz liczyć na kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji i wskazanie optymalnej ścieżki postępowania.

Grzegorz Zając, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych


  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.