Autor: Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Można pokusić się o stwierdzenie, że panuje powszechne przekonanie, że producent zbiorników pojawia się na końcowych etapach inwestycji, czyli już w fazie zakupowej projektu, przy negocjacjach cen i warunków umowy. W dużej mierze zależy to jednak od skali danej inwestycji oraz rodzaju (struktury) podmiotu, który w największym stopniu odpowiada za jej przebieg.

W wielu przypadkach wskazane jest, by rozpocząć rozmowy z producentem już na etapie koncepcji i projektowania. Nie zawsze się tak dzieje, co w kolejnych fazach może nieco komplikować sprawę, wydłużać czas realizacji oraz zwiększać koszt samej inwestycji.

Na bazie doświadczeń producenckich możemy stwierdzić, że świadome przedsiębiorstwa przemysłowe stosunkowo często kontaktują się z nami już na wczesnych etapach, kiedy tak naprawdę dopiero rozważają inwestycję – przewidują możliwe rozwiązania swojego problemu czy realizacji nowych wyzwań, weryfikują szacunkowe koszty, oceniają możliwości budżetowe czy też potencjalny zwrot z inwestycji w perspektywie czasu. I jest to bardzo intuicyjny krok, który pozwala odpowiednio przygotować się do postępowania przetargowego, eliminując ryzyko pomyłek w późniejszych fazach.

Podobnie jest w przypadkach, w których zakłady przemysłowe współpracują z biurami projektowymi, które to weryfikują i przekładają koncepcję swojego Klienta na papier, projektują technologię, określając precyzyjnie ramy takiej inwestycji. W przypadku zlecenia prac generalnym wykonawcom projektowanie może być realizowane dzięki własnym działom technologicznym i projektowym, zdarza się także, że prace te wykonywane są przez zewnętrzne firmy projektowe.

Firmy startujące do przetargu w formule „zaprojektuj wybuduj” na starcie nie dysponują opracowaniem projektowym, a jedynie określonym efektem końcowym tj. funkcjonalnością, jaką powinien mieć system, wydajnością układu produkcyjnego, czy ogólnym przedziałem budżetu. Na firmie startującej do takiego przetargu spoczywa ciężar i ryzyko dokonania pewnych założeń i szacunków, a kolejno wykonania dokładnego projektu wykonawczego i jego uzgodnienia u Zleceniodawcy.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzą konsultanci firm specjalistycznych, producenckich – takich jak m.in. Amargo. Są one fundamentalnym wsparciem, ponieważ dysponują olbrzymim doświadczeniem z analogicznych realizacji w innych zakładach przemysłowych. Dzięki temu są w stanie fachowo i racjonalnie doradzić, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w danym zastosowaniu. To stanowi niepoliczalną wartość dodaną współpracy z producentem.

Jak producent zbiorników może wesprzeć zarówno zakłady przemysłowe, jak i firmy inżynieryjno-wykonawcze w zależności od etapu inwestycji

Drogi współpracy producenta zbiorników bezpośrednio z zakładami przemysłowymi, jak i generalnymi wykonawcami zajmującymi się kompleksową realizacją prac budowlanych zleconych przez inwestora, różnią się w zależności od etapu inwestycji. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że nie każda inwestycja przebiega liniowo, ale w niniejszym materiale szczegółowość procesu inwestycyjnego nieco pominiemy.

Ważne!

Firmy inżynieryjno-wykonawcze nie zawsze dysponują własnym działem projektowym, a nawet jeśli, to nie zawsze posiada on szeroką wiedzę w zakresie doboru zbiorników z tworzyw termoplastycznych czy technologii umożliwiających ich produkcję. Jest to wiedza specjalistyczna i warto opierać się na doświadczeniu producenta, który już na wczesnych etapach pomoże zweryfikować proponowane rozwiązania, potwierdzić szacunkowe koszty i możliwy czas realizacji. Historia pokazuje, że błędne założenia zdarzają się naprawdę często. To z kolei może prowadzić między innymi do:

a) przekroczenia terminu realizacji w sytuacji, gdy realizujący nie miał świadomości jak długo trwają procedury uzgodnień dokumentacji, zwłaszcza w jednostkach typu TDT (w zakresie stanowisk UNO / NO) czy też UDT (w zakresie zbiorników magazynowych dozorowych),

b) przekroczenia budżetu w wyniku niedoszacowania kosztów,

c) konieczności zmiany technologii produkcji np. w przypadku zbiorników bezciśnieniowych na chemikalia z budowy konstrukcji na bazie gotowych arkuszy tworzywa (AmargTank ClassicWeld) na metodę SafeSeamLess w celu uniknięcia przekroczenia naprężeń w ściankach zbiornika (zwłaszcza dla mniejszych średnic a dużych wysokości zbiorników, czy też zwyczajnie dużej grubości ścianki wynikającej z wysokiej temperatury pracy),

d) wzrostu kosztów realizacji w wyniku wprowadzania zmian w trakcie produkcji (np. zmiana sposobu odprowadzania gazów ze zbiornika i wanny wychwytującej w zbiorniku dozorowym z materiału elektroprzewodzącego PE-EL, zainstalowanego w strefie zagrożenia wybuchem – w wyniku czego zaszła konieczność kolejnych uzgodnień UDT, wyjazdu ekipy serwisowej, spawania na miejscu…)

Chcielibyśmy w tym miejscu wskazać konkretne korzyści, które wymienione podmioty mogą zyskać dzięki takiej kooperacji. Wszystko ma służyć przecież temu, by finalnie Klient-Inwestor miał dokładnie sprecyzowane wymagania w stosunku co do generalnego wykonawcy, ten z kolei wiedział co dokładnie wchodzi w zakres prac i czego powinien oczekiwać od podwykonawców (np. producenta zbiorników), natomiast producent miał precyzyjne informacje co dokładnie ma zostać wykonane. Dzięki temu inwestycja z dużym prawdopodobieństwem przebiegnie sprawnie, bez kryzysowych sytuacji, błędnych założeń, dodatkowych kosztów i opóźnień w realizacji.

Jeśli reprezentujesz przedsiębiorstwo przemysłowe i znajdujesz się na etapie koncepcji producent zbiornika może wesprzeć Cię w:

a) konsultacji koncepcji pozwalającej na realizację celów,

b) weryfikacji możliwych rozwiązań technicznych, doboru materiału konstrukcyjnego,

c) określeniu szacunkowych kosztów i harmonogramu prac pozwalających na podjęcie decyzji o przystąpieniu do inwestycji.

W kolejnych fazach tj. po podjęciu decyzji – niezależnie czy rozpoczniesz współpracę z biurem, które zaprojektuje całą instalację / technologię – nasi specjaliści:

a) dobiorą zbiornik zapewniający wymaganą pojemność,

b) opracują projekt zbiornika zawierający rysunki techniczne,

c) opracują schemat instalacji technologicznej / zbiornikowej (P&ID),

d) przygotują zestawienie materiałowe (BOM),

e) wykonają kosztorys,

f) skonkretyzują harmonogram prac z wyszczególnionymi etapami.

Konsultacje, audyt przemysłowy, koncepcja wdrożenia

Skorzystaj z doradztwa naszych ekspertów

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa, dzięki któremu otrzymasz kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania do inwestycji: ocenimy Twój problem, dokonamy analizy możliwych rozwiązań, pomożemy Ci zorientować się w kosztach i wskażemy właściwą drogę postępowania.

Przykład A. Bezpośrednia współpraca z zakładem przemysłowym

Przedsiębiorstwo z branży automotive w swojej produkcji stosuje powłoki wodorozcieńczalne. Dotychczas medium było przechowywane w zbiornikach IBC. Zaczęto analizować sytuację i kalkulować koszty związane ze wspomnianym sposobem magazynowania. Okazało się, że wiąże się on ze stosunkowo częstymi oraz kosztownymi zakupami i dostawami surowca, dodatkową obsługą personelu, jak również potencjalnymi zagrożeniami pod kątem BHP oraz ryzykiem występowania przerw w procesie.

Zakład zgłosił się do nas na etapie koncepcji – celem była weryfikacja możliwej optymalizacji kosztów i obsługi procesu dzięki zmianie magazynowania z pojemników IBC na jeden większy zbiornik. Specjaliści Amargo przedstawili możliwe rozwiązanie i szacunkowe koszty. Kolejnym krokiem było opracowanie kompletnego projektu zbiorników magazynowego i procesowego wraz z instalacją dozowania i transferu medium.

Dzięki temu Klient zyskał precyzyjne informacje, które pozwoliły na rzeczowe analizy wewnętrzne i podjęcie decyzji o realizacji. Następnym etapem była produkcja, montaż i uruchomienie zbiorników w zakładzie.

Jeśli jesteś firmą inżynieryjno-wykonawczą (generalnym wykonawcą) i znajdujesz się na etapie projektowania instalacji, wesprzemy Cię w:

a) doborze zbiornika i opracowaniu profesjonalnych rysunków technicznych,

b) optymalnej kosztowo wycenie spełniającej zapisy specyfikacji przetargowej,

c) określeniu wstępnego harmonogramu prac,

d) potwierdzeniu wykonania materiałowego zbiornika dla danego zastosowania.

Jeśli jesteś już na kolejnych etapach jako generalny wykonawca możesz liczyć na:

a) szybką weryfikację projektu (jeśli był wykonywany poza naszym udziałem) pod kątem analizy czy żadna z ważnych kwestii nie została pominięta oraz wskazaniem ewentualnych ryzyk,

b) potwierdzenie gabarytów zbiornika dla wymaganej pojemności i technologii produkcji (z uwzględnieniem czynników ekonomicznych),

c) dokumentację wykonawczą i jakościową spełniające wymagania zapisane w SIWZ, przepisach prawa, odbiorach przez inspektorów,

d) paszport UDT zbiornika (w przypadku zbiorników magazynowych dozorowych),

e) DTR zbiornika,

f) harmonogram prac,

g) budżetowanie inwestycji,

h) pomoc w gąszczu zawiłości prawnych,

i) terminową realizację.

Przykład B. Współpraca z firmą inżynieryjno-wykonawczą (generalnym wykonawcą) posiadającym własne biuro projektowe

Firma inżynieryjno-wykonawcza startowała w przetargu w formule „zaprojektuj wybuduj”, który dotyczył instalacji wody amoniakalnej dla zakładu chemicznego. Posiadała ona własne, wyspecjalizowane biuro projektowe, które opracowało kompletny projekt instalacji wraz z uwzględnieniem zbiornika. Przetarg wygrano.

W kolejnym kroku – już jako generalny wykonawca – zgłosiła się do nas z konkretnym zapytaniem o produkcję zbiornika wedle projektu. Naszym zadaniem była weryfikacja opracowania, wykonanie rysunku technicznego zbiornika w oparciu o przyjęte wytyczne oraz potwierdzenie możliwej technologii wykonania, spełniającej określone założenia.

Ostatnim etapem było podpisanie umowy o współpracy i przystąpienie do realizacji – produkcji zbiornika chemoodpornego i terminowe dostarczenie go na miejsce inwestycji.

Przykład C. Współpraca z firmą inżynieryjno-wykonawczą bez sprecyzowanych rozwiązań technicznych i dokładnej specyfikacji

Firma inżynieryjno-wykonawcza, która wygrała przetarg, zwróciła się do nas z zapytaniem o produkcję zbiornika o danej pojemności na wskazaną substancję. Okazało się, że poza tymi informacjami o zbiorniku wiadomo niewiele więcej – firma bazowała bowiem na danych projektu budowlanego (nie dysponowała projektem wykonawczym), w którym określone były jedynie funkcjonalności, bez wskazania konkretnego materiału i rozwiązania technicznego.

Możliwą ścieżką był dobór zbiornika na podstawie uzyskanych danych i weryfikacja możliwości wykonania go z tworzywa sztucznego. W kolejnym etapie opracowaliśmy projekt techniczny zbiornika.

Podsumowując, niezależnie jaki przypadek dotyczy Ciebie i inwestycji z jaką się mierzysz – warto podejmować rozmowy z producentem zbiorników już na wczesnym etapie. Takie podejście niesie za sobą wiele korzyści dla wszystkich stron procesu.

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Baza wiedzy