Blog Amargo

Pozostałe

Warunki bezpiecznego magazynowania kwasów, zasad, związków żrących, MCAA, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności, Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy, Składniki Nr CAS Wartość, Parametry dotyczące kontroli, Aktualizacja Podstawa, Droga narażenia, Chloroacetic acid, 79-11-8, NDS 2 mg/m3 2002-11-29, PL NDS NDSch 4 mg/m3, 2002-11-29 PL NDS, pojemniki, zbiorniki odporne na medium, Pracownicy Wdychanie, Ostre – skutki układowe 8 mg/m3, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, dokumenty DTR zbiorników z tworzyw amargo, polietylenowe kolor niebieski klasy rc pe100, odmiana odporna na spękania, uszkodzenia, uderzenia, WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, I CHEMICZNE, 9.1, Informacje na temat podstawowych właściwości, fizycznych i chemicznych, Wygląd Postać : ciecz, Barwa : bezbarwny do jasno żółty, Zapach : kwaśny gryzący, Próg zapachu : 0,045 ppm, Dane bezpieczeństwa pH : < 1 w 20 °C, Temperatura topnienia : 18 °C, Temperatura wrzenia : ok. 138 °C, Temperatura zapłonu : > 118 °C, Szybkość parowania : brak dostępnych danych, Palność (ciała stałego, gazu), Produkt jest niepalny, Dolna granica wybuchowości : brak dostępnych danych, Górna granica wybuchowości : brak dostępnych danych, Prężność par : 16 hPa w 20 °C, 38 hPa w 40 °C, Względna gęstość oparów : brak dostępnych danych, Gęstość : 1 333 kg/m3 w 25 °C,Materiały niezgodne Czynniki, których należy unikać : Utleniacze, Silne zasady, Aminy Alkohole, Metale nieszlachetne, i stopy

Zamieszczany różne informacje na naszym blogu wymiany myśli / doświadczeń / poglądów / informacji / danych… Macie pytania co do wykonania zbiorników na medium jak wymieniono poniżej to piszcie / dzwońcie: KONTAKT poniżej przykładowa karta charakterystyki substancji niebezpiecznej magazynowane w zbiorniku typ AMARGO z materiału – tworzywa polietylenu typ PE 100 RC:   KARTA CHARAKTERYSTYKI […]

Zobacz więcej