Autor: Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Magazynowanie substancji żrących i trujących wiąże się z ryzykiem powstawania szkodliwych oparów. Wielkość emisji z układów wentylacji oraz z urządzeń technologicznych nie powinna przekraczać limitów wynikających z regulacji prawnych (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2020, poz. 1219).

W celu zabezpieczenia przed przekroczeniem emisji oparów znad zbiorników, w których medium jest magazynowane, stosuje się płuczki wodne – skrubery, zapewniające wysoką sprawność usuwania zanieczyszczeń. Poniżej wskazujemy na praktyczne rozwiązania w zakresie wentylacji zbiorników.

Przykład 1. Zbiorniki magazynowe stężonego ługu sodowego NaOH oraz PIX

Dla zewnętrznych zbiorników ługu czy PIXu stosuje się zwykłe odpowietrzenie przy użyciu chemoodpornych rur / instalacji z tego samego materiału, co zbiornik chemoodporny. Średnica odpowietrzenia powinna być wtedy większa minimum o dymensję w stosunku do średnicy króćca napełniania, aby zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku. Odpowietrzenie ma formę tak zwanej fajki z siatką.

Przykład 2. Zbiorniki magazynowe wody amoniakalnej

Drugim przykładem są zbiorniki wody amoniakalnej, zwłaszcza wewnętrzne, gdzie konieczne jest wyprowadzenie wentylacji zbiornika poza budynek lub pomieszczenie. Dodatkowo stosuje się zawór napowietrzająco-odpowietrzający, który gwarantuje utrzymanie nadciśnienia lub podciśnienia zgodnie z zapisami w rozporządzeniu o UDT. Takie zabezpieczenia przed przekroczeniem ciśnień dotyczą zbiorników, które nie posiadają wolnego wywiewu, a wyposażone są w absorbery, które na przykład w przypadku awarii, zamarznięcia złoża – mogą skutecznie zablokować funkcję „oddechową” zbiornika i doprowadzić do poważnej awarii.

Zbiornik stężonego ługu sodowego posadowiony na terenie zakładu

Zbiornik stężonego ługu sodowego NaOH 50% posadowiony na terenie zakładu spożywczego

Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3 wykonany w ramach wymiany wyeksploatowanego, stalowego zbiornika, któremu skończył się okres żywotności

Zbiornik magazynowy ługu sodowego o pojemności 50 m3 w trakcie posadowienia

Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej 25%

Przykład 3. Zbiorniki magazynowe kwasu solnego

Ostatni z przykładów dotyczy zbiorników kwasu solnego, którego opary są silnie żrące, nieprzyjemne, drażnią drogi oddechowe i które tworzą widoczną mgłę. W takiej sytuacji potrzebne są dodatkowe systemy neutralizacji oparów, działające zwłaszcza podczas napełniania zbiornika, wtedy gdy wydostają się z niego gazy. W takich przypadkach można zastosować jedną z trzech opcji w zależności od gabarytu zbiornika i intensywności użytkowania.

Pierwsza możliwość to absorber ze złożem sorpcyjnym. Druga to płuczka wodna, czyli tak zwane zamknięcie hydrauliczne. W tym rozwiązaniu gazy poprzez małe otwory w ilości rzędu tysiąc dwustu sztuk przechodzą przez wodę i następuje absorpcja. Woda zależnie od wersji układu wymieniana jest automatycznie w sposób ciągły podczas działania lub według pomiaru stężenia lub manualnie. Trzecim rozwiązaniem jest zastosowanie dużych absorberów, czyli płuczek z wypełnieniem złożem w postaci przestrzennych pierścieni, z wentylatorem, natryskiwaniem przeciwprądowo wody.

Absorber oparów kwasu solnego HCl (płuczka wodna) wykonany z tworzywa sztucznego

Płuczka wodna – przekrój

Instalacja magazynowania – widok na zbiornik NaOH, absorber oparów HCL oraz stacje NO

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

    *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

    [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

    Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

    Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.

    Kategoria: Baza wiedzy