Rozwój gospodarki wodorowej jako szansa i wyzwanie – kierunki działań Amargo

Autor: Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo
Ekspert z zakresu zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych

Przyczyny poszukiwania nowych technologii mają podłoże środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz gospodarcze. W ostatnich latach dominują działania związane z gospodarką wodorową, opierające się na produkcji, dystrybucji i wykorzystywaniu wodoru jako nośnika energii. Jej głównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz niezależność energetyczna.

Jest to obszar wymagający ciągłego rozwoju technologii, badań i innowacji. Inwestycje w projekty dotyczące technologii produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru są niezwykle istotne dla sukcesu tego sektora – kluczowego elementu przyszłej zrównoważonej energetyki, będącego integralnym elementem długoterminowych strategii klimatycznych i rozwojowych.

Gospodarka wodorowa w Polsce

Obecnie Polska jest trzecim w Unii Europejskiej i piątym na świecie producentem wodoru. Niemal w całości jest on wytwarzany w procesie reformingu z paliw kopalnych i wykorzystywany na miejscu w zakładach przemysłowych. W miarę rozwoju gospodarki wodorowej, jego produkcja oparta na źródłach odnawialnych, tzw. „zielony wodór”, staje się jej kluczowym elementem.

Wodór ma szansę odegrać istotną rolę w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Ma to związek z nisko- oraz zeroemisyjnymi metodami pozyskiwania tego pierwiastka i przekształcania go w inne nośniki czy rodzaje energii.

Do 2023 roku globalna produkcja wodoru wzrośnie z 71 mln ton do 168 mln ton rocznie

Według raportu Frost & Sullivan, globalna produkcja wodoru wzrośnie z obecnych 71 mln ton (przy dzisiejszym zapotrzebowaniu na poziomie 115 mln ton) do 168 mln ton rocznie do 2030 r. Oczekuje się, że przychody na rynku wzrosną z 177,3 mld dolarów w 2020 r. do 420 mld dolarów w 2030 r. Z kolei według Hydrogen Council, do 2050 r. wartość międzynarodowego rynku wodoru może wynieść nawet 2,5 bln dolarów, zaspokajając 18% światowego zapotrzebowania na energię, zapewniając 30 mln miejsc pracy na całym świecie i zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 6 gigaton rocznie. Do 2050 r. produkowanych ma być 800 mln ton wodoru rocznie.

Transformacja wodorowa w ocenie Amargo

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. (PSW) – strategiczny dokument określający główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia wskazuje: „Rozwój gospodarki wodorowej jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych związanych z wykorzystaniem wodoru w nowych obszarach, takich jak produkcja i magazynowanie energii bądź transport wymaga odpowiedzi na wiele pytań oraz właściwego określenia kierunków rozwoju” – i w pełni się z tym zgadzamy.

– Bardzo nas cieszy i napawa optymizmem duże zainteresowanie zastosowaniem wodoru. W transformacji z pewnością pomaga zmiana świadomości, edukacja ekologiczna, poruszanie tematów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, czy za niedługo coraz powszechniej obowiązujące raportowanie ESG. To wszystko powoduje, że rozmowy na temat nowej alternatywy wodorowej są łatwiejsze. Oczywiście warto uwzględnić również aspekty ekonomiczne tj. ceny energii oraz bardzo silną potrzebę niezależności energetycznej, a co za tym idzie – intensywne poszukiwanie nowych optymalnych rozwiązań wodorowych – mówi Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo.

– W mojej w mojej ocenie główny nurt rozwoju wodoru w przemyśle to zwinnie zarządzane systemem komputerowym układy magazynowania – buforowania, zużywające i energię z własnej produkcji (np. fotowoltaika – zamiast sprzedawać ją po niekorzystnej stawce do sieci), i także pobierające z sieci tanią energię (wówczas układ produkuje wodór). Wszystko po to, by kolejno odwrócić sytuację – gdy jest pora nocna / pochmurna pogoda – zwyczajnie zapotrzebowanie oraz wyższa cena na giełdzie energii. Takie kompleksowe układy już pojawiają się na rynku i my jako Amargo kierunkujemy się właśnie szczególnie ku przemysłowi i dużym zbiornikom, gdyż nasza linia technologiczna do produkcji zbiorników kompozytowych ma ogromny potencjał do tego typu zastosowań.

– Transformację wodorową ograniczają jeszcze braki wystarczającej wiedzy wśród projektantów czy działów technicznych, które przekładają się na mniejsze możliwości doradztwa dla finalnych użytkowników / inwestorów w zakresie potencjalnych aplikacji możliwych do wykonania wraz z jednoczesnym określeniem opłacalności, czasu zwrotu z inwestycji oraz możliwych ryzyk. W Amargo hołdujemy zasadzie, iż to my mamy holistycznie doradzić, zaprojektować, wykonać – kompleksowo obsłużyć Zamawiającego. Z tego powodu nieustannie pogłębiamy wiedzę i aktywnie współpracujemy z naukowcami i ekspertami z branży. Kwestie budowania kompetencji na rzecz gospodarki wodorowej uwzględnia także Projekt Polskiej Strategii Wodorowej.

– Innym ograniczeniem – już w kontekście zbiorników magazynowych – mogą być zwyczajnie braki włókna węglowego. Dlatego też w zakresie wspomnianych zbiorników w skali przemysłowej kierunkujemy się ku bardziej dostępnym, optymalnym cenowo materiałom. Podkreślę jednak, że o ile w zastosowaniach przemysłowych jest to możliwe, to w transporcie i dla wysokich ciśnień pracy oraz prób włókno węglowe na dzisiaj wydaje się być najwłaściwsze.

Powyższą opinią nt. transformacji wodorowej Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu Amargo, podzielił się w panelu dyskusyjnym „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych”, zorganizowanym w ramach 12. edycji Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, które odbyły się w dniach 4-5 października 2023 r. w Krakowie.

Cele Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030

Przytaczamy główne cele sformułowane w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030. Dotyczą one trzech priorytetowych obszarów wykorzystania wodoru: energetyki, transportu i przemysłu, a także jego produkcji i dystrybucji oraz potrzeby stworzenia stabilnego otoczenia regulacyjnego. Szczegółowy opis poszczególnych celów znajduje się w dokumencie „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030”.

Cel. 1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, w tym określenie ram prawnych ich funkcjonowania

Cel 2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, w tym rozwój sieci stacji tankowania wodoru oraz powstanie instalacji do oczyszczania wodoru do standardu czystości 99,999

Cel 3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu – wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego pozwoli na znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych

Cel 4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach – zważywszy na kierunek wyznaczony przez Europejski Zielony Ład i Strategię Wodorową UE, celem strategicznym polski do 2030 r. w zakresie produkcji wodoru jest zapewnienie warunków dla uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Cel 5. Sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru

Cel 6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego
, które zniweluje bariery rozwoju rynku wodoru oraz zachęci do stopniowego zwiększania wykorzystania OZE na potrzeby elektrolizy (legislacyjny pakiet wodorowy, w ramach którego dokona się zmian następujących aktów prawnych).

Kompozytowe zbiorniki do magazynowania i transportu wodoru jako szansa i wyzwanie

Pobierz broszurę informacyjną nt. projektu innowacyjnej technologii produkcji zbiorników kompozytowych do magazynowania i transportu wodoru wraz z uregulowaniem ścieżki formalnoprawnej i sprawdź, jak Amargo wspiera strategię wodorową.

Działalność Amargo w świetle gospodarki wodorowej

Amargo bierze czynny udział w projektach, inicjatywach i rozmowach z zakresu wdrażania nowych technologii, także wodorowych. Wśród kluczowych aktywności należy wymienić:

 • realizację trzyletniego programu badawczo-rozwojowego w ramach NCBiR (Amargo jako lider konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską) nad rozwojem ciśnieniowych zbiorników wodorowych do zastosowań przemysłowych,
 • członkostwo w organizacji wodorowej w Małopolsce – Małopolskiej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych przy Urzędzie Marszałkowskim,
 • członkostwo Kluczowego Klastra Technologii Kompozytowych,
 • członkostwo w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej,
 • przynależność do Dolin Wodorowych,
 • członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego,
 • członkostwo / realizator programów: Vanguard Initiative (VI) – Pilot on Hydrogen (H2), Hydrogen Pilot Summit oraz OFFSHORE (w ramach współpracy polsko-norweskiej),
 • merytoryczny udział w Panelu Wodorowym pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” podczas międzynarodowych targów Kompozyt Expo,
 • uczestnictwo w cyklu wydarzeń w największych miastach wielkopolski Wodór RoadShow pod hasłem „Gotowi na wodór”,
 • uczestnictwo w inicjatywie Idea 3W,
 • udział w debacie pn. „Transport i dystrybucja wodoru” podczas HYDROGENCONFERENCE.PL organizowanej przez Klub Energetyczny, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Energetyki – Instytut Badawczy,
 • cykliczna wymiana doświadczeń z koncernem Arkema w zakresie budowy zbiorników wodorowych TYP IV z linerem z poliamidu Rilsan PA11,
 • współpraca z Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi takimi jak IKTS Fraunhofer Dresden m.in. w zakresie konsultacji biznesowych dot. Wodoru.

Udział w Konferencji Hydrogen Pilot Summit i wizytach studyjnych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Źródła:

1. Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, Gospodarka wodorowa. Rekomendacje grupy 4., 2020
2. Portal Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. https://h2poland.eu/
3. Kwartalnik 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza, Portal Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
3. „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030” (Projekt)

Zapisz się do newslettera Amargo

…jeśli chcesz otrzymywać merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

  *Koniecznie sprawdź poprawność podanego adresu e-mail.

  [Pole wymagane] Zamawiając usługę bezpłatnego newslettera edukacyjnego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

  Podając dane osobowe oraz klikając przycisk „zapisz się”, zamawiasz bezpłatną usługę newslettera, która świadczona jest zgodnie z Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodne na dostarczanie go na podany adres e-mail.

  Administratorem danych jest AMARGO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki, adres e-mail: ado@amargo.pl. Dane podane w powyższym formularzu będę przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera, a w przypadku danych fakultatywnych podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Wypisanie się z listy e-mailowej naszego newsletteru jest możliwe w każdym momencie. Posiadają Państwo określone prawa wobec przetwarzanych danych osobowych, tj. dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do spełnienia określonego celu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności.