[Anulowane] ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zakupu kompletu narzędzi i elektronarzędzi

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert na narzędzia, elektronarzędzia, narzędzia i napędy pneumatyczne oraz peryferia i towarzyszący sprzęt typu odciąg pyłu / wiórów / nawiew powietrza. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostarczenie 1 kompletu składającego się z narzędzi, elektronarzędzi, narzędzi i napędów pneumatycznych oraz peryferii i towarzyszącego sprzęt typu odciąg pyłu / wiórów / nawiew powietrza, które zostaną wykorzystanew ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Przedmiot Zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego. Wskazane parametry to parametry minimalne, oferent może zaoferować elementy o parametrach równoważnych bądź lepszych.

Wszystkie wskazane w Załączniku nr 1 elementy Zamówienia winny być nowe. Narzędzia powinny być profesjonalne, w miarę możliwości w zestawie z walizkami do przechowywania, mile widziane jest, aby narzędzia były jednej marki. Wymagane jest, aby narzędzia akumulatorowe były w zestawie z akumulatorami.  Zamawiane narzędzia będą wykorzystywane w ramach profesjonalnego użytku.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 24.07.2020 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim.
8. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta.
10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 90%)

KRYTERIUM 2. Okres gwarancji na dostarczone elementy Zamówienia w miesiącach od daty dostawy (waga 10%)

ZASADY PUNKTACJI:

KRUTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 90%)

Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Cof x 90 pkt

C min-najniższa cena spośród badanych ofert
Cof – cena badanej oferty

Oferty winny zostać złożone w PLN. Cena powinna wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Porównywana będzie łączna cena netto PLN.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.

KRYTERIUM 2: Okres gwarancji na dostarczone elementy Zamówienia w miesiącach od daty dostawy (waga 10%)

K2=G oferty/G max x 10 pkt

G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w otrzymanych ofertach
G oferty – okres gwarancji zawarty w rozpatrywanej ofercie

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów liczonych jako suma punktów otrzymanych w ramach kryterium 1 i 2.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę narzędzi”

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 r. do godz. 12.00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Michał Gryz, email: michal.gryz@amargo.pl , telefon: 22 758 88 27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w zawartej z wybranym dostawcą umowie z następujących powodów:

1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,
4. w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

  • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
  • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
  • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie projektu na przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

3. Zamawiający wymaga aby:

a) oferowane elementy zamówienia były fabrycznie nowe,
b) zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
c) całość dostawy była objęta gwarancją na okres minimum 12 m-cy,
d) dołączył listę z wyceną poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Formularza Ofertowego,
e) dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych narzędzi zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Formularza Ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia.

Koprki, dnia 01.07.2020

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z dnia 17.06.2020

Zamawiający AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuje, iż unieważnia postepowanie z dnia 17.06.2020 r, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakupu kompletu narzędzi i elektronarzędzi, w ramach realizacji projektu pn „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR. Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach ww. postępowania.

 Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawcę mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powtórne zapytanie ofertowe na ww. zamówienie, zostanie wkrótce opublikowane na stronie: www.amargo.pl.