[zakończone]
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup kompletu narzędzi i elektronarzędzi

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt.„Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert na narzędzia, elektronarzędzia, narzędzia i napędy pneumatyczne oraz peryferia i towarzyszący sprzęt typu odciąg pyłu / wiórów / nawiew powietrza. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostarczenie 1 kompletu składającego się z narzędzi, elektronarzędzi, narzędzi i napędów pneumatycznych oraz peryferii i towarzyszącego sprzęt typu odciąg pyłu / wiórów / nawiew powietrza, które zostaną wykorzystanew ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Przedmiot Zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. Wskazane parametry to parametry minimalne, oferent może zaoferować elementy o parametrach równoważnych bądź lepszych.

Wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 elementy Zamówienia winny być nowe. Narzędzia powinny być profesjonalne, w miarę możliwości w zestawie z walizkami do przechowywania, mile widziane jest, aby narzędzia były jednej marki. Wymagane jest, aby narzędzia akumulatorowe były w zestawie z akumulatorami.  Zamawiane narzędzia będą wykorzystywane w ramach profesjonalnego użytku.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.09.2020 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty;
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;
 6. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 7. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 8. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 9. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta
 10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 90%)

KRYTERIUM 2. Okres gwarancji na dostarczone elementy Zamówienia w miesiącach od daty dostawy (waga 10%)

ZASADY PUNKTACJI:

KRUTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 90%)

Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Cof x 90 pkt

C min-najniższa cena spośród badanych ofert
Cof – cena badanej oferty

Oferty winny zostać złożone w PLN. Cena powinna wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Porównywana będzie łączna cena netto PLN.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.

KRYTERIUM 2: Okres gwarancji na dostarczone elementy Zamówienia w miesiącach od daty dostawy (waga 10%)

K2=G oferty/G max x 10 pkt

G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w otrzymanych ofertach
G oferty – okres gwarancji zawarty w rozpatrywanej ofercie

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów liczonych jako suma punktów otrzymanych w ramach kryterium 1 i 2.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę narzędzi i elektronarzędzi”

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 15.00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Michał Huczuk, email: michal.huczuk@amargo.pl, telefon: 22 758 88 27; 511 338 943

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w zawartej z wybranym dostawcą umowie z następujących powodów:

 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,
 4. w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
 • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie projektu na przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

3. Zamawiający wymaga aby:

a) oferowane elementy zamówienia były fabrycznie nowe,
b) zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
c) całość dostawy była objęta gwarancją na okres minimum 12 m-cy,
d) dołączył listę z wyceną poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Formularza Ofertowego,
e) dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych narzędzi zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Formularza Ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia.

Koprki, dn. 07.096.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postępowania ofertowego na zakup kompletu narzędzi i elektronarzędzi

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania z dnia 21.08.2020 realizowanego w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza, dotyczącego zakupu kompletu narzędzi i elektronarzędzi, w związku z realizacja projektu pt „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”, dokonano wyboru następującego oferenta:

DA-GROUP Sp z o.o.
ul Sienkiewicza 191 C
05-082 Stare Babice

Oferta wskazanego oferenta uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt i spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.