ZAKRES PUBLIKACJI: ZBIORNIKI MAGAZYNOWE DOZOROWE UDT

Jak zabezpieczyć zbiornik dozorowy UDT przed wyciekiem substancji żrącej i agresywnej?

W przypadku magazynowania substancji żrących, trujących i niebezpiecznych, czyli w szczególności w zbiornikach podlegających pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed wyciekiem medium. Formy takiego zabezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

Zapisy mówią, że wykonanie odrębnego zabezpieczenia przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzchniowych i gruntowych należy przewidzieć w przypadkach gdy pojemność zbiornika na ciecze żrące i bardzo toksyczne przekracza 1 m3. Czyli już od stosunkowo małych zbiorników, a przecież w przemyśle na ogół stosuje się znacznie większe pojemności, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów sześciennych.

Na urządzenia chroniące przed wyciekiem wskazuje paragraf 11.2. rozporządzenia. Są to:

  • podwójna ścianka zbiornika i monitorowanie przestrzeni międzyściankowej,
  • zbiornik rezerwowy, ściana osłonowa, obwałowanie lub taca,
  • hermetyczne pomieszczenie z drzwiami umiejscowionymi na odpowiedniej wysokości, w którym jest ustawiony zbiornik,
  • geomembrana.

Praktyczne sposoby ochrony zbiorników dozorowych UDT przed wyciekiem substancji żrących

W praktyce najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest budowa tak zwanego zbiornika dwupłaszczowego – w konstrukcji zbiornika występuje drugi płaszcz, który pełni funkcję wanny wychwytującej (sposób 1.). Stosunkowo często realizuje się także zbiornik stojący w wannie zabezpieczająco-wychwytującej (sposób 2.). W przypadku baterii zbiorników wykonuje się albo jedną wannę dla wszystkich, albo odrębne dla każdego ze zbiorników. Pojemność takiej wanny oblicza się według wytycznych zapisanych we wspomnianym rozporządzeniu. Czyli w przypadku zastosowania wspólnego urządzenia zabezpieczającego przed wyciekiem dla dwóch zbiorników, pojemność urządzeń powinna być co najmniej równa 75% sumy ich pojemności, lecz nie mniejsza niż pojemność większego zbiornika, a dla trzech i więcej zbiorników pojemność powinna być co najmniej równa 50% sumy ich pojemności, ale nie mniejsza niż pojemność największego zbiornika.

Sposób 1. Drugi płaszcz w konstrukcji zbiornika (tzw. zbiornik dwupłaszczowy; zbiornik w wannie zespolonej z konstrukcją).

Sposób 2. Bateria zbiorników w wannie zabezpieczająco-wychwytującej.

W zbiornikach Amargo, zależnie od technologii produkcji jako zabezpieczenie proponujemy także płaszcz z systemem monitorowania szczelności (sposób 3.). Znajduje on zastosowanie w przypadku zbiorników wykonywanych technologią nawojową z systemem dwuściennym. Tą metodę nazywamy wewnętrznie AmargTank MultiLayer DoubleWall. Taka konstrukcja daje możliwość monitorowania części międzywarstwowej zbiornika. Jednym słowem mamy warunki do aplikacji w przestrzeni międzyściankowej tworzywa wspomnianego systemu nad- lub podciśnieniowego monitoringu detekcji wycieków. Użytkownikowi zbiornika daje to możliwość precyzyjnego pomiaru zmian ciśnienia pomiędzy obiema płaszczyznami zbiornika: wewnętrzną i zewnętrzną.

poglądowy schemat podwójnej ścianki zbiornika z profilowaniem i detekcją produkcja metodą nawojową

Sposób 3. Płaszcz z systemem monitorowania szczelności / wycieków.

Prześlij zapytanie, a my powrócimy do Ciebie z odpowiedzią

Mierzysz się z wyzwaniami z zakresu zbiorników dozorowych? Napisz do nas – chętnie wesprzemy Cię już od etapu koncepcji i pomożemy zrealizować cele inwestycyjne.