ZAKRES PUBLIKACJI: WANNA CHEMOODPORNA (ZBIORNIK PROCESOWY) | WYKŁADZINY CHEMOODPORNE | ZBIORNIK PODZIEMNY
OBIEKT: TRAWIALNIA

Cel inwestycji

Zachowanie ciągłości i jakości procesu trawienia poprzez remont wyeksploatowanych wanien trawialniczych oraz umożliwienie bezpiecznego miejsca zrzutu ścieków poprzez zabudowę zbiorników podziemnych.

W jednym z przedsiębiorstw w celu uzyskania czystej, zabezpieczonej przed korozją powierzchni detalu realizowano proces trawienia zanurzeniowego. Polega on na tym, że obrabiany detal umieszcza się w wannie wypełnionej substancjami lub preparatami chemicznymi. Taka kąpiel pozwala na dokładne usunięcie zanieczyszczeń, co pozwala osiągnąć wysoką czystość powierzchni, nawet w trudnodostępnych miejscach. W ramach realizowanego procesu stosuje się wanny trawialnicze, odporne na działanie wykorzystywanego medium i temperatur.

Przecieki wanien trawialniczych – konieczny remont konstrukcji

Nasz Klient, po latach realizacji procesu trawienia stanął przed problemem przecieków wanien, które były powodowane przez zły stan ich wyeksploatowanej konstrukcji. Szukał rozwiązania, które pozwoli mu na:

pozbycie się problemu przecieków powodujących straty medium i stanowiących zagrożenie dla personelu oraz środowiska

zapewnienie sprawnego procesu trawienia przez kolejne lata

umożliwienie bezpiecznego miejsca zrzutu ścieków w przypadku awarii lub potrzeby dokonania opróżnienia wanien w celu ich oczyszczenia

Przed remontem w pomieszczeniu do oczyszczania i trawienia znajdowało się pięć wanien procesowych:

 • wanna na wodę o temperaturze odpowiadającej temp. otoczenia tj. ok. 25°C wykonana ze stali, której dno było przerdzewiałe,
 • wanna o nieregularnym kształcie, wykonana z żelbetu pokrytego płytami ołowianymi na roztwór kwasu siarkowego o stężeniu do 3 do 6% i temp. do 25°C,
 • wanna na wodę bieżącą do płukania,
 • wanna wykonana z żelbetu pokrytego płytami ołowianymi, na roztwór węglanu sodu o stężeniu 40% i temp. do 25°C (wykorzystywana do neutralizacji),
 • wanna na wodę zimną (stan niewymagający naprawy).

Najlepszym rozwiązaniem była ich naprawa poprzez wyłożenie konstrukcji wkładami z tworzywa sztucznego. To wymagało doświadczenia wykonawcy w doborze i realizacji za pomocą odpowiedniej technologii, którymi zostały objęte pierwsze cztery z wymienionych wanien.

Dotychczas Inwestor nie dysponował także miejscem awaryjnego zrzutu ścieków. W tym celu przewidziano bezodpływowe zbiorniki podziemne, o których wspominamy w dalszej części.

Założenia technologiczne remontu pomieszczeń do oczyszczania i trawienia

Po zapoznaniu się z parametrami procesu i stanem istniejących wanien ustalono, że wkłady zostaną wykonane z polipropylenu PP.

Dotychczas dno wanien było płaskie, dlatego zdecydowano o wykonaniu odpowiedniej wylewki w celu uzyskania dna pochyłego o spadku 1°.  Odpowiednie wyprofilowanie dna wanny betonowej umożliwiło schowanie króćca spustowego i odpływu pod wanną (tzw. kanał spustowy). W innym przypadku króciec musiałby być zamontowany w ścianie bocznej, natomiast takie rozwiązanie nie pozwala na całkowite usunięcie kwasu z wanny.

Wkłady wanien zostały dopasowane do geometrii wewnętrznych ścian betonowych stanowiących główną konstrukcję, co zapewni odpowiednią wytrzymałość.

W górnej części wanien przewidziano wzmocnienie i zakończenie parapetem w kształcie odwróconej litery ,,L’’ (parapety stanowiły osłonę górnej powierzchni konstrukcji żelbetowej oraz jej wzmocnienie). W kierunku ruchu wzdłużnego taśmociągu na parapetach zaplanowano skośne pochylenia umożlwiające spływanie medium do wanien. Zewnętrzne ściany betonowe pozostawiono w stanie obecnym. Instalacja kończy się na króćcu odpływowym z zaworem ręcznym.

Podsumowując, główne założenia w ramach remontu wanien to przede wszystkim:

zastosowanie tworzywa odpornego na działanie środków chemicznych i wody oraz temperatur procesu

dostosowanie wkładów wanien do geometrii wewnętrznych ścian betonowych, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość

zmiana spadku dna umożliwiająca montaż króćca spustowego pozwalającego na całkowite opróżnienie wanien

wykonanie na parapetach wanien skośnych pochyleń umożliwiających spływanie medium do ich wnętrza

Pierwszym etapem były prace przygotowawcze i budowlane realizowane wewnątrz remontowanego budynku. Przed przystąpieniem do wyłożenia wanien płytami tworzywa wewnętrzne ściany betonowe zostały oczyszczone z warstw płyt ołowianych. Celem takiego przygotowania było pozbycie się luźnych, odspajających się frakcji materiału i większych nierówności. Dodatkowo w ścianach zostały wykonane otwory do wyprowadzenia króćców spustowych do opróżniania wanien. Medium zawierające kwas siarkowy i węglan sodu odprowadzono do zbiorników podziemnych, z kolei dla wanien z wodą króćce spustowe podłączono do kanalizacji ściekowej.

Ze względu na wagę i ograniczoną przestrzeń montaż wszystkich wkładów do wanien procesowych został zrealizowany na miejscu u Klienta. Łączenie ścian zostało wykonane poprzez spawanie ekstruzyjne.

Podziemne zbiorniki technologiczne na awaryjny zrzut medium      

Awaryjny zrzut kwasu siarkowego o stężeniu od 3 do 6% lub węglanu sodu o stężeniu do 40% będzie możliwy do bezciśnieniowych zbiorników podziemnych o pojemnościach całkowitych 15 m3 i 5 m3. Warto w tym miejscu podkreślić, że wykonywane zbiorniki nie są przeznaczone do magazynowania ścieków niebezpiecznych. Są one zbiornikami technologicznymi do awaryjnego zrzutu medium, dlatego nie podlegają pod dozór techniczny UDT i medium nie będzie w nich przechowywane w sposób stały.

Zbiorniki rurowe wykonano z tworzywa PEHD w konstrukcji dwuściennej. Każdy z nich posiada króciec wentylacyjny, właz wejściowy oraz króciec grawitacyjnego napływu ścieków.

Monitorowanie przestrzeni międzyściankowej zbiorników podziemnych         

Dla zbiorników podziemnych na awaryjny zrzut ścieków zastosowano system detekcji wycieku z przestrzeni międzyściankowej. Do sygnalizacji wycieków, w których istnieje ryzyko pojawienia się cieczy będzie służył czujnik przecieku zamontowany w dolnej części zbiorników. W momencie, gdy wyciekające medium osiągnie poziom około 1–3 mm, czujnik wyśle sygnał alarmowy.

Zbiorniki zostały przymocowane do uprzednio wylanej płyty fundamentowej za pomocą taśm kotwiących ze stali ocynkowanej.

Ze względu na wykonanie systemu detekcji konieczna była modyfikacja zbiornika. Sam zbiornik był wykonany jako konstrukcja dwupłaszczowa, natomiast komory do detekcji nie były ze sobą połączone – obie dennice zbiornika nie łączy się z płaszczem podwójnym cylindra. Wykonanie jednej komory wspólnej dla całego zbiornika umożliwiło przewiercenie rury profilowej na cylindrze na całej długości i wykonanie dodatkowych dennic zewnętrznych. Dodatkowo w zbiorniku zabudowano pionową rurę w celu umieszczenia czujnika przecieku w przestrzeni monitorującej.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Mierzysz się z podobnymi wyzwaniami? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.
  Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych, dlatego zamawiam bezpłatną usługę newslettera edukacyjnego, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na dostarczanie newslettera na podany adres e-mail i wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu przesłania pliku z poradnikiem firmy Amargo, z uwagi na uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zgłoszenie. Jeżeli wyrażą Państwo chęć, adres e-mail będzie przetwarzany również w celu dostarczenia newsletteru, a więc świadczenia zamówionej usługi. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Realizacje