Dołącz do naszej społeczności!
Obserwuj nasze profile i bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

Projektując i dobierając zbiornik bezciśnieniowy na chemikalia szczególną uwagę zwracamy na parametry czynnika roboczego, czyli medium z jakim będzie pracował zbiornik magazynowy lub procesowy.

Ważną rolę odgrywają takie dane, jak:

 • nazwa handlowa, wzór chemiczny oraz skład procentowy,
 • stężenie oraz gęstość substancji czy też mieszaniny,
 • temperatura medium.

Poniżej omówiliśmy najważniejsze zagadnienia na które wpływ mają parametry substancji chemicznej lub ich mieszaniny, tj.:

 • rodzaj tworzywa, z jakiego zostanie wyprodukowany zbiornik,
 • grubość materiału poszczególnych partii zbiornika,
 • technologia produkcji,
 • podległość pod dozór UDT,
 • dodatkowe wyposażenie zbiornika (izolacja).

Parametry medium wpływają na dobór tworzywa w zależności od jego odporności chemicznej

Odporność chemiczna materiału ma bezpośrednie przełożenie m.in. na długookresową wytrzymałość zbiornika, ryzyko ewentualnej degradacji tworzywa czy utleniania. Weryfikacja odporności tworzywa na daną substancję dokonywana jest w oparciu o tabele odporności chemicznej, z których można korzystać dzięki dedykowanym aplikacjom oraz poradnikom dostawców materiałów pierwotnych lub półproduktów z tworzyw sztucznych.

Przykład odporności chemicznej tworzyw na wybrane substancje

Nazwa związku Stężenie Odporność materiału
PE80/
PE100
PP-H PVC-NI PVDF
 Chlorek żelaza (III)  45%  ●
 Ług sodowy 60%  ●  ●  ○
 Koagulanty glinowe      
 Koagulanty żelazowe  –      
 Kwas azotowy 65%  /  ●
 Kwas fosforowy (VI) 85%
 Kwas mrówkowy 85%
 Kwas siarkowy 80%  ●
 Kwas siarkowy 98%  / /
 Kwas solny  37%
 Mleko wapienne
 PAX-18  –      
 PAX-20      
 PIX-113      
Polielektrolit
Podchloryn sodu 13%
Roztwór NaCl nasycony
Węglan sodu
 Woda  ●  ●
 Woda DEMI  –  ●  ●  ●


LEGENDA:
●    odporny
/     warunkowo odporny
○    odporny, możliwość wystąpienia spękań naprężeniowych
–     nieodporny
brak znacznika oznacza, że materiał nie był testowany na odporność w stosunku do przywołanego medium
    

Odporność chemiczna tworzyw PE i PP na grupy związków i mieszanin związków chemicznych

TWORZYWO PE / PP ODPORNESłabe i mocne kwasy nieorganiczne,
Kwasy organiczne
Sole nieorganiczne
Alkohole i glikole
Aldehydy i ketony
TWORZYWO PE / PP WARUNKOWO ODPORNEKwasy utleniające i niektóre ich sole
Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
Oleje mineralne
Estry i etery
TWORZYWO PE / PP NIEODPORNESubstancje silnie utleniające
Chlorowcowane węglowodory
Halogeny (F, Cl, Br, J)

Temperatura i gęstość substancji warunkują grubość materiału poszczególnych partii zbiornika

Gdy mamy już wybrane tworzywo odporne na daną substancję, przechodzimy do obliczeń statyki konstrukcji. W tym przypadku parametry medium warunkują grubość zastosowanego materiału cylindra, ścianek oraz dna projektowanego zbiornika (wraz ze wzrostem temperatury znacznie zmienia się elastyczność materiału, w związku z czym dla zachowania odpowiedniej statyki konstrukcji stosuje się większe grubości ścianek).

W pewnych warunkach bywa to nieracjonalne ekonomicznie, dlatego jeśli to możliwe, to dla podwyższonych temperatur preferujemy wybór znacznie sztywniejszego tworzywa, jakim jest np. PP-H (moduł elastyczności/sprężystości E dla PP-H AlphaPlus mierzony według DIN EN ISO 527 wynosi aż 1700 MPa w porównaniu do PE 100, dla którego jest to wartość 1100 MPa) lub stosowanie konstrukcji kompozytowych (poliestrowych/winyloestrowych wraz z zbrojeniem włóknem szklanym) z warstwą wykańczającą chemoodporną, ewentualnie systemu hybrydowego: kaszerowanego linera z tworzywa + konstrukcji z kompozytu.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że gęstość substancji wpływa na siły powstające zwłaszcza w dolnych partiach zbiornika.

Zbiorniki chemoodporne w praktyce

Poznaj ścieżkę od etapu koncepcji, przez projektowanie, po produkcję i eksploatację zbiorników na chemikalia – wykorzystaj nowe kompetencje w swojej inwestycji! Prawie 50 stron wiedzy w jednym miejscu!

Dane o medium determinują technologię produkcji zbiornika chemoodpornego

W wielu procesach technologicznych wykorzystywane są substancje o znacznym stężeniu i gęstości oraz wysokiej temperaturze pracy. Gdy dojdą do tego ograniczenia przestrzeni, to przy doborze zbiornika może okazać się, że sama geometria nie pozwoli zachować jego odpowiedniej pojemności.

Z powodu sztywności oraz wysokiej wartości modułu elastyczności poszczególnych rodzajów tworzyw dąży się do ograniczenia powstawania szkodliwych naprężeń wewnątrzmateriałowych w wyniku zwijania arkuszy. Tym samym, poza wpływem parametrów medium na dobór odpowiedniego tworzywa, obliczenia wykonywane w oparciu o normę DVS mogą być decydujące jeśli chodzi o wybór technologii, w jakiej zostanie wykonany zbiornik (tj. technologia AmargTank ClassicWeld® w której wykorzystuje się gotowe arkusze tworzywa lub technologia nawojowa AmargTank SafeSeamLess®) szczegóły znajdziesz na poniższych stronach.

Przykład wpływu parametrów medium chemicznego na sposób wykonania zbiornika w oparciu o obliczenia statyki według normy DVS

 • Branża: przedsiębiorstwo chemiczne
 • Medium: mieszanina związków ze znaczną ilością kwasu fosforowego o stężeniu 45%
 • Temperatura robocza: 80°C (krótkotrwała 85°C)
 • Minimalna grubość ścianki zbiornika w oparciu o obliczenia statyki według normy DVS: 40 mm (wskazania i wytyczne w zakresie możliwości wykonania cylindrów z płyt płaskich zawarte są w opracowaniu DVS)

 • Możliwa minimalna średnica wykonania cylindra po uwzględnieniu dopuszczalnego wskaźnika wydłużenia struktur krawędziowych ɛ, która pozwoliłaby uniknąć przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych sił i naprężeń wewnątrzmateriałowych: 8000 mm

Założenia projektu wskazywały na średnicę kilkukrotnie mniejszą, aniżeli wychodzącą z obliczeń. Jeśli chodzi o wykonanie z gotowych arkuszy tworzywa, to maszyna zgrzewająca oraz zwijająca płytę w cylinder umożliwia pracę z arkuszem o grubości nawet 30–50 mm, natomiast skutkiem mogłoby być powstanie nadmiernych naprężeń w przekroju ścianki. To z kolei w perspektywie eksploatacji zbiornika mogłoby prowadzić do pęknięć do kolejnych warstw materiału, całkowitego uszkodzenia ścianek zbiornika, nieszczelnością, a nawet trwałą awarią. Z tego powodu odrzucono wykonanie metodą AmargTank ClassicWeld®.

Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem było wykonanie cylindra technologią beznaprężeniowej ekstruzji wstęgi termoplastycznego tworzywa, czyli metodą nawojową. Daje ona możliwość zastosowania dużych grubości ścianki zbiornika (nawet do 100–140 mm litej ścianki termoplastu) – nawet przy małej średnicy rzędu D = 100–200 cm oraz dużej wysokości (H = 6–10 m). Tym samym technologia nawojowa gwarantuje wykonanie niezwykle wytrzymałego zbiornika z tworzywa o dużej sztywności, przystosowanego do warunków pracy w podwyższonych temperaturach i przy medium o wysokiej gęstości.

Na zdjęciach poniżej widoczne zbiorniki wykonane metodą nawojową.

Rodzaj substancji a zbiorniki magazynowe podlegające pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego

W przypadku bezciśnieniowych zbiorników magazynowych kwalifikacja substancji jako bardzo toksycznej, toksycznej, szkodliwej lub żrącej oraz pojemność, w jakiej będzie przechowywana, ma znaczenie jeśli chodzi o tzw. procedurę dozorową (tzn. wpływa na ocenę, czy taki zbiornik będzie podlegał pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego). Takie inwestycje wiążą się z odpowiednią ścieżką postępowania, m.in. uzgodnieniem dokumentacji techniczno-projektowej w UDT jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Więcej szczegółów nt. zbiorników magazynowych dozorowych znajdziesz w na stronie „Zbiorniki magazynowe dozorowe UDT”.

Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3 wykonany w ramach wymiany wyeksploatowanego, stalowego zbiornika, któremu skończył się okres żywotności
Zbiornik dozorowy na NaOH dla przedsiębiorstwa z branży koksowniczej
Zbiornik stężonego ługu sodowego posadowiony na terenie zakładu
Zbiornik dozorowy na NaOH dla przedsiębiorstwa spożywczego
Zbiornik dozorowy na PIX dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Dodatkowe wymagania pod kątem wyposażenia zbiornika w zależności od specyfiki medium i jego wrażliwości na zmiany temperatury

Warto w tym miejscu wspomnieć również o wrażliwości substancji na zmiany temperatury, która ma znaczenie w przypadku posadowienia zbiorników na zewnątrz obiektów i zastosowania dodatkowego wyposażenia. Dla przykładu możemy wskazać ług sodowy NaOH o stężeniu powyżej 50%, który przy spadku temperatury poniżej 20°C ma tendencję do krystalizacji. Jest to zjawisko niekorzystne i może prowadzić do zmiany przepływów w rurociągach i ich zatykania się.

W przypadku takich zbiorników warto zastosować systemy izolacji termicznej. Zazwyczaj wyposażamy je w redundantny system utrzymywania stałej temperatury czynnika roboczego oparty na dwóch niezależnych chemoodpornych grzałkach elektrycznych, które są montowane we wnętrzu zbiornika (grzałki mają stały kontakt z medium). Dodatkowo należy pamiętać o izolacji rurociągów przesyłowych z zastosowaniem wełny mineralnej i system kabli grzejnych. Zadaniem wspomnianych układów jest podtrzymanie zadanej temperatury. Systemy redundantne zapewniają ochronę w sytuacjach, gdy jeden z nich ulegnie niespodziewanej awarii. Wtedy drugi zapewnia nieprzerwaną pracę układu i ogranicza przestoje produkcyjne.

Standardowo zbiorniki zabezpieczane są przed przemarzaniem, natomiast jako inny przykład możemy wskazać magazynowanie płynu do odladzania clariant. Taki zbiornik izoluje się cieplnie w celu ochrony przed nagrzewaniem się czynnika roboczego, który wraz ze wzrostem temperatury traci swoje parametry i właściwości użytkowe.

układy ogrzewania izolacja dla zbiorników stężonego ługu sodowego NaOH
Przykład układu ogrzewania / izolacji dla zbiornika magazynowego chemii

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

  Kategoria: Baza wiedzy