Privacy Policy

IMPORTANT

Below you will find our Privacy Policy only in Polish. Please use the Google translate option if you need to read it in your language. Sorry for the inconvenience.

Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady i warunki przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe Administratora, kontaktujących się z Administratorem, korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora. Administrator przykłada szczególną uwagę, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem oraz w sposób bezpieczny.

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest AMARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki (zwana „Administratorem”). 

W celu kontaktu z Administratorem należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-email ado@amargo.pl.

 1. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). 
 2. Przetwarzanie dotyczy osób i danych osobowych zależnie od celu, w jakim są przetwarzane (dokładnie wskazanie celów przetwarza pkt III Polityki). Dane podawane są dobrowolnie, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości spełnienia określonego celu, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli nastąpi wymóg podania danych osobowych, Administrator poinformuje o tym bezpośrednio.
 3. Administrator zapewnia, że przetwarzanie odbywa się rzetelnie i w sposób przejrzysty oraz że zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane osobowe są zbierane zgodnie z zasadą minimalizacji danych, a więc ograniczone wyłącznie do wypełnienia określonych celów, a okres ich retencji nie jest dłuższy, niż jest to niezbędne.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej. 
 1. Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych 
 1. Każde przetwarzanie danych osobowych odbywa się w konkretnych, wyraźnych i w prawnie określonych celach, a Administrator zapewnia, że nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z poniżej wskazanymi celami.  
 2. Realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy (w szczególności umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz przeprowadzania szkoleń) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w szczególności dotyczy: 
 1. świadczenia usługi w zakresie zgodnym z zawartą umową;
 2. kontaktowania się w zakresie związanym ze świadczoną usługą; 
 3. podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą.  

Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy czasu trwania umowy. 

 1. Realizacji usługi dostarczania newslettera na zasadach określonych Regulaminem newslettera, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku dodatkowych danych osobowych podstawą będzie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO). Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy trwania umowy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania.
 2. Nawiązanie relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których dane dotyczą, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora. 
 3. Nawiązywania lub realizowania relacji w zakresie współpracy z kontrahentem/klientem, którego, osoba której dane dotyczą, reprezentuje lub w którego imieniu się kontaktuje w ramach zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na prawidłowym wykonywaniu umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane wskazane w umowie, a okres retencji wynosi do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do momentu trwania umowy lub zakończenia współpracy z klientem/kontrahentem.
 4. Dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługa reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą, a okres retencji odnosi się do okresu przedawnienia danego roszczenia. 
 5. Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług. Okres przetwarzania danych osobowych, w zakresie działań marketingowych, wynosi do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  W przypadku niektórych działań marketingowych dane osobowe mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.   W takim przypadku podejmowane działania dotyczą danych kontaktowych, które zostały pozyskane.
 1. Realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami podatkowo-rachunkowymi. Okres retencji danych przetwarzanych w tym celu jest równy z okresem trwania obowiązku prawnego.  
 1. Działania analityczne i statystyczne odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadnionym interesie Administratora, który odnosi się do analizy aktywności, optymalizacji stron internetowych Administratora, a także oszacowania zainteresowań. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia przechowywania danych osobowych w związku z trwającym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora. 
   
 2. Przeprowadzanie rekrutacji. W ramach procesu rekrutacji Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w określonym zakresie, zakres ten jest określony przepisami prawa lub przez Administratora. Przetwarzanie odbywa się:

10.1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a gdy formą zatrudnienia jest umowa o pracę – podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 221  Kodeksu pracy, z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne;

10.2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a gdy formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z uwagi na podejmowanie działań przed zawarciem umowa na żądanie osoby, której dane dotyczą;

10.3. w celu weryfikacji kandydata biorącego udział w procesie rekrutacji – podstawę stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który dotyczy możliwości zweryfikowania kandydatów;

10.4. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej przez osobę której dotyczą, gdy w procesie rekrutacji zostaną podane dane nadmiarowe, które nie są wymagane przepisami prawa lub przez Administratora. Zgoda może zostać wyrażona poprzez jednoznaczną czynność, którą stanowi przesłanie dokumentów aplikacyjnych do Administratora;

10.5. do celów przyszłych rekrutacji, gdy osoba której dane dotyczą wyrazi jednoznaczną zgodę – podstawę stanowi wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

10.6. w celu dochodzenie, ustalenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą, a okres retencji odnosi się do okresu przedawnienia danego roszczenia.

Dane osobowe, przetwarzane w celach rekrutacyjnych, będą przetwarzane do 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji lub z uwagi na wyrażenie zgody dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 2 lat od momentu wyrażenia zgody. Każdorazowo osoba wyrażająca zgodę posiada prawo do wycofania jej w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione do tego z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności właściwe urzędy lub organy państwowe. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom, takim jak: podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub przewozowe, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, partnerom świadczącym usługi techniczne związane z rozwijaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych lub analityką i statystyką, podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne, hostingodawca, dostawca poczty elektronicznej, dostawca systemu mailingowego, dostawca czatu online. 
 3. Jeżeli, w ramach współpracy z powyższymi podmiotami, następuje powierzenie przetwarzania danych osobowych, Administrator posiada zawartą stosowną umowę powierzenia, która będzie spełniała wymagania przewidziane w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.  
 1. Przekazywanie danych osobowych poza EOG  

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to konieczne z uwagi na określony cel i z poszanowaniem odpowiedniego stopnia ochrony. Przekazywanie poza EOG odbywa się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.  Dokładne informacje o podstawie przekazania w zakresie poszczególnych dostawców dostępne są u Administratora, z którym można skontaktować się drogą e-mailową na adres: ado@amargo.pl

 1. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane  
 1. Osobie, której dane są przetwarzane, mogą przysługiwać w określonych przez przepisy prawa przypadkach następujące prawa:  
 1. dostępu do danych i uzyskania ich kopii;  
 2. sprostowania danych; 
 3. żądania usunięcia danych; 
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. przenoszenia danych;  
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 
 7. wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych; 
 8. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 1. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany w pkt I Polityki prywatności. 

Polityka plików cookie  

 1. Informacje ogólne
 1. Administrator w ramach stron internetowych w domenie amargo.pl oraz amargotwinn.pl wykorzystuje pliki cookie lub inne podobne technologie i narzędzia (łącznie dalej „pliki cookie” lub „cookie”).
 2. Pliki cookie to zazwyczaj niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę internetową do urządzenia końcowego – telefon, komputer, tablet – i przechowywane w nim. Przy ponownych odwiedzinach, pliki cookie z urządzenia użytkownika, przesyłane są ponownie do strony internetowej, dzięki czemu np. strona od razu wyświetlana jest w preferowanym języku. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej. Cookie najczęściej składa się z informacji o stronie internetowej, z której dany plik cookie pochodzi, informacji o okresie w jakim będzie zapisany na urządzeniu i indywidulanego numeru. 
 3. Administrator w ramach stosowania plików cookie może przetwarzać dane o urządzeniu użytkownika, jego lokalizacji, czynnościach wykonywanych na stronie internetowej (np. czas wizyty) oraz inne dane, zależne od zastosowanego pliku cookie (np. zainteresowanie wybraną reklamą). Pliki cookie, co do zasady, nie są danymi osobowymi, jednak poprzez połączenie z innymi informacjami, mogą w pewnym zakresie tworzyć dane osobowe.  
 1. Pliki stosowane na stronie internetowej amargo.pl
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na czas przechowywania – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookie sesyjne przechowywane do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki lub wylogowania się, a cookie stałe przechowywane są w zależności od ich parametrów i mogą być usuwane ręcznie przez użytkownika. 
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na właściciela – własne oraz podmiotów trzecich. Cookies własne są przesyłane bezpośrednio przez stronę internetową, a cookie podmiotów trzecich tworzone są przez zewnętrzne podmioty. 
 3. Podmiotami trzecimi, o których mowa powyżej, są:

3.1. Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, poprzez:  

3.1.1. Google Ads (pliki reklamowe prowadzące i oceniające kampanie reklamowe); 

3.1.2. Google Analytics (pliki statystyczne badające zachowanie użytkowników). Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008;

3.1.3. Google Tag Manager (pliki reklamowe kotrolujące kampanie reklamowe). Więcej informacji: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/);

3.1.4. YouTube, którego widgety osadzone są na stronie internetowej, a które pozwalają na odtworzenie określonego filmiku, o czym informowany jest Google, co pozwala na analizę, optymalizację i prawidłowe działanie serwisu YouTube wraz z widgetem, jak i personalizowanie reklam. Jeżeli użytkowni zalogowany jest na konto Google informacje o odtworzeniu określonego nagrania na stronie internetowej łączone są z zalogowanym kontem. Więcej informacji: policies.google.com/privacy oraz www.youtube.com/t/terms.

Więcej informacji o Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl

3.2. Spreaker, Inc., 20880 Stone Oak Parkway, San Antonio, Teksas 78258, Stany Zjednoczone. – którego widgety  osadzone są na stronie internetowej, pozwalając na odtworzenie określonego nagrania. Spreaker może otrzymywać informację o odtworzeniu nagrania oraz odwiedzanej stronie internetowej, co pozwala mu na  analizę, optymalizację i prawidłowe działanie widgetów.

3.3. Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Więcej informacji o Meta LLC: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

3.4. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (pliki statystyczne monitorujące ruch na stronie)

Więcek informacji o Hotjar: www.hotjar.com/legal/policies/privacy

3.5. LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, poprzez LinkedIn Ads. Więcej informacji: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

3.6. LiveChat, Inc. z siedzibą przy 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Stany Zjednoczone Ameryki – podmiot dostarczający wtyczkę zapewniającą możliwość prowadzenia czatu na stronie internetowej. Dostawa korzysta z plików cookie, które umożliwiają zapamiętanie tożsamości użytkownika.

Więcej informacji: https://www.livechat.com/legal/gdpr-faq/ oraz https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/

3.7. Narzędzia społecznościowe. W ramach strony internetowej stosowane są również wtyczki społecznościowe innych serwisów, takich jak Instagram oraz Twitter. Przy odwiedzinach na naszej stronie internetowej dostawca poszczególnej wtyczki z serwisu społecznościowego otrzymuje informację o odwiedzinach, identyfikatorze użytkownika oraz informacjach dotyczących przeglądarki. Administrator serwisu może wykorzystać poszczególne informacje również do własnych celów, takich jak analiza, optymalizacja oraz dostosowywanie reklamy z uwagi na odwiedziny na naszej stronie internetowej. Przy zalogowaniu w jednym z serwisów, informacje mogą być łączone bezpośrednio z zalogowanym profilem.

Więcej informacji:

 1. Administrator – z uwagi na cel ich stosowania – wykorzystuje pliki cookie: 

4.1. Niezbędne – Pliki cookie oraz podobne technologie, które umożliwiają funkcjonowanie strony. Kategoria ta nie może zostać wyłączona z uwagi na prawidłowe działanie witryny. 

4.2. Statystyczne – Pliki cookie pozwalające właścicielowi strony internetowej na monitorowanie ruchu użytkowników na witrynie oraz weryfikowanie wyborów podejmowanych, w tym badanie ilości odwiedzin. Pliki cookie statystyczne pozwalają na budowanie anonimowych statystyk, które pomagają w rozwijaniu i ulepszaniu witryny. 

4.3. Reklamowe –   Pliki cookie, które stosowane są w zakresie wyświetlanych reklam oraz dostosowywania ich do preferencji użytkownika. Dostosowanie następuje poprzez analizę zachowań poszczególnych użytkowników na stronie internetowej. Analiza może zostać powiązana również z zachowaniami na innych witrynach, zależnie od dostawcy pliki cookie. 

4.4. Funkcjonalne – Pliki cookie umożliwiające zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronie, przykładowo: preferowany język strony, rozmieszczenie treści oraz region, w którym znajduje się użytkownik.

 1. Pliki stosowane na stronie internetowej amargotwinn.pl

Administrator w ramach domeny amargotwinn.pl stosuje wyłącznie pliki cookie niezbędne, czyli pliki cookie oraz podobne technologie, które umożliwiają funkcjonowanie strony. Kategoria ta nie może zostać wyłączona z uwagi na prawidłowe działanie witryny.  

 1. Zarządzanie plikami cookie
 1. Wszystkie wskazane pliki cookie, poza niezbędnymi, wymagają zgody użytkownika przed ich zastosowaniem. Użytkownik dokonuje wyboru wobec stosowanych plików cookie (wyjątkiem pozostają niezbędne), a do czasu wyrażenia wyraźnej zgody – zaakceptowania i wyboru poprzez przycisk – pliki cookie są blokowane.  
 2. W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookie na stronie internetowej Administratora, poprzez wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu, wobec cookie, które nie są niezbędne. 
 3. Ustawienia cookie mogą być również zmienione bezpośrednio w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Użytkownik na poziomie przeglądarki może zarządzać plikami cookie, poprzez ustawienie każdorazowej informacji o umieszczeniu cookie na urządzeniu lub blokowanie ich automatycznego zapisu. Zależnie od przeglądarki konfiguracji można dokonać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:   

3.1. Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement  

3.2. Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

3.3. Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookie/  

3.4. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek  

3.5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265  

 1. W przypadku ograniczenia plików cookie, niektóre z funkcjonalności, mogą nie działać poprawnie.