Koprki, dn. 19.05.2020

[nieaktualne]
ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące dostawy i montażu systemu 2 szt. suwnic natorowych

W związku z realizacją projektu nr MAZOWSZE/0141/19-00 pt. „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego przez NCBR, AMARGO Sp z o.o Sp.k. zaprasza do składania ofert dostawę i montaż systemu 2 szt. suwnic natorowych z układem antykolizyjnym (1 kpl = 2 suwnice) i sterowaniem na falownikach (płynna regulacja podczas prac wymagających precyzji), układ skrzynkowych belek podtorza, mocowania belek i pozostałego niezbędnego wyposażenia układu do działania zgodnie z przepisami i warunkami BHP oraz UDT. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

1. Nazwa i adres zamawiającego

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Jaśminowa 16, Koprki, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Strona internetowa: www.amargo.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostarczenie i montaż urządzeń, które zostaną wykorzystane w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

Wymogi dotyczące powierzchni będącej przedmiotem zamówienia:

Zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. nowych suwnic dwudźwigarowych natorowych o poniższych parametrach:

 • możliwość pracy w hali
 • udźwig każdej suwnicy: Q= 20t (10+10t) – 2 osobne wózki na każdej suwnicy, praca wózków wspólna i niezależna
 • rozpiętość: 20 m
 • Grupa Natężenia pracy dla konstrukcji : nie gorsza niż A5
 • Grupa Natężenia Pracy dla mechanizmów podnoszenia : nie gorsza niż M5
 • Grupa Natężenia Pracy dla mechanizmów jazdy: nie gorsza niż M5
 • Wysokość podnoszenia: minimum 13 m
 • Prędkość podnoszenia: min. 4/1 m/min (płynna regulacja falownikiem)
 • Prędkość jazdy wózka: min. 20/5 m/min (płynna regulacja falownikiem)
 • Prędkość jazdy mostem: min. 40/10 m/min (płynna regulacja falownikiem)
 • możliwość sterowania radiowego z opcją wyboru wciągarek (awaryjnie kaseta sterownicza
 • prowadzona niezależnie wzdłuż dźwigara suwnicy)
 • możliwość rejestracji godzin pracy
 • tensometryczny ogranicznik udźwigu
 • zasilanie wzdłuż toru jezdnego – nie mniej niż 66 m do obsługi 2 szt. w/w suwnic min 100 A
 • układ antykolizyjny między dwiema suwnicami
 • belki podsuwnicowe skrzynkowe wraz z szynami jezdnymi i odbojami: dla 2 szt. suwnic, długość
 • przęsła nie mniej niż 6 m – suwnice nie mogą pracować na jednym przęśle w pełnym udźwigu,
 • natomiast warunkowo mogą pracować po jednym haku każdej z suwnic bez ograniczeń dojazdy.
 • Minimalna całkowita długość podtorza – 2 x 6 6m (2 szyny po 66 m każda)
 • preferowany kolor suwnic RAL 1006 i kolor belek podsuwnicowych RAL 7003
 • dostawę obciążeń testowych (min. 100%, 110%, 125% udźwigu suwnicy) niezbędnych do wykonania
 • prób montażowych i odbiorowych UDT

Układ TANDEM między suwnicami nie jest wymagany.

Zakres prac objętych zamówieniem:

 • Dostawa i montaż 2 szt. suwnic
 • Dostawa i montaż zasilania szynoprzewodem dla 2 szt. suwnic
 • Dostawa i montaż podtorza dla 2 szt. suwnic
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej dla 2 szt. suwnic i udział w odbiorze przez UDT.
 • Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych i zamontowanych urządzeń.
 • Oferent winien posiadać sprzęt niezbędny do rozładunku i montażu systemu suwnic.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 22 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.05.2021 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2. Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty;
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;
6. Oferta wraz załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim.
8. Oferta musi być ważna przez okres, co najmniej 60 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty obciążają Oferenta.
10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

6. Kryteria oceny otrzymanych ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
KRYTERIUM 1. Całkowita cena netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego (waga 80%)
KRYTERIUM 2. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace w miesiącach od daty protokołu odbioru końcowego instalacji (waga 20%)

ZASADY PUNKTACJI:
KRYTERIUM 1: Całkowita cena netto (waga kryterium 80%)
Liczba punktów w ramach kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

K1= C min/ Cof x 80 pkt

C min – najniższa cena spośród badanych ofert
Cof – cena badanej oferty

W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienia porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego. Porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.

KRYTERIUM 2: Okres gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace w miesiącach od protokołu odbioru końcowego instalacji (waga 20%)

K2=G oferty/G max x 20

G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w otrzymanych ofertach
G oferty – okres gwarancji zawarty w rozpatrywanej ofercie

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy.

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów liczonych jako suma punktów otrzymanych w ramach kryterium 1 i 2.

7. Termin i miejsce składania ofert

a) Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

AMARGO Sp z o.o Sp.k.
Ul. Jaśminowa 16, Koprki
05-850 Ożarów Mazowiecki

lub pocztą elektroniczną na adres: ncbir@amargo.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2020 r. do godz. 12:00

b) W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego

c) Oferty, które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny

d) Wyniki dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego: www.amargo.pl

e) Dodatkowych informacji udziela Szczepan Gorbacz, email: szczepan.gorbacz@amargo.pl, telefon: 22 758 88 27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amargo sp. z o. o. sp. k.., ul. Jaśminowa 16, 05-850, Koprki. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu.

8. Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w zawartej z wybranym dostawcą umowie z następujących powodów:

1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zmówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym ogłoszeniu z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
2. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
3. wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich,
w zakresie technicznym realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowej realizacji, niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia.

9. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:

 • powiązane lub będące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • pozostające z Zamawiającym lub konsorcjantami lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotami powiązanymi lub podmiotami partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
 • będące podmiotami powiązanym osobowo z Zamawiającym lub konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1 do Formularza oferty: wg. formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

10. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega, że:
a) ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
d) może przedłużyć termin składania ofert;
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

2. Zamawiający wymaga aby:
a) maszyny i urządzeń będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe,
b) zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce, zamontowane i uruchomione
przez wykwalifikowaną kadrę.
c) całość dostawy była objęta gwarancją na okres minimum 12 m-cy
d) oferent potwierdził pisemnie możliwości serwisu w ciągu max 48 godzin od chwili przesłania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem wiadomości e-mail – stosowny zapis stanowi
element Formularza oferty.
e) Dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozliczeń w formie zaliczki, przy czym jej wartość nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia oraz w formie płatności częściowych (po wykonaniu dostawy lub określonych prac).

Koprki, dn. 04.06.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postępowania ofertowego na dostawę i montaż systemu 2 szt suwnic natorowych z dnia 19.05.2020

AMARGO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania z dnia 19.05.2020 realizowanego w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza, dotyczącego dostawy i montażu systemu 2 szt suwnic natorowych, w związku z realizacja projektu pt „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”, dokonano wyboru następującego oferenta:

Zakłady Produkcyjno-Usługowe MARAN Sp z o.o.
ul Budowlanych 42
80-298 Gdańsk

Oferta wskazanego oferenta uzyskała najwyższą liczbę punktów: 94,69 pkt i spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.