ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wynajem powierzchni do prowadzenia testów

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert wynajem powierzchni do prowadzenie testów związanych z realizacją ww. projektu.

1. Nazwa i adres zamawiającego

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi najmu powierzchni do prowadzenia testów w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Wymogi dotyczące powierzchni będącej przedmiotem zamówienia:

– powierzchnia od 200 do 400 m2 z możliwością zwiększenia do 1000-1400 m2 – Zamawiający przewiduje, iż w okresie pierwszych 22-24 miesięcy będzie potrzebował powierzchni do 400 m2 a potem konieczne będzie jej zwiększenie do maksimum 1400 m2
– posadzka utwardzona niepyląca nośność min 7,5 t/m2 z możliwością kołkowania do posadzki
– możliwość montażu żurawi i manipulatorów
– możliwość montażu suwnicy natorowej 
– możliwość zbudowania stanowisk badawczych
– możliwość zbudowania stanowiska prób szczelności i ciśnieniem
– przydział mocy elektrycznej do 120 kW
– specjalna wentylacja umożliwiająca pracę w środowisku niebezpiecznych oparów i gazów
– specjalne wyciągi miejscowe umożliwiające pracę w środowisku niebezpiecznych oparów i gazów
– specjalne miejsce składowania żywic i nadtlenków 
– oczomyjki i pozostałe niezbędne wyposażenie BHP
– wydzielona strefa antywybuchowa ATEX
– wydzielone pomieszczenie do prac laboratoryjnych
– zaplecze sanitarne i socjalne

Oferowana powierzchnia winna spełniać wszystkie wymogi BHP i PPOŻ (zgodnie z przepisami prawa, oświetlenie dzienne i sztuczne, ogrzewanie, wentylacja, wysokość).

4. Termin realizacji zamówienia

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 marca 2023 r. z możliwością przedłużenia lub wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu przez Zamawiającego.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i zawierać miesięczną cenę netto i brutto za wynajem powierzchni od 200 do 400 m2 i od 1000 do 1 400 m2 przez cały okres realizacji zamówienia (opłata stała). Cena winna obejmować wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu, którego najem jest przedmiotem ofert, za wyjątkiem opłat związanych z bieżącym użytkowaniem, ustalanych w oparciu o indywidualne urządzenia pomiarowe;
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez Oferenta.
4. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z powodu niespełnienia wymogów zamówienia,
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

Całkowita cena netto (waga kryterium 100%)

Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K= C min/ Cof x 100 pkt

C min-najniższa cena spośród badanych ofert
Cof – cena badanej oferty

W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienia porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego. Porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020 r. do godz. 12:00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Szczepan Gorbacz, email: szczepan.gorbacz@amargo.pl, telefon: 22 758 88 27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w zawartej umowie:

1. w zakresie terminów realizacji usługi (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi)
2. w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.