Koprki, 22.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczące dostawy zespołu konstrukcji i oprogramowania wraz z osłonami BHP i systemem do przemysłowego spawania ekstruzyjnego zbiorników oraz chemoodpornych linerów z tworzyw z grupy termoplastów i fluorowców z opcją dalszej rozbudowy i modyfikacji w miarę postępu prac nad prototypem

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru następującego oferenta:

ATMAT Sp. z o.o.
ul. Leśna 28
35-590 Libiąż

Oferta wskazanego oferenta uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt i spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Koprki, 16.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2022/NCBiR dotyczące dostawy zespołu konstrukcji i oprogramowania wraz z osłonami BHP i systemem do przemysłowego spawania ekstruzyjnego zbiorników oraz chemoodpornych linerów z tworzyw z grupy termoplastów i fluorowców z opcją dalszej rozbudowy i modyfikacji w miarę postępu prac nad prototypem

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert na dostawę zespołu konstrukcji i oprogramowania wraz z osłonami BHP i systemem do przemysłowego spawania ekstruzyjnego zbiorników oraz chemoodpornych linerów z tworzyw z grupy termoplastów i fluorowców z opcją dalszej rozbudowy i modyfikacji w miarę postępu prac nad prototypem. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza.

2.2 Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.3 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny.

2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie zespołu konstrukcji i oprogramowania wraz z osłonami BHP i systemem do przemysłowego spawania ekstruzyjnego zbiorników oraz chemoodpornych linerów z tworzyw z grupy termoplastów i fluorowców z opcją dalszej rozbudowy i modyfikacji w miarę postępu prac nad prototypem, niezbędnego do prowadzenia badań w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy wykaz elementów zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

2. Oferowane urządzenie musi spełniać wymagane parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 2/2022/NCBiR: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych i/lub użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych, do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na zbudowanie modelu, urządzenia lub prototypu o pełnej i poprawnej funkcjonalności. Jeżeli istnieje inny wyrób, innego producenta, ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.

4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach równoważnych pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż parametry elementów i materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

5. Przedmiot zamówienia, dostarczony w ramach realizacji zamówienia, musi być nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.06.2022 r.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego wskazana w pkt 1 niniejszego Zapytania

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;

2. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty;

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na niniejsze zapytanie.

5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;

7. Oferta musi być napisana w języku polskim.

8. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 14 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

10. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta

11. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały rozpatrywaniu.

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta, a temat wiadomości lub oznaczenie dokumentów powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych (nie podlegających odrzuceniu) ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 100%)

ZASADY PUNKTACJI:

KRYTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 70%)

Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Coferty x 100
K1 –punkty w kryterium 1
C min-najniższa cena spośród badanych ofert
Coferty – cena badanej oferty
100 – waga kryterium (100%)

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

KRYTERIUM 2: Termin realizacji zamówienia (waga kryterium 20%) liczony w dniach od daty upływu terminu składania ofert (maksymalny czas dostawy do dnia 29.07.2022)

K2=Tmin/Tof x 20
K2 – punkty w kryterium 2
Tmin – Najkrótszy czas dostawy wyrażony w dniach wśród otrzymanych ofert
Tof – czas w badanej ofercie
20 – waga kryterium 20%

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

KRYTERIUM 3: Okres gwarancji (waga kryterium 10%)

Wartość punktowa zostanie wyliczona wg wzoru:

a) proponowany okres gwarancji do 12 m-cy – 0 pkt
b) proponowany okres gwarancji 12 m-cy i więcej – 10 pkt

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16,Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta do zapytania nr 2/2022/NCBiR”

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12.00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Michał Huczuk, email: michal.huczuk@amargo.pl, telefon: 690 193 748 lub 22 244 29 38

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Istotne postanowienia umowy

8.1. Wybrany oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zapytaniu i w złożonej ofercie.

8.2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej z wybranym oferentem umowie z następujących powodów:

1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,
4. w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia,
5. okoliczności utrudniających realizację zamówienia wynikających ze stanu epidemiologicznego
6. okoliczności siły wyższej
7. obiektywnych przyczyn niezależnych od Oferenta lub Zamawiającego,

8.3. Zmiana umowy może dotyczyć zmiany warunków płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia z płatności jednorazowej na częściowej lub odwrotnie. W ramach zawieranej umowy Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe lub częściowe lub płatność jednorazową po realizacji całości przedmiotu zamówienia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

  • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
  • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
  • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Zamawiający wymaga aby:

a) przedmioty objęte zamówieniem zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce, zamontowane i uruchomione przez wykwalifikowaną kadrę;
b) oferent dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia oraz w formie płatności częściowych (po wykonaniu dostawy).

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego Zapytania ofertowego.