Koprki, dnia 30.07.2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2021/NCBiR na dostawę zespołu obrotnic poziomych, pionowych, podnośników, platformy nożycowej dla personelu i urządzeń technicznych

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania z dnia 25.05.2021 realizowanego w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza, dotyczącego zakupu zespołu obrotnic poziomych, pionowych, podnośników, platformy nożycowej dla personelu i urządzeń technicznych, w związku z realizacja projektu pt „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”, dokonano wyboru następujących oferentów:

Nr częściWyszczególnienieWybrany oferent
1Platforma nożycowa dla personelu i urządzeń technicznych oraz uchwyt trójpunktowymateco podesty ruchome Sp. z o.o ul Murarska 27, 43-100 TYCHY
2Zestaw do bezpiecznego wejścia do zbiornika w skład którego wchodzi: Statyw bezpieczeństwa trójnóg, Wyciągarka (urządzenie podnosząco –opuszczające), Urządzenie samohamowne, Szelki bezpieczeństwa z przednim i tylnym punktem zaczepowym, Zaczep dwupunktowy z zatrzaśnikami  KAROL-Modzelewski Karol Świecice,ul.Warszawska,42, 05-860 Płochocin
3Platforma mobilna transportowa cylindrów zbiornika (po zamontowaniu kół / rolek funkcja obrotnicy poziomej)Grupa Bartom sp. z o.o., ul Puławska 1, 05-840 Brwinów 
4Wyposażenie pracowników zapewniające bezpieczeństwo pracyConecta Sp. z o.o. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
5odciąg oparów, zanieczyszczeń, pyłów, filtracja, – dla kompozytówMegan Sp z o.o ul.Kasztelańska 89, 91-503 Łódź
6Zestaw: balanser urządzeń spawania + żuraw montowany do słupa konstrukcji haliPROMAG SA, ul Romana Maya 11, 61-371 Poznań
7Elektryczny paleciak z baterią Litowo-jonowąPROMAG SA, ul Romana Maya 11, 61-371 Poznań
8Oznakowanie stanowiskaKAROL-Modzelewski Karol Świecice,ul.Warszawska,42, 05-860 Płochocin
9Pompa próżniowa i pozostały asortymentBush Polska Sp z o.o, Nowa Wieś ul Dedala 7, 87-853 Kruszyn
10drabina jezdna mobilna z platformąPROMAG SA, ul Romana Maya 11, 61-371 Poznań

Oferta wskazanych oferentów uzyskały najwyższą liczbę punktów: 100 pkt i spełniły wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Koprki, dn. 25.05.2021

Zmiana terminu składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/2021/NCBiR

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 09.07.2021 do godz. 16:00.

Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.

Uzupełnienie informacji dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego nr 1/2021/NCBiR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi parametrów elementów platformy nożycowej (część 1 zamówienia) poniżej doprecyzowanie przedstawionej specyfikacji uchwytu trójpunktowego:

 • Max. Obciążenie min. 10kN
 • Zawiera 2x dolne wsporniki do rolek
 • 2x rolki o średnicy fi 50mm
 • Regulowany rozstaw podpór na belce do max 270mm,
 • Promienie części zginającej: R2mm, R4mm, R6,25mm, R8mm
 • 2x paski boczne
 • Mocowanie fi 15,9 / sworzeń 8mm
 • Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższą zmianę termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14.06.2021 do godz. 11.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ 2021/NCBiR dotyczące dostawy zespołu obrotnic poziomych, pionowych, podnośników, platformy nożycowej dla personelu i urządzeń technicznych

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert dostawę zespołu obrotnic poziomych, pionowych, podnośników, platformy nożycowej dla personelu i urządzeń technicznych. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza.

2.2 Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.3 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny.

2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie zespołu obrotnic poziomych, pionowych, podnośników, platformy nożycowej dla personelu i urządzeń technicznych, niezbędnych do prowadzenia badańw ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy wykaz elementów zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 2. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagane parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/2021/NCBiR: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
 3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych i/lub użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych, do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na zbudowanie modelu, urządzenia lub prototypu o pełnej i poprawnej funkcjonalności. Jeżeli istnieje inny wyrób, innego producenta, ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.
 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż parametry elementów i materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
 5. Przedmiot zamówienia, dostarczony w ramach realizacji zamówienia, musi być nieużywany, fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, w stanie nadającym się do użytkowania.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.08.2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego wskazana w pkt 1 niniejszego Zapytania

5. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty;
 4. Oferent może złożyć kilka ofert na niniejsze zapytanie, przy czym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
 5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych;
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym jedna oferta nie może dotyczyć więcej niż jednej części zamówienia określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania i i winna zawierać komplet elementów wymienionych w poszczególnych częściach zamówienia wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”;
 8. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN), do dwóch miejsc po przecinku. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
 9. Oferta musi być napisana w języku polskim.
 10. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert
 11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
 12. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta
 13. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały rozpatrywaniu.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta, a temat wiadomości lub oznaczenie dokumentów powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych (nie podlegających odrzuceniu) ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 100%)

ZASADY PUNKTACJI:

KRUTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 100%)

 Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Coferty x 100

K1 –punkty w kryterium 1

C min-najniższa cena spośród badanych ofert

Coferty – cena badanej oferty

100 – waga kryterium (100%)

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16,Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę suwnic”

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2021 r. do godz. 11.00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl.

e) Dodatkowych informacji udziela Michał Huczuk, email: michal.huczuk@amargo.pl, telefon: 22 758 88 27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki.

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Istotne postanowienia umowy

8.1 Wybrany oferent zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zapytaniu i w złożonej ofercie.

8.2 Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej z wybranym oferentem umowie z następujących powodów:

 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,
 4. w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
 • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)  ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Zamawiający wymaga aby:

a) przedmioty objęte zamówieniem zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce, zamontowane i uruchomione przez wykwalifikowaną kadrę.
b) całość dostawy była objęta gwarancją producenta na okres minimum 12 m-cy
c) Dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia oraz w formie płatności częściowych (po wykonaniu dostawy).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaoferowanej ceny.

5. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z oferentem, który w trybie zapytania ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji, gdy najkorzystniejszą oferta przewyższa kwotę założoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot zamówienia;

6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego Zapytania ofertowego.