Zbiornik przeciwpożarowy, PP, pojemność czynna, a całkowita, co zmienić w zbiorniku by zyskać pojemność ? nadbudowa nad zaworem, pływakiem zaworu dopełniania? inne sposoby? jakie? poradźcie, doradźcie, forum, dyskusje, porady, rozwiązania

Jedno z typowych zastosowań kasetonów żebrowanych wzmacnianych AMARGO PP to budowane przez ekipy AMARGO w całej Polsce zbiorniki p. poż PE HD PP do zabudowy wewnątrz pomieszczeń, piwnic, zasilanie awaryjne, buforowe, wyrównawcze przy niewystarczającym ciśnieniu w sieci i rozległej instalacji (szczególnie pionach instalacji o znacznej wysokości np. w wieżowcach).

Odpowiadając aktualnym potrzebom i przepisom przeciwpożarowym AMARGO oferuje kompleksowe zaopatrzenie w system zbiorników do magazynowania wody używanej w celach przeciwpożarowych. Zbiornik spełnia wówczas funkcję bufora zapewniając zasilanie w wodę piony przeciwpożarowe (i hydranty) w razie pożaru gwarantując odpowiedni nieprzerwany wydatek wody o określonym ciśnieniu.

Czytaj dalej Zbiornik przeciwpożarowy, PP, pojemność czynna, a całkowita, co zmienić w zbiorniku by zyskać pojemność ? nadbudowa nad zaworem, pływakiem zaworu dopełniania? inne sposoby? jakie? poradźcie, doradźcie, forum, dyskusje, porady, rozwiązania

Stacje polielektrolitu, wykonanie jako konstrukcje o osi pionowej z płyt płaskich polipropylenowych PP, AlphaPlus polypropylene PP-DWU RAL 7032, odpowiednik Polystone G, Matrox, polipropylenowa zgrzewana,Stacja polielektrolitu typ E/A2 ; E/A3 /p, Dwukomorowa, trzykomorowa, automatyczna stacja przygotowania, roztworu polilektrolitu, w zakresie stężeń od 0,05% – 0,5%, Możliwość przygotowania roztworu, zarówno z proszku, jak i koncentratu polimeru, Sposób działania, przepływowy, Standardowo stacja wyposażona, jest w zbiornik, z dwiema trzema 3 komorami, przegrodami wykonanymi, z tworzywa PP, przykryty, z dwoma włazami inspekcyjnymi, mieszadło szybkoobrotowe, w komorach mieszania, mieszadło wolnoobrotowe, w komorze dojrzewania, i dozowania podajnik, proszku, z przykrytym zasobnikiem, układ doprowadzenia wody, do stacji, z wodomierzem impulsowym, sterującym pracą podajnika, czujniki poziomu w zbiorniku, skrzynka sterownicza, Stacja polielektrolitu, E/R Jednokomorowa, ręczna stacja, przygotowania roztworu polilektrolitu, w zakresie stężeń od 0,05% – 0,5%, techniczne parametry, szczegóły wykonania, detale konstrukcyjne, oprzyrządowanie, króćce, rury, zawory, zawiasy pokryw, rączka, Przygotowanie polielektrolitu z proszku, Sposób działania, szarżowy, Standardowo stacja wyposażona jest, zbiornik wykonany z PP, przykryty, z jednym włazem inspekcyjnym, mieszadło, układ doprowadzenia wody, z lejem wsypowym, polilektrolitu, wskaźnik napełnienia zbiornika czujniki poziomu w zbiorniku, Stacja polielektrolitu 1% Stacja Poly E/S G, wytwarzanie roztworów polimerów gęstych do 1%, Dwukomorowa, automatyczna stacja przygotowania roztworu, polielektrolitu w zakresie stężeń od 0,05% – 1 %, zbiornik II komorowy wykonany ze stali, AISI 304, mieszadło w komorze przygotowania, wzmocnione łożyskowanie dla gęstszych roztworów, podajnik proszku z zasobnikiem, odkurzacz ładujący, zasobnik proszku, układ doprowadzenia wody do stacji, składający się z reduktora ciśnienia, zaworu ręcznego elektromagnetycznego, wodomierza impulsowego, sterującego pracą, podajnika czujniki, poziomu, w zbiorniku skrzynkę sterowniczą, wraz z panelem graficznym, Mieszadło dynamiczne, MD do polielektrolitu, Dynamiczny mieszacz rurowy, umożliwia optymalne wymieszanie roztworu, polielektrolitu w osadzie za pośrednictwem, szybkoobrotowego mieszadła, Siła odśrodkowa wirnika, rozprowadza roztwór polimeru, powodując jednocześnie wytrącenie odcieku, ewentualne łamacze fali, produkujemy również stacje niestandardowe /nietypowe, zapytania, dyskusje, opisy zastosowań,

Tematy przygotowania ścieków po procesach produkcji w zakładach przemysłowych różnych branż (garbarnie, farbowanie tkanin, celuloza, galwanotechnika, chromownie, lakiernie proszkowe, masarnie, ubojnie, zakłady mleczarskie itd), ale również po zabiegach, badaniach, doświadczeniach, eksperymentach, próbach w specjalistycznych laboratoriach itd

Jakim parametrom powinny odpowiadać? Jakim procesom dodatkowo je poddać? Tak, aby w myśl przepisów można było je wpuścić do instalacji kanalizacji ogólnospławnej.

Jeśli potrzeba Ci dodatkowych informacji – napisz , jeśli potrzebujesz zlecić wykonanie przykładowo osadnika kaskadowego do wstępnej obróbki ścieków – to tego typu zlecenia wykonujemy na porządku dziennym, zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Dane kontaktowe poniżej. + info o możliwych typach dokumentacji odbiorowej / powykonawczej…

Urządzenia wykorzystywane w mechanicznym oczyszczaniu ścieków:
• kraty i sita – ich zadaniem jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń występujących w postaci substancji stałych o dużych rozmiarach; krata jest to rząd metalowych prętów, ustawionych w postaci palisady, pochyło lub pionowo w poprzek kanału, którym płyną ścieki
• piaskowniki – stosuje się je do usuwania ze ścieków ziarnistych zanieczyszczeń mineralnych (tj. popiół, węgiel, piasek); urządzenia te są budowane w postaci koryt lub komór, w których opadają cząsteczki piasku, wytrącone w czasie przepływu ścieków
• osadniki – służą do usuwania ze ścieków zawiesin o gęstości większej od gęstości cieczy; są to odkryte zbiorniki o specjalnych kształtach, wyposażone w urządzenia doprowadzania i odprowadzania ścieków oraz do usuwania osadów zatrzymanych na dnie
• flotatory (odtłuszczacze) – ich zadaniem jest usuwanie takich zanieczyszczeń jak tłuszcze i oleje, które mają mniejszy ciężar właściwy od ciężaru właściwego ścieków. Zazwyczaj jest to zbiornik, jedno bądź kilkukomorowy, w którym następuje zmniejszenie prędkości przepływu ścieków, dzięki czemu lżejsze tłuszcze i oleje wypływając na powierzchnię mogą zostać usunięte.
W większości oczyszczalni ścieków proces mechanicznego oczyszczania ścieków nie może występować samodzielnie z uwagi na niewystarczający stopień oczyszczania ścieków. Metody mechaniczne mogą zapewnić redukcję zawiesin jedynie w granicach 60-70%


zbiornik budowany w niskim ciasnym pomieszczeniu pod ziemią z płyt PP i wzmocnienia stalowe

polietylenowy zasobnik PIX, magazynowy zbiornik koagulantu, siarczany żelaza, z polietylenu PE 300, wspomaganie podczyszczania biologicznego odcieków, ścieków z wysypiska
polietylenowy zasobnik PIX, magazynowy zbiornik koagulantu, siarczany żelaza, z polietylenu PE 300, wspomaganie podczyszczania biologicznego odcieków, ścieków z wysypiska
stoły laboratoryjne z tworzywa, montaż pomp, weight pump, polyethylene gratings, ocynk krata ażur wema, przekładki PP PE PCV beż szary
stoły laboratoryjne z tworzywa, montaż pomp, weight pump, polyethylene gratings, ocynk krata ażur wema, przekładki PP PE PCV beż szary
 

DOKUMENTACJA DTR ZBIORNIKÓW PP – INSTALACJA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, stacje polielektrolitów

Temat może również dotyczyć zbiorników z chemoodpornych tworzyw – stosowanych jako mieszalniki, dozowniki, układy strącania, chemicznego oczyszczania, stacji polielektrolitów itd

·         Zbiorniki stosowane w układach frakcjonowania / sedymentacji / flokulacji oraz używane jako osadniki (w tym kaskadowe z układem przegród różnej wysokości) powinny być regularnie czyszczone (opróżniane z frakcji stałej). Zaleca się przyjąć odpowiednią stałą procedurę (w oparciu o wewnętrzną instrukcję zakładową) kontroli – oceny stopnia napełnienia komór osadnika, w zależności od intensywności prowadzonych procesów – eksploatacji oraz zawartości procentowych frakcji osadzających się. Zaleca się utrzymywanie elementów przeźroczystych w pełnym stopniu czystości – gdyż ocena zawartości komór osadnika oparta jest jedynie na metodzie wizualnej, bez zastosowania czujników oraz sond pomiarowych.
·         Do czyszczenia zbiornika używać metod wyłącznie nieinwazyjnych. Zakazuje się wszelkiego rodzaju skubania, skrobania, pukania, postukiwania, używania elementów ostrych (typu noże, śrubokręty, skrobaki naruszające strukturę materiału, powodujące – inicjujące efekt karbu itd.) – pod groźbą utraty gwarancji i nieuznania reklamacji powstałego uszkodzenia.
·         Zaleca się stosować głównie metodę rozmiękczania (z ewentualnym wcześniejszym podaniem odpowiedniej substancji chemicznej – po potwierdzeniu odporności zabudowanych materiałów), a następnie stopniowego wypłukiwania (strumieniem rozproszonym) zawartości zbiornika przy nieprzekraczaniu ciśnienia roboczego strumienia wody ponad 3 bary.
·         Celem zachowania pełnej ruchomości elementów kulowych zaworów należy minimum raz w miesiącu zastosować dwa pełne cykle otwarcia / zamknięcia. Celem wyeliminowania w dłuższej perspektywie czasowej wycierania gniazd zaworów oraz zabudowanego uszczelnienia – czynność należy wykonać przy braku naporu – zalegania cząstek stałych w osi pionowej zaworu. Użycie zbyt dużej siły – momentu obrotowego na dźwignię otwierającą zaworu może spowodować urwanie trzpienia lub pęknięcie boczne obudowy kuli wraz z gniazdem uszczelniającym.
·         Podłączenia wszelkich przewodów, rur, instalacji wykonywać w sposób nie generujący powstawaniu naprężeń, z zastosowaniem elementów kompensujących ewentualne efekty rozszerzalności liniowej temperaturowej.
 
Warunki gwarancji
·         Okres gwarancji wynosi 24 m-ce i liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży – F-ry VAT. Zobowiązanie dotyczy wyłącznie przeprowadzenia bezpłatnej naprawy i nie obejmuje roszczeń i klauzul dodatkowych. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
…..

Dla naszego Kontrahenta – Zleceniodawcy i jednocześnie Klienta finalnego – końcowego przygotowujemy w ramach kompleksowej realizacji obsługi dostawy również pełną dokumentację typu DTR – techniczno – ruchową z określeniem zasad dostawy, transportu, montażu, użytkowania itd… tekst przykładowy dla tego konkretnego przypadku poniżej… jeśli macie podobne potrzeby prosimy o krótki sygnał zwrotny, informację, przygotujemy dedykowaną dokumentację do konkretnego zbiornika w konkretnym zastosowaniu !

więcej informacji, przesyłanie zapytań, konwersacje techniczne nt konkretnego zastosowania mieszalnika, stacji polielektrolitów, odcieków z osadów ściekowych, biofiltrów, systemów oczyszczania odcieków, ale i gazów złowonnych, kontakt poniżej, pytajcie moi mili śmiało:

AMARGO

innowacyjne aplikacje z tworzyw sztucznych

innovative plastics applications

http://www.amargo.pl/

http://www.amargo-plastics.com/

ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 758 88 27

tel. +48 22 244 29 38

tel. +48 22 201 24 03

fax +48 22 722 34 48

Czytaj dalej Stacje polielektrolitu, wykonanie jako konstrukcje o osi pionowej z płyt płaskich polipropylenowych PP, AlphaPlus polypropylene PP-DWU RAL 7032, odpowiednik Polystone G, Matrox, polipropylenowa zgrzewana,Stacja polielektrolitu typ E/A2 ; E/A3 /p, Dwukomorowa, trzykomorowa, automatyczna stacja przygotowania, roztworu polilektrolitu, w zakresie stężeń od 0,05% – 0,5%, Możliwość przygotowania roztworu, zarówno z proszku, jak i koncentratu polimeru, Sposób działania, przepływowy, Standardowo stacja wyposażona, jest w zbiornik, z dwiema trzema 3 komorami, przegrodami wykonanymi, z tworzywa PP, przykryty, z dwoma włazami inspekcyjnymi, mieszadło szybkoobrotowe, w komorach mieszania, mieszadło wolnoobrotowe, w komorze dojrzewania, i dozowania podajnik, proszku, z przykrytym zasobnikiem, układ doprowadzenia wody, do stacji, z wodomierzem impulsowym, sterującym pracą podajnika, czujniki poziomu w zbiorniku, skrzynka sterownicza, Stacja polielektrolitu, E/R Jednokomorowa, ręczna stacja, przygotowania roztworu polilektrolitu, w zakresie stężeń od 0,05% – 0,5%, techniczne parametry, szczegóły wykonania, detale konstrukcyjne, oprzyrządowanie, króćce, rury, zawory, zawiasy pokryw, rączka, Przygotowanie polielektrolitu z proszku, Sposób działania, szarżowy, Standardowo stacja wyposażona jest, zbiornik wykonany z PP, przykryty, z jednym włazem inspekcyjnym, mieszadło, układ doprowadzenia wody, z lejem wsypowym, polilektrolitu, wskaźnik napełnienia zbiornika czujniki poziomu w zbiorniku, Stacja polielektrolitu 1% Stacja Poly E/S G, wytwarzanie roztworów polimerów gęstych do 1%, Dwukomorowa, automatyczna stacja przygotowania roztworu, polielektrolitu w zakresie stężeń od 0,05% – 1 %, zbiornik II komorowy wykonany ze stali, AISI 304, mieszadło w komorze przygotowania, wzmocnione łożyskowanie dla gęstszych roztworów, podajnik proszku z zasobnikiem, odkurzacz ładujący, zasobnik proszku, układ doprowadzenia wody do stacji, składający się z reduktora ciśnienia, zaworu ręcznego elektromagnetycznego, wodomierza impulsowego, sterującego pracą, podajnika czujniki, poziomu, w zbiorniku skrzynkę sterowniczą, wraz z panelem graficznym, Mieszadło dynamiczne, MD do polielektrolitu, Dynamiczny mieszacz rurowy, umożliwia optymalne wymieszanie roztworu, polielektrolitu w osadzie za pośrednictwem, szybkoobrotowego mieszadła, Siła odśrodkowa wirnika, rozprowadza roztwór polimeru, powodując jednocześnie wytrącenie odcieku, ewentualne łamacze fali, produkujemy również stacje niestandardowe /nietypowe, zapytania, dyskusje, opisy zastosowań,

Kaskadowy odstojnik ścieków. System oczyszczania, strącania, jakie informacje powinny się znaleźć w dokumentacji dedykowanego zbiornika, produkowanego na specjalne zamówienie, z tworzywa sztucznego, o podwyższonej wytrzymałości?, dyskusje, sugestie, oczekiwania Klienta, napisz, omów to z nami, czekamy na cenne opinie i uwagi, śmiało.

odzyskiwanie pozyskiwanie ciepła z wody ściekowej układ pompy ciepła zbiorniki z tworzywa izolowane zasilanie powrót pompa ciepła
technologiczne instalacje z tworzyw odpornych chemicznie, wypierają stal!

FRAGMENT DOKUMENTACJI DTR ZBIORNIKA – ODSTOJNIKA ŚCIEKÓW

·         Zbiorniki stosowane w układach frakcjonowania / sedymentacji / flokulacji oraz używane jako osadniki (w tym kaskadowe z układem przegród różnej wysokości) powinny być regularnie czyszczone (opróżniane z frakcji stałej). Zaleca się przyjąć odpowiednią stałą procedurę (w oparciu o wewnętrzną instrukcję zakładową) kontroli – oceny stopnia napełnienia komór osadnika, w zależności od intensywności prowadzonych procesów – eksploatacji oraz zawartości procentowych frakcji osadzających się. Zaleca się utrzymywanie elementów przeźroczystych w pełnym stopniu czystości – gdyż ocena zawartości komór osadnika oparta jest jedynie na metodzie wizualnej, bez zastosowania czujników oraz sond pomiarowych.

·         Do czyszczenia zbiornika używać metod wyłącznie nieinwazyjnych. Zakazuje się wszelkiego rodzaju skubania, skrobania, pukania, postukiwania, używania elementów ostrych (typu noże, śrubokręty, skrobaki naruszające strukturę materiału, powodujące – inicjujące efekt karbu itd.) – pod groźbą utraty gwarancji i nieuznania reklamacji powstałego uszkodzenia.

·         Zaleca się stosować głównie metodę rozmiękczania (z ewentualnym wcześniejszym podaniem odpowiedniej substancji chemicznej – po potwierdzeniu odporności zabudowanych materiałów), a następnie stopniowego wypłukiwania (strumieniem rozproszonym) zawartości zbiornika przy nieprzekraczaniu ciśnienia roboczego strumienia wody ponad 3 bary.

·         Celem zachowania pełnej ruchomości elementów kulowych zaworów należy minimum raz w miesiącu zastosować dwa pełne cykle otwarcia / zamknięcia. Celem wyeliminowania w dłuższej perspektywie czasowej wycierania gniazd zaworów oraz zabudowanego uszczelnienia – czynność należy wykonać przy braku naporu – zalegania cząstek stałych w osi pionowej zaworu. Użycie zbyt dużej siły – momentu obrotowego na dźwignię otwierającą zaworu może spowodować urwanie trzpienia lub pęknięcie boczne obudowy kuli wraz z gniazdem uszczelniającym.

·         Podłączenia wszelkich przewodów, rur, instalacji wykonywać w sposób nie generujący powstawaniu naprężeń, z zastosowaniem elementów kompensujących ewentualne efekty rozszerzalności liniowej temperaturowej.

 

Warunki gwarancji

·         Okres gwarancji wynosi 24 m-ce i liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży – F-ry VAT. Zobowiązanie dotyczy wyłącznie przeprowadzenia bezpłatnej naprawy i nie obejmuje roszczeń i klauzul dodatkowych. Nabywcy przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

…..

Dla naszego Zleceniodawcy i Klienta końcowego przygotowujemy w ramach kompleksowej realizacji obsługi dostawy również pełną dokumentację typu DTR – techniczno – ruchową z określeniem zasad dostawy, transportu, montażu, użytkowania itd… tekst przykładowy dla tego konkretnego przypadku poniżej… jeśli macie podobne potrzeby prosimy o krótki sygnał zwrotny, informację, przygotujemy dedykowaną dokumentację do konkretnego zbiornika w konkretnym zastosowaniu !

więcej informacji:

AMARGO

innowacyjne aplikacje z tworzyw sztucznych

innovative plastics applications

http://www.amargo.pl/

http://www.amargo-plastics.com/

ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 758 88 27

tel. +48 22 244 29 38

tel. +48 22 201 24 03

fax +48 22 722 34 48

 

Kilka przykładów realizacji:

tworzywo do komór biofiltrów filtracji powietrza wysypiska kompostownie biofiltry skrubery absorbery przeznaczone dedykowane dobór techniczny PP panel AMARG rozwiązanie nowoczesne zamiast laminatu poliestrowo-szklanego wraz z konstrukcją stalową komór filtra węgla aktywnego dysze sterownia

 

zalecenia wytyczne wykonywania zbiorników z tworzyw polipropylenowych wg DVS UDT DiBt
zalecenia wytyczne wykonywania zbiorników z tworzyw polipropylenowych wg DVS UDT DiBt

Czytaj dalej Kaskadowy odstojnik ścieków. System oczyszczania, strącania, jakie informacje powinny się znaleźć w dokumentacji dedykowanego zbiornika, produkowanego na specjalne zamówienie, z tworzywa sztucznego, o podwyższonej wytrzymałości?, dyskusje, sugestie, oczekiwania Klienta, napisz, omów to z nami, czekamy na cenne opinie i uwagi, śmiało.

Koszty produkcji elementów z tworzyw sztucznych, koszty materiałowe, granulatu tworzywa, polipropylenu, polietylenu, do wtrysku, ekstruzji wytłaczania, roto moldingu, koszt robocizny, straty, odpady produkcyjne, uruchomienia linii produkcyjnej, wstępnej partii produkcji, testów, zmian grubości ścianek, dyskusje, próby technologii, kalkulacje wstępne, budżetowanie, pomoc, blog porad, forum, technolog doradzi, wskaże drogę pójścia naprzód !!

Koszty produkcji elementów z tworzyw sztucznych, koszty materiałowe, granulatu tworzywa, polipropylenu, polietylenu, do wtrysku, ekstruzji wytłaczania, roto moldingu, koszt robocizny, straty, odpady produkcyjne, uruchomienia linii produkcyjnej, wstępnej partii produkcji, testów, zmian grubości ścianek, dyskusje, próby technologii, kalkulacje wstępne, budżetowanie, pomoc, blog porad, forum, technolog doradzi, wskaże drogę pójścia naprzód !!

Pytanie o koszt i możliwości produkcji profili z polipropylenu

Pytania z rynku o profile typu T, H, inne skomplikowane kształty…

To zależy, czy jest to partia produkcyjna profila PP do zakupu? czy też dyskusja o możliwościach produkcyjnych – dywagacje i rozważania podczas debaty o jakimś nowym wyrobie finalnym…. w którym to owy profil, element z tworzywa jest częścią składową…?

Cena jest uzależniona od ilości i waha się od około 2,8 do 8,43 EURO / kg wagi netto gotowego produktu.

Koszt oprzyrządowania, wdrożenia produkcji, partii próbnej, testowej…. to dodatkowe elementy… jak mamy więcej informacji wstępnych nt projektu – wówczas możemy się wypowiedzieć, podyskutować, ponegocjować…

ww.amargo.pl
biuro@amargo.pl

Jeśli macie podobne zlecenia – zapytania – kosztorysy – projekty >>> pytajcie śmiało!

Dane kontaktowe
Amargo
ul. Pogodna 6, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:

Do AMARGO, przedstawienie oferty, na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego, zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych, w oczyszczalni ścieków przemysłowych, z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO, Zbiornik żelbetonowy , naziemny, średnica wewnętrzna 8m, wysokość całkowita 10,6m, pojemność czynna 415m^3, Ścieki emulsyjne,mieszanina, zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej,propozycja rozwiązania, dyskusje, porady, forum, blog, z tworzyw sztucznych

jeśli zależy Wam na uszczelnieniu istniejącego zbiornika z żelbetu / innego materiału

lub budujecie nowe zbiorniki żelbetonowe i chcecie uzyskać szczelność i chemoodporność powłoki – zapraszamy do analizy owego wpisu, zawartości podanych linków i ewentualnie kontaktu / współpracy.

w zapytaniach prosimy o szkice wymiarowe, zdjęcia, opis stanu istniejącego, skład mieszaniny, generalnie jak najwięcej danych. wycena będzie dla nas łatwiejsza, a jednocześnie konkretniejsza!

Dane kontaktowe:

Amargo
ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki
Email: biuro@amargo.pl
Tel: +48 22 758 88 27
+48 22 244 29 38
+48 22 201 24 03
Fax: +48 22 722 34 48
Adresy e-mail:
Dział handlowy:
Dział produkcji i prefabrykacji:
Logistyka i realizacja zamówień:
Dział techniczny, product manager:
Księgowość, rozliczenia:
Zarząd:
handel@amargo.pl
produkcja@amargo.pl
logistyka@amargo.pl
produkty@amargo.pl
ksiegowosc@amargo.pl
zarzad@amargo.pl

przykład zapytania Klienta:

Dzień dobry,

Jako generalny wykonawca instalacji oczyszczania ścieków dla naszego klienta proszę o przedstawienie oferty na wyłożenie betonowego zbiornika uśredniającego wykładziną z tworzywa termoplastycznego:

Dane zbiorników: zbiorniki żelbetonowe, podziemne:

– zbiornik duży: 6000 dł x 4000 szer x 2000 wysokość =  48 m3

– zbiornik mały: 2500 dł x 4000 szer x 2000 wysokość = 20 m3

Parametry ścieków:

– pH: w zbiorniku będzie następowała neutralizacja pH zatem należy spodziewać się pH w przedziale ok. 3-8

– zmienne temperatury

– Zawartość Cl- do 6000 mg/l

– Zawartość F do 4000 mg/l

– Zawartość N-NH4  do 2000 mg/l

Termin:

Proszę o przygotowanie oferty do ……………….

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź sugestii proszę o kontakt

nasze propozycje – przykłady realizacji zbliżonych zadań inwestycyjnych, opis stosowanych materiałów:

http://www.amargo.pl/aktualnosci.html#a10

http://www.amargo.pl/produkcja_plyty.html

http://www.amargo.pl/dopobrania/20130122/klasy_PE300_HD.pdf

remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek - wykładzina chemoodporna pe hd
remontowany żelbetowy zbiornik ścieków emulsyjnych kształt walec i stożek – wykładzina chemoodporna pe hd

 

stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan istniejący zbiornika ścieków emulsyjnych etap czyszczenia mycia odspajania starej powłoki żywicznej przed remontem
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
stan ścian zbiornika ścieków 400 metrów sześciennych widoczna powłoka z żywicy
widoczna wykładzina ścian - płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany
widoczna wykładzina ścian – płyty 4000x2000x6 mm polietylen high density zbiornik żelbetowy remontowany

 

widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic - lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo
widoczne fragmenty starej izolacji wykładziny z żywic – lej stożkowego zbiornika do remontu uszczelnienia wykladziną polietylenową amargo

 

Krótki opis:

Proponujemy Państwu wykładziny z tworzyw termoplastycznych (polietylen PE HD, polipropylen PP-H PP-C) do zbiorników charakteryzujące się doskonałą odpornością chemiczną na zniszczenie korozyjne.

Dobór materiału wykładziny dokonywany jest indywidualnie na podstawie przedstawionych docelowych parametrów pracy zbiornika, w tym z podaniem między innymi:
– występującego ciśnienia,
– temperatury pracy i montażu,
– składu chemicznego medium oraz stężeń procentowych.

Oferujemy zarówno materiały do wykorzystania – zabudowy we własnym zakresie, jak i kompleksową ofertę połączoną z profesjonalnym wykonawstwem.

Wykładziny mają zastosowanie praktycznie w każdym zbiorniku metalowym, betonowym (żelbetowym), wannach trawialniczych i elektrolitycznych, kanałach i odstojnikach wykorzystywanych w przemyśle.

Zachęcamy do składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail biuro@amargo.pl lub fax 22 722 34 48 i zapoznania się z naszą ofertą.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą AMARGO.

 

Celem dokładniejszego zapoznania Państwa z tematyką wykładzin z tworzyw termoplastycznych zbiorników żelbetowych poniżej przedstawiamy dodatkowe cenne informacje, a na początek przykładowy oryginalny opis potrzeb jednego z Klientów, dla którego wykonaliśmy wykładzinę w zbiorniku żelbetowym o pojemności ponad 400 m^3 oraz w osadniku ścieków:

„Chcielibyśmy uodpornić na działanie wody i środków chemicznych betonowy osadnik w oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Załączam szkic tego osadnika.  Obecnie jego ściany i dno są pokryte warstwą ochronną przeznaczona do pokrywania powierzchni betonowych.  Warstwa ta uległa uszkodzeniu, prawdopodobnie między innymi z powodu niewłaściwego przygotowania powierzchni przed położeniem, a także z powodu trudnych warunków pracy (zmienne pH, zmienne temperatury i wilgotność, obecność substancji typu węglowodory w ściekach).”

Inny:

„proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego zbiornika uśredniającego ścieków emulsyjnych w oczyszczalni ścieków przemysłowych  z użyciem produktów oferowanych przez firmę AMARGO
– Zbiornik  żelbetonowy , naziemny : średnica wewnętrzna 8m
wysokość całkowita 10,6m
pojemność czynna  415m^3
– Ścieki emulsyjne: zużyte chłodziwa szlifierskie olejowe, półsyntetyczne, syntetyczne, środki myjące, zużyty olej.”

 

Dzięki unikalnej technologii AMARGO realizowana poprzez remont wykładziny ochrona struktur betonowych płytami polietylenowymi lub polipropylenowymi wykonanymi z naszych odpornych chemicznie materiałów termoplastycznych, w zależności od użytego materiału, posiada szereg zalet, które stanowią o przewadze tych produktów w stosunku do innych systemów ochronnych:

 • Szeroki wachlarz zastosowań w różnorodnych mieszankach betonowych
 • Brak potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni, piaskowania, odtłuszczania, wzmacniania…
 • Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Możliwość wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Duża żywotność przy niewielkich zabiegach konserwatorskich
 • Odporność w szerokim zakresie temperatur i na  promieniowanie UV
 • prosty i szybki montaż

Przykładowy zakres zastosowań – szczelne wykładziny chemoodporne, uszczelnienia, remonty wykładzin z żywic poliestrowych, ceramiki itd., konserwacja betonu, impregnacja zbiorników wodnych, ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.

Technologia stosowana jest w konstrukcjach nowych i przy renowacji istniejących:

· Zbiorników, kanałów ściekowych, zbiorników na elektrociepłowniach i stacjach uzdatniania wody, osadników (zbiorniki magazynowe i procesowe – procesy koagulacji), neutralizatorów przy stacjach demineralizacji, kolektorów, zbiorników przemysłowych, wanien, tac ociekowych i wychwytujących, zbiorników odcieków i emulsji olejowych

· Kanalizacji, włazów, szybów składowych

· Warników, odstojników

· Fundamentów

· Tuneli

· Otwartych rowów

· Pracy z materiałami niebezpiecznymi, odkażania, magazynów

 

Przykładowy krótki – poglądowy opis metody i zakresu prac:

Przed procesem doboru właściwej technologii stan obecny zbiornika sprawdzany jest podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wówczas określamy rodzaj materiału i proponujemy wykładzinę np. z płyt polietylenowych o grubości rzędu 5 – 12 mm w zależności od miejsca instalacji (dno, ściany boczne) wraz z ewentualnym systemem spawania ekstruzyjnego, nawiercania i kołkowania oraz kompensacji.

Przed przystąpieniem do wykładania zazwyczaj wykonujemy czyszczenie wstępne zbiornika polegające na odspojeniu luźnych opadających starych powłok wykładziny z żywic, umyciu myjką ciśnieniową wnętrza zbiornika oraz usunięcie powstałych odpadów poza zbiornik.

Zakres główny objęty umową to między innymi kompleksowe prace:

 • wprowadzenie płyt i urządzeń do wnętrza zbiornika, rozstawienie rusztowań i podestów, wykładziny z płyt na dnie (również cięte w trójkątne pasy i dopasowane do kształtu stożka dna zbiornika oraz do podstawy mieszadła) i ścianach zbiornika z wyprowadzeniem pod obróbkę blacharską  celem wyeliminowania ewentualnego zaciekania wody opadowej za wykładzinę
 • płyty mają być kotwione do istniejących ścian żelbetowych kołkami rozporowymi wraz z elementami rur kompensujących wydłużenia – w systemie zapewniającym ścisłe przyleganie wykładziny do ścian w lecie i zimie niezależnie od stanu cieczy i panujących warunków otoczenia – wyeliminowanie rozszerzalności temperaturowej, długość kołków Wykonawca dobierze według stanu żelbetu tak by uzyskać optymalną wytrzymałość. Kołki po zamontowaniu będą zaślepiane szczelnie zatyczkami z tego samego materiału (krążki z tego samego tworzywa grubości np. 10 mm średnicy 50 – 60 mm przyspawane ekstruzyjnie)
 • płyty po odpowiednim przygotowaniu, sfazowaniu i odtłuszczeniu zostaną szczelnie połączone – zespawane ekstruderem tak by uzyskać szczelną w całym zbiorniku nową wykładzinę.
 • dokonanie próby szczelności całej wykładziny na przykład metodą przeskoku iskry (iskrowniki wytwarzające napięcie kilku tysięcy Volt – tworzywa PE, PP są izolatorami) i spisanie stosownego protokołu.

 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim brak potrzeby specjalnego przygotowania powierzchni pierwotnej zbiornika – jedynie długość zastosowanego kołka mocującego dobierana jest po sprawdzeniu nośności warstwy wierzchniej betonu.

W zapytaniu ofertowym proszę o podanie wymiarów zbiornika, kształtu, przewidywanego obciążenia – media chemiczne, stężenia i temperatury…. wówczas sprawdzimy konkretnie odporność chemiczną w programie komputerowym i dokonamy doboru odpowiedniego materiału oraz szybko przygotujemy atrakcyjną ofertę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!