Koprki, dnia 02.09.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postepowania ofertowego nr 2/2021/NCBiR na dostawę narzędzi oraz zespołu wyposażenia umożliwiającego manewrowanie przygotowanymi prefabrykatami

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania z dnia 17.08.2021 realizowanego w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza, dotyczącego zakupu narzędzi oraz zespołu wyposażenia umożliwiającego manewrowanie przygotowanymi prefabrykatami, w związku z realizacja projektu pt „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”, dokonano wyboru następującego oferenta:

Da Group Sp z o.o
05-082 Stare Babice
Ul Henryka Sienkiewicza 191 C

Oferta wskazanego oferenta uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt i spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.


Koprki, 17.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/NCBiR dotyczące dostawy narzędzi oraz zespołu wyposażenia umożliwiającego manewrowanie przygotowanymi prefabrykatami

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert na dostawę narzędzi oraz zespołu wyposażenia umożliwiającego manewrowanie przygotowanymi prefabrykatami. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza.

2.2 Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.3 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny.

2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie narzędzi oraz zespołu wyposażenia umożliwiającego manewrowanie przygotowanymi prefabrykatami, niezbędnych do prowadzenia badań w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy wykaz elementów zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 2. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagane parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 2/2021/NCBiR: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
 3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych i/lub użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych, do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na zbudowanie modelu, urządzenia lub prototypu o pełnej i poprawnej funkcjonalności. Jeżeli istnieje inny wyrób, innego producenta, ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.
 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż parametry elementów i materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
 5. Przedmiot zamówienia, dostarczony w ramach realizacji zamówienia, musi być nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 29.10.2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego wskazana w pkt 1 niniejszego Zapytania


5. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty;
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na niniejsze zapytanie.
 5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 7. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN), do dwóch miejsc po przecinku. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
 8. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 9. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 14 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 11. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta.
 12. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały rozpatrywaniu.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta, a temat wiadomości lub oznaczenie dokumentów powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych (nie podlegających odrzuceniu) ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 100%)

ZASADY PUNKTACJI:

KRUTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 100%)

 Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Coferty x 100

K1 –punkty w kryterium 1
C min-najniższa cena spośród badanych ofert
Coferty – cena badanej oferty
100 – waga kryterium (100%)

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16,Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta do zapytania nr 2/2021/NCBiR”

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2021 r. do godz. 12.00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Michał Huczuk, email: michal.huczuk@amargo.pl, telefon: 22 758 88 27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Istotne postanowienia umowy

8.1 Wybrany oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zapytaniu i w złożonej ofercie.

8.2 Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej z wybranym oferentem umowie z następujących powodów:

 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,

w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
 • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

2. Zamawiający wymaga aby:

a) przedmioty objęte zamówieniem zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce, zamontowane i uruchomione przez wykwalifikowaną kadrę;
b) oferent dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia oraz w formie płatności częściowych (po wykonaniu dostawy).

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego Zapytania ofertowego.