PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie punktu rozładunku kwasu siarkowego o stężeniu do 94% (z uwzględnieniem zdolności do rozładunku kwasu solnego o stężeniu do 34%) z cystern kolejowych, zgodnej z przepisami ochrony środowiska oraz TDT, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnej instalacji do rozładunku kwasu.

Punkt rozładunku kwasu zostanie wykonany w pełnym zakresie zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym.

Elementy punktu rozładunku:

– Wspornik do mocowania ruchomego ramienia rozładunkowego;
– Misa (taca) awaryjna;
– Fundament pomostu wraz ze słupem stalowym oraz fundament schodów;
– Pomost obsługowy;
– Inne.

Wykonawca dostarczy ponadto dokumentację instalacji.

Taca (misa) awaryjna – o wymiarach 18×3 m, zapobiegającą zanieczyszczeniu środowiska w przypadku rozlania się kwasu. Misa musi być odporna na działanie kwasu solnego o stężeniu do 34% oraz kwasu siarkowego o stężeniu do 94%. Wykonawca wykona odprowadzenie wód deszczowych z tacy i ewentualnych wycieków do istniejącej kanalizacji przemysłowej.

Projekt, produkcja i konstrukcja instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w RP normami.

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia opracuje i dostarczy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Po montażu i próbach Wykonawca opracuje i uzgodni kompletną dokumentację wymaganą do odbioru instalacji przez Transportowy Dozór Techniczny, a także przygotuje dokumentację niezbędną do rejestracji instalacji w TDT.

Wykonawca zapewni pracowników zdolnych do wykonania zamówienia i posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na pracę na danym stanowisku. Pracownicy wykonują powierzone prace w ubraniach roboczych oznaczonych logo lub nazwą Wykonawcy, zapewnionych przez Wykonawcę. Środki ochrony osobistej zapewnia Wykonawca. Pracownicy nie wyposażeni w odpowiednie dla wykonywanej pracy środki ochrony oraz odpowiednie ubranie robocze nie zostaną dopuszczeni do pracy.

Wykonawca będzie wykonywał zlecone prace przy użyciu własnych maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów oraz wszelkich innych niezbędnych do wykonania zadania środków.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem oraz warunkami wykonywania robót objętych zamówieniem, przed złożeniem oferty.

Wykonawca dostosuje swoje działania w miejscu wykonywania robót do wymogów obowiązujących przepisów prawa i przepisów lokalnych oraz najwyższej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na drogach dojazdowych oraz obszaru na którym będzie wykonywał prace, przywracając na koniec każdej zmiany stan tych dróg i obszarów do stanu sprzed rozpoczęcia zmiany.

Wykonawca udzieli co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc termin gwarancji od daty przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji i podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.

W przypadku ujawnienia wad zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad.

Zamawiający wyznaczy Inspektora BHP, który będzie Koordynatorem do spraw nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy, wykonujących prace na rzecz Zamawiającego.

Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Faktura wystawiona będzie na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru robót podpisanego przez Strony. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów odbiorowych (książka obmiaru, kosztorysy powykonawcze, protokoły odbioru, sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp).

 

AMARGO:

Jesteśmy w stanie wykonać tego typu zamówienie, nawet z tyloma normami. Możemy wyprodukować elementy takiej stacji. Tace ociekowe od wielu lat są w naszej ofercie. Doskonale sprawdzają się do takich zastosowań, jak wyżej opisane. Nasze produkty „szyjemy na miarę”, dlatego ich wymiary mogą być dowolne.

Amargo przy dużych projektach zawsze dokonuje wizji lokalnych, ponieważ daje nam to perspektywę przestrzeni. Wiemy, że wszystko, co opuszcza naszą halę produkcyjną, jest najlepszej jakości, dlatego dajemy wieloletnią gwarancję. Amargo oferuje także serwis – pomoc w utrzymaniu ruchu.
Prowadzimy szczegółową dokumentację realizowanych zamówień. Produkty są zgodne z wytycznymi i normami obowiązującymi w Polsce.

Już za chwilę kolejne wpisy z realizacji zadania !

Zainspirowany? Skontaktuj się z nami:

Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48

Adresy e-mail:
Dział handlowy: handel@amargo.pl
Dział produkcji i prefabrykacji: produkcja@amargo.pl
Logistyka i realizacja zamówień: logistyka@amargo.pl
Dział techniczny, product manager: produkty@amargo.pl